Εκτύπωση

Προοίμιο

Οι παρακάτω ορισµοί εφαρµόζονται στην παρούσα σύµβαση:

 1. «Αποδέκτης» ορίζεται ο αντισυµβαλλόµενος στην παρούσα, ο οποίος επιθυμεί να προσφέρει προϊόντα μέσω της Υπηρεσίας Marketplace, σε καταναλωτές ή νομικά πρόσωπα ή ατομικές επιχειρήσεις για σκοπούς σχετικούς με την εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική του δραστηριότητα.
 2. «Διαχειριστικό Κόστος» ορίζεται η αμοιβή που καταβάλλεται από τον Αποδέκτη στην Πάροχο Εταιρεία ανά Παραγγελία, η οποία ισούται με ένα σταθερό ποσό ανάλογα με την τελική αξία της Παραγγελίας όπως αυτό ορίζεται εδώ, και το οποίο αφορά σε έξοδα συνολικής διαχείρισης της Παρόχου Εταιρείας για την εκάστοτε Παραγγελία, συμπεριλαμβανομένου του έργου της περισυλλογής, διακίνησης και παράδοσης αυτής στον Χρήστη, τα οποία αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου η Πάροχος Εταιρεία.
 3. «Ιστοσελίδα» ορίζεται η ιστοσελίδα που διατηρεί η Πάροχος Εταιρεία στη διαδικτυακή διεύθυνση www.skroutz.cy μετά του πλήρους περιεχομένου της καθώς και η αντίστοιχη εφαρμογή για κινητές συσκευές τηλεφωνίας και υπολογιστές ταμπλέτες, μέσω των οποίων αφενός παρέχεται η δυνατότητα σε επιχειρηματικούς χρήστες να προβάλλουν τα Προϊόντα που διαθέτουν προς τους Χρήστες, αφετέρου διευκολύνεται, συντονίζεται και ολοκληρώνεται η Παραγγελία.
 4. «Ίδρυμα Πληρωμών» ορίζεται το νοµίµως αδειοδοτηµένο δυνάμει της με αρ. απόφασης 280/3/23-72018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018 και εποπτευόµενο από την Τράπεζα της Ελλάδος ίδρυµα πληρωµών µε την επωνυµία «EVERYPAY YΠΗΡΕƩΙΕƩ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Καρνεάδου αρ. 25-29, με Α.Φ.Μ. 800509341 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, και με το οποίο η Πάροχος Εταιρεία έχει συνάψει και διατηρεί σε ισχύ Ʃύµβαση - Πλαίσιο για την αποδοχή και λήψη υπηρεσιών πληρωµών των στοιχείων γ΄ και ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 στην Ιστοσελίδα.
 5. «Κόστος Συνδρομής» ορίζεται το τέλος που καταβάλλεται από τον Αποδέκτη για πρόσβαση και χρήση της Υπηρεσίας Price Comparison και της Υπηρεσίας Marketplace για την αντίστοιχη Περίοδο Συνδρομής, το ύψος του οποίου καθορίζεται εδώ.
 6. «Μεταφορική Εταιρεία» ορίζεται κάθε εταιρεία παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς καθώς και κάθε μεταφορική εταιρεία, νομίμως αδειοδοτημένη, που συνεργάζεται η Πάροχος Εταιρεία προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες αποστολής, μεταφοράς, διανομής και παράδοσης των Προϊόντων προς τους Χρήστες.
 7. «Όροι Χρήσης» ορίζονται οι όροι χρήσης της Ιστοσελίδας και της λειτουργίας της υπηρεσίας “Καλάθι του Σκρουτζ”, συμπεριλαμβανομένων όλων των συνημμένων Παραρτημάτων, της Πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων, της Πολιτικής Επιστροφής Προϊόντων, καθώς και τυχόν άλλων συναφών με την Ιστοσελίδα και την υπηρεσία “Καλάθι του Σκρουτζ” Πολιτικών εφαρμοστούν στο μέλλον,
 8. «Παραγγελία» ορίζεται η από απόσταση σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Αποδέκτη και του Χρήστη έναντι αμοιβής, για την αγορά ενός ή περισσοτέρων Προϊόντων χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του Αποδέκτη και του Χρήστη με αποκλειστική χρήση της Ιστοσελίδας μέχρι και την στιγμή της υποβολής της παραγγελίας.
 9. «Παράνομο Περιεχόμενο» ορίζεται κάθε πληροφορία, ανεξάρτητα από τη μορφή της, η οποία είτε από μόνη της είναι η ίδια παράνομη, είτε οι εφαρμοστέοι κανόνες την καθιστούν παράνομη λόγω του ότι αφορά σε παράνομη δραστηριότητα εφόσον δεν συμμορφώνεται με το ενωσιακό ή το ελληνικό δίκαιο και κατ’ επέκταση με τους παρόντες Όρους, όπως όλως ενδεικτικώς και ουδόλως περιοριστικώς η πώληση μη συμμορφούμενων προϊόντων ή προϊόντων παραποίησης/απομίμησης, η πώληση προϊόντων ή η παροχή υπηρεσιών κατά παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, ή η μη εξουσιοδοτημένη χρήση υλικού που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κλπ.
 10. «Πάροχος Εταιρεία» ορίζεται η εταιρεία µε την επωνυµία «ƩΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕƩΙΕƩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ƩΚΡΟΥΤΖ Α.Ε.», που εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής, οδός Αλέκου Παναγούλη αρ. 91 (Α.Φ.Μ. 800863970, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών - Αρ. ΓΕΜΗ 143321901000)
 11. «Περίοδος Συνδρομής» ορίζεται η διάρκεια του δικαιώματος πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας Price Comparison και της Υπηρεσίας Marketplace, η οποία συμφωνείται για χρονική περίοδο 365 ημερών, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και τυχόν διαστήματα προσωρινής διακοπής της Υπηρεσίας Price Comparison ή/και της Υπηρεσίας Marketplace, από οποιοδήποτε Μέρος και για οποιοδήποτε λόγο. Η Περίοδος Συνδρομής αρχίζει την ημερομηνία καταβολής του Κόστους Συνδρομής και θα ανανεώνεται αυτόματα κάθε φορά κατά τη λήξη της, για αντίστοιχο χρονικό διάστημα, εκτός εάν ο Αποδέκτης δηλώσει, το αργότερο μέχρι την ημέρα κατά την οποία λήγει η πρόσβαση στην Υπηρεσία Price Comparison και στην Υπηρεσία Marketplace, ότι δεν επιθυμεί την ανανέωσή της.
 12. «Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών» ορίζεται ο δείκτης σε εκατοστιαίες µονάδες ο οποίος αποτυπώνει το ποσοστό των Παραγγελιών οι οποίες έχουν παραδοθεί από τον Αποδέκτη στον Χρήστη εντός του εκτιμώμενου χρόνου, όπως αυτός καθορίζεται από τον Αποδέκτη και παρουσιάζεται στον Χρήστη κατά τη στιγμή υποβολής της Παραγγελίας, ανάλογα και με το χρόνο διαθεσιμότητας των Προϊόντων, από το σύνολο των παραγγελιών που προωθήθηκαν από την Πάροχο Εταιρεία στον Αποδέκτη.
 13. «Προμήθεια» ορίζεται το συμφωνηθέν χρηματικό ποσό που καταβάλλεται ως αντάλλαγμα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προβολής, προώθησης και πώλησης του Προϊόντος, το οποίο ισούται με το γινόµενο της τελικής αξίας πώλησης του Προϊόντος (συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) που διεκπεραιώθηκε μέσω της Υπηρεσίας Marketplace επί το συμφωνημένο ποσοστό Προμήθειας.
 14. «Προϊόντα» ορίζονται τα αντικείµενα που διατίθενται προς προβολή και πώληση από τον Αποδέκτη µέσω της Ιστοσελίδας.
 15. «Υπηρεσία Marketplace» ορίζεται η υπηρεσία διαμεσολάβησης μεταξύ του Χρήστη και του Αποδέκτη που παρέχεται από την Πάροχο Εταιρεία αφενός για τη διευκόλυνση της αγοράς των Προϊόντων με αποκλειστική χρήση της Ιστοσελίδας μέχρι και τη στιγμή υποβολής της Παραγγελίας, χωρίς να μεσολαβεί ανακατεύθυνση του Χρήστη από την Ιστοσελίδα στην ιστοσελίδα του Αποδέκτη, και αφετέρου για την εξυπηρέτηση του Χρήστη σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης.
 16. «Χρήστης» ορίζεται κάθε πρόσωπο που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα και πραγµατοποιεί Παραγγελίες µέσω αυτής.
 1. Άρθρο 1 - Αντικείμενο Υπηρεσίας Marketplace

  1. Η Πάροχος Εταιρεία είναι αποκλειστική νόµιµη δικαιούχος της Ιστοσελίδας. Μέσω της Υπηρεσίας Price Comparison παρέχεται η δυνατότητα πληροφόρησης στους χρήστες για Προϊόντα που εκτίθενται προς πώληση µέσα από τις λειτουργούσες στο διαδίκτυο ιστοσελίδες ηλεκτρονικών και µη καταστηµάτων, δια της ταξινόµησης και παρουσίασης των προϊόντων αυτών ανά κατηγορία, με στόχο την ευχερέστερη πλοήγηση των Χρηστών, προκειμένου να έχουν αμεσότερη πρόσβαση στην κατηγορία προϊόντων που τους ενδιαφέρουν. Ειδικότερα, ο τρόπος προβολής των Προϊόντων στην Ιστοσελίδα καθορίζεται από ένα μεταβαλλόμενο αλγόριθμο κατάταξης που λαμβάνει υπόψη μεταξύ άλλων τα δεδομένα αλληλεπίδρασης Χρηστών, την τιμή και τη δημοτικότητα του Προϊόντος, το μέσο όρο αξιολογήσεων των Χρηστών για το εν λόγω Προϊόν, τυχόν νέα Προϊόντα ή Προϊόντα που βρίσκονται σε έκπτωση ή προσφορά, ενώ εκτός από τις παραπάνω παραμέτρους που επηρεάζουν τον αλγόριθμο κατάταξης των Προϊόντων, τυχόν φίλτρα που χρησιμοποιούν οι Χρήστες. όπως για παράδειγμα “Βαθμολογία”, “Αύξουσα Τιμή”, “Φθίνουσα Τιμή”, “Δημοτικότητα”, επηρεάζουν τη βασική ταξινόμηση και συνεπώς τον τρόπο και τη σειρά προβολής των Προϊόντων.
  2. Με την επιφύλαξη των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας σύμβασης και της πληρωμής του Κόστους Συνδρομής η Πάροχος Εταιρεία χορηγεί στον Αποδέκτη, και ο τελευταίος αποδέχεται, ένα περιορισμένο, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, χωρίς δυνατότητα εκχώρησης, δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας Price Comparison και της Υπηρεσίας Marketplace αποκλειστικά κατά την Περίοδο Συνδρομής, δυνάμει της οποίας παρέχεται στον Αποδέκτη η δυνατότητα προβολής και διάθεσης των Προϊόντων του μέσω της Ιστοσελίδας και συνακόλουθα η δυνατότητα έναρξης άμεσης συναλλαγής με τον Χρήστη.
  3. Ανεξάρτητα από τον τρόπο που προβάλλονται τα Προϊόντα εν γένει σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα υπό 1.1., οι Αποδέκτες που διαθέτουν το ίδιο Προϊόν προβάλλονται κάτω από την αντίστοιχη σελίδα Προϊόντος με βάση τη συμφερότερη από άποψη τιμής προσφορά, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη άλλοι παράγοντες. Η Πάροχος Εταιρεία παρέχει στον Αποδέκτη τη δυνατότητα προνομιακής κατάταξης στην Ιστοσελίδα ως αποτέλεσμα διαφήμισης του Αποδέκτη έναντι αμοιβής στην Πάροχο Εταιρεία δυνάμει της “Υπηρεσίας Διαφήμισης Συνεργατών”, όπως αυτή περιγράφεται υπό τον όρο 7 κατωτέρω. Στην περίπτωση αυτή, η Πάροχος Εταιρεία προβάλλει τη σχετική πληροφορία/ένδειξη στον Χρήστη ότι η εν λόγω κατάταξη είναι αποτέλεσμα διαφήμισης. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω και με σκοπό την παροχή της καλύτερης αγοραστικής εμπειρίας και εξυπηρέτησης του Χρήστη, η Πάροχος Εταιρεία δύναται να προβάλει τον Αποδέκτη, χωρίς επιπλέον χρέωση, σε διακεκριμένη θέση στην σελίδα έκαστου Προϊόντος [εφεξής καλούμενη για λόγους συντομίας “Προτεινόμενη επιλογή (Buy Box)”] για ορισμένο χρονικό διάστημα. Η προβολή του Αποδέκτη στην “Προτεινόμενη Θέση (Buy Box)” καθορίζεται μεταξύ άλλων από τις κάτωθι κύριες παραμέτρους, εξαιρουμένης της χρήσης από τους Χρήστες επιθυμητών φίλτρων αναζήτησης:
   • Η συμφερότερη τιμή του Προϊόντος κατά τη στιγμή περιήγησης του Χρήστη στην Ιστοσελίδα,
   • Το σημείο περισυλλογής του Προϊόντος, όπως αυτό έχει δηλωθεί από τον Αποδέκτη, σε σχέση με τη δηλωθείσα διεύθυνση του Χρήστη και η τυχόν επιβάρυνση του τελευταίου με μεταφορικά έξοδα,
   • Ο μέσος όρος αξιολογήσεων του Αποδέκτη από τους Χρήστες που έχουν πραγματοποιήσει επιβεβαιωμένη αγορά,
   • Η διαθεσιμότητα του Προϊόντος βάσει της πληροφορίας που παρέχει ο Αποδέκτης στην Πάροχο Εταιρεία,
   • Η επιχειρησιακή απόδοση του Αποδέκτη και το Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών,
   • Η λήψη από τον Αποδέκτη τυχόν πρόσθετων υπηρεσιών ανά Προϊόν (Υπηρεσία Skroutz Coins, Υπηρεσία Plus Deals, Υπηρεσία Express Παράδοση, Υπηρεσία Fulfilled by Skroutz κλπ).

   Καθώς όλοι οι ως άνω παράμετροι μεταβάλλονται συνεχώς, η Πάροχος Εταιρεία καθορίζει τις παραμέτρους της κατάταξης και τη διαμόρφωσή τους, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, καθώς και τις ανάγκες και τη σημασία των χαρακτηριστικών αυτών για τους Χρήστες, φροντίζοντας να επικαιροποιεί τυχόν αλλαγές των κριτηρίων και των κύριων παραμέτρων, όποτε απαιτείται.
  4. Η Πάροχος Εταιρεία επιλέγει, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της, τις κατηγορίες και τα Προϊόντα για τα οποία θα παρέχει την Υπηρεσία Marketplace για τη διεκπεραίωση των Παραγγελιών. Ειδικότερα, η Πάροχος Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει τα προβαλλόμενα στην Ιστοσελίδα της προϊόντα από το σύνολο των προϊόντων που της αποστέλλει με ηλεκτρονικό τρόπο ο Αποδέκτης, διατηρώντας το δικαίωμα να αποκλείσει την εμφάνιση προϊόντων τα οποία, κατά την κρίση της, είναι απαρχαιωμένα, δεν παρουσιάζουν εμπορικό ενδιαφέρον, δεν συνάδουν με το είδος των προϊόντων που προβάλλονται στη σελίδα, δεν τηρούν τις εκ του νόμου προδιαγραφές για την εμφάνιση και διάθεσή τους μέσω της Υπηρεσίας Marketplace ή απαιτούν ιδιαίτερη εργασία για την ταξινόμησή τους και για τα οποία ο Αποδέκτης. Σε κάθε περίπτωση, ο Αποδέκτης συναινεί και εγκρίνει την προβολή και διάθεση προς πώληση του συνόλου ή μέρος των Προϊόντων που πωλεί από το κατάστημά του και εκτίθενται στην Ιστοσελίδα.
  5. Ο Αποδέκτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ακριβή, ορθή περιγραφή και τις προδιαγραφές των Προϊόντων καθώς και για θέματα απεικόνισης τιμών, προσφορών ή μείωσης τιμών, ενώ η Πάροχος Εταιρεία δεν φέρει καµία ευθύνη για διαφορές στο περιεχόµενο που οφείλονται σε αδυναµία ενηµέρωσης του περιεχοµένου οφειλόµενη σε υπαιτιότητα του Αποδέκτη. Η περιγραφή των Προϊόντων πρέπει να είναι αρκετά λεπτομερής, ώστε να επιτρέπει την κατάλληλη αξιολόγηση της προσφοράς από τον Χρήστη, συμπεριλαμβανομένων της τελικής τιμής του Προϊόντος, του χρόνου παράδοσης ή εκτέλεσης της Παραγγελίας, των ειδικότερων χαρακτηριστικών αυτού, τυχόν αριθμού αδείας απαραίτητης για τη νόμιμη κυκλοφορία του Προϊόντος στην αγορά, καθώς και των όρων και τυχόν περιορισμών που ισχύουν σχετικά με το συγκεκριμένο Προϊόν. Περαιτέρω, ο Αποδέκτης οφείλει να κρατάει ενήµερη την Πάροχο Εταιρεία για τη διαθεσιµότητα των Προϊόντων που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα. Προς το σκοπό της εξασφάλισης της βέλτιστης αγοραστικής εμπειρίας του Χρήστη, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να θέτει συστημικό περιορισμό στον αριθμό των τεμαχίων ενός Προϊόντος που μπορούν να προστεθούν στην Παραγγελία, ιδίως σε περίπτωση που ο Αποδέκτης δεν ενημερώνει ή δεν ανανεώνει εγκαίρως και καταλλήλως την πληροφορία για τη διαθεσιμότητα των Προϊόντων του ή σε περίπτωση που παρατηρείται ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση ενός μεμονωμένου Προϊόντος ή μίας ολόκληρης προϊοντικής κατηγορίας.
  6. Στα πλαίσια παροχής της Υπηρεσίας Marketplace, η Πάροχος Εταιρεία αναλαµβάνει τη λήψη Παραγγελίας από τον Χρήστη για τα Προϊόντα του Αποδέκτη που εµφανίζονται στην Ιστοσελίδα, την λήψη της πληρωµής για την εξόφληση της Παραγγελίας μέσω του Ιδρύματος Πληρωμών ή/και μέσω της Μεταφορικής Εταιρείας, την καταβολή του τιµήµατος στον Αποδέκτη μέσω του Ιδρύματος Πληρωμών και την προώθηση της Παραγγελίας στον Αποδέκτη. Η Πάροχος Εταιρεία καταγράφει, σε ειδικό αρχείο σε υπολογιστικά συστήµατα, τις πωλήσεις που πραγµατοποιούνται στα Προϊόντα του Αποδέκτη. Ʃτο αρχείο καταγραφής εµφανίζονται η ηµέρα και ώρα που πραγµατοποιείται η πώληση, η ποσότητα πωληθέντων προϊόντων και η τιµή εκάστου πωληθέντος προϊόντος.
  7. Ως στοιχεία της Παραγγελίας που προωθούνται, κατά την προηγούµενη παράγραφο, νοούνται: α. ο κωδικός παραγγελίας β. ο κωδικός προϊόντος, γ. ο τίτλος του προϊόντος, δ. η φωτογραφία του προϊόντος, ε. η τιµή µονάδας του κάθε προϊόντος που περιλαµβάνεται στην παραγγελία, στ. η ποσότητα προϊόντων που παραγγέλθηκε από τον Χρήστη, ζ. το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση που έχει δηλωθεί από τον Χρήστη και η. τυχόν ιδιαίτερες επισηµάνσεις του Χρήστη σχετικά µε το προϊόν ή τα προϊόντα που παρήγγειλε.
  8. Ο Αποδέκτης ενηµερώνει την Πάροχο Εταιρεία για την αποδοχή της Παραγγελίας εντός χρονικού ορίου που γνωστοποιείται κατά τη λήψη της Παραγγελίας. Σε περίπτωση που ο Αποδέκτης συμμετέχει στην “Υπηρεσία Fulfilled By Skroutz” που παρέχεται από την Εταιρεία σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα κατωτέρω υπό τον όρο 7, δεν απαιτείται η αποδοχή της Παραγγελίας εκ μέρους του αναφορικά με τα Προϊόντα για τα οποία συμμετέχει στην υπηρεσία αυτή, καθώς η Παραγγελία προωθείται απευθείας στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών Εφοδιαστικής (Third Party Logistics 3PL) για τη διαχείριση και προετοιμασία της Παραγγελίας.
  9. Ʃε περίπτωση µη αποδοχής της Παραγγελίας ή σε περίπτωση μη ενημέρωσης για την αποδοχή της Παραγγελίας εντός του χρονικού ορίου κατά τα ανωτέρω, η Παραγγελία θεωρείται ακυρωµένη με υπαιτιότητα του Αποδέκτη. Περαιτέρω, αν ο Αποδέκτης δεν εκτελέσει Παραγγελία που έχει αποδεχτεί εντός του χρονικού διαστήµατος που όρισε ο Αποδέκτης κατά την αποδοχή αυτής, η Παραγγελία θεωρείται ομοίως ακυρωµένη με υπαιτιότητα του Αποδέκτη. Η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται να ανακατευθύνει τις ακυρωµένες παραγγελίες σε οποιοδήποτε τρίτο, κατά την απόλυτη κρίση της.
  10. Η Πάροχος Εταιρεία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την παραλαβή του συνόλου της Παραγγελίας από τον Αποδέκτη και την αποστολή της στον Χρήστη μέσω Μεταφορικής Εταιρείας, με εξαίρεση τις Παραγγελίες για τις οποίες έχει επιλεχθεί η υπηρεσία “Παραλαβή Store Pick-up” σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα κατωτέρω υπό τον όρο 7. Προς το σκοπό αυτό, ο Αποδέκτης εξουσιοδοτεί με την παρούσα την Πάροχο Εταιρεία όπως ενεργεί για λογαριασμό του και συμβληθεί με οποιαδήποτε Μεταφορική Εταιρεία της απόλυτης επιλογής της για την ανάληψη από την τελευταία της παραλαβής, μεταφοράς και παράδοσης των Προϊόντων του Αποδέκτη προς τους Χρήστες, οι πωλήσεις των οποίων γίνονται μέσω της Υπηρεσίας Marketplace, δυνάμει των ειδικών συμβατικών όρων που θα συμφωνηθούν. Ως εκ τούτου ο Αποδέκτης δεν χρεώνει µεταφορικά ή άλλα έξοδα επί του τελικού ποσού στο οποίο ανέρχεται το σύνολο της Παραγγελίας.
  11. Η Πάροχος Εταιρεία παρέχει προς τον Χρήστη μέσω της Υπηρεσίας Marketplace τη δυνατότητα πραγματοποίησης της καταβολής του αντιτίμου αγοράς των Προϊόντων και του κόστους αποστολής/παράδοσης αυτών ή οιουδήποτε άλλου κόστους σχετικά (π.χ. συσκευασία) με τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής, τους οποίους ο Αποδέκτης αποδέχεται, και συγκεκριμένα με (i) τη χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας οποιουδήποτε ελληνικού ή αλλοδαπού τραπεζικού ιδρύματος ή και μέσω άλλων υπηρεσιών πληρωμών, όπως ApplePay, GooglePay, ή (ii) με αντικαταβολή/cash on delivery (εξόφληση με μετρητά κατά την παράδοση της Παραγγελίας), εφόσον παρέχεται αυτή η επιλογή κατά την υποβολή της Παραγγελίας, ή (iii) με τη χρήση δωροκάρτας, ή (iv) με τη λήψη χρηματοδότησης μέσω συνεργαζόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων, όταν η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη κατά την υποβολή της Παραγγελίας, ή (v) με το πρόγραμμα καταβολής έως 3 άτοκων δόσεων μέσω πιστωτικής κάρτας που παρέχει η Πάροχος Εταιρεία, όταν η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη, ή (vi) με το πρόγραμμα καταβολής από 4 έως 12 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας, εφόσον ο Αποδέκτης έχει ενεργοποιήσει την “Υπηρεσία 4-12 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας”, ή (vii) μέσω τραπεζικής κατάθεσης (τραπεζικό έμβασμα ή μέσω της υπηρεσίας IRIS), ή/και (viii) με τη χρήση του ψηφιακού/ηλεκτρονικού πορτοφολιού “Skroutz Wallet” το οποίο παρέχεται μέσω του Ιδρύματος Πληρωμών, εφόσον το έχει ενεργοποιήσει ο Χρήστης.
  12. Σε κάθε περίπτωση ο Αποδέκτης οφείλει να εκδώσει σχετικό φορολογικό παραστατικό πώλησης για κάθε Παραγγελία, το οποίο είτε το συµπεριλαµβάνει σε κάθε συσκευασία είτε το αποστέλλει µε ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο έως την αποστολή της Παραγγελίας στον Χρήστη µέσω της Παρόχου Εταιρείας ή κατά την απευθείας παράδοση της Παραγγελίας στο Χρήστη σε περίπτωση χρήσης της υπηρεσίας «Παραλαβή Store Pick-up». Εφόσον ο Χρήστης απευθυνθεί στην Πάροχο Εταιρεία αιτούμενος να του αποσταλεί το φορολογικό παραστατικό σε περίπτωση παράλειψης αποστολής αυτού από τον Αποδέκτη, ο τελευταίος υποχρεούται να το αναρτήσει ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Skroutz Merchants εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών.
  13. Η Πάροχος Εταιρεία ενδέχεται να προτείνει στον Χρήστη της Ιστοσελίδας σχετικά και παρεπόμενα προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία συμπληρώνουν το αρχικό Προϊόν, κατά τη διαδικασία της ολοκλήρωσης της αγοράς από τον Χρήστη. Τα παρεπόμενα προϊόντα και οι υπηρεσίες ενδέχεται να προσφέρονται είτε από τον Αποδέκτη είτε από άλλους συνεργάτες της Παρόχου Εταιρείας και κατόπιν επιλογής της Παρόχου Εταιρείας (όπως όλως ενδεικτικά ασφαλιστικά προϊόντα συμπληρωματικά του κυρίως προϊόντος ή υπηρεσίες απαραίτητες για την εγκατάσταση του κυρίως προϊόντος).
  14. Με σκοπό τη διευθέτηση ζητημάτων που προκύπτουν κατά την υποβολή της Παραγγελίας και έως την παράδοση της αλλά και μετά από αυτή, καθώς επίσης και με σκοπό τη διαχείριση ακυρώσεων και επιστροφών στα πλαίσια του δικαιώματος υπαναχώρησης ή/και σε περιπτώσεις ελαττωματικών προϊόντων ή λανθασμένων εκτελέσεων Παραγγελίας, ο Αποδέκτης παρέχει με την παρούσα σχετική εξουσιοδότηση προς την Πάροχο Εταιρεία, προκειμένου η τελευταία να επικοινωνεί με τον Χρήστη για λογαριασμό και στο όνομα του Αποδέκτη, χωρίς ωστόσο η Πάροχος Εταιρεία να καθίσταται με οιονδήποτε τρόπο συμβαλλόμενο μέρος στην Παραγγελία.
  15. H συμμετοχή στην Υπηρεσία Marketplace προϋποθέτει πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσης, οι οποίοι λειτουργούν συμπληρωματικά προς την κείμενη νομοθεσία περί παρόχων επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, ηλεκτρονικού εμπορίου και προστασίας του καταναλωτή και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
 2. Άρθρο 2 - Σύστημα Skroutz Merchants

  1. Προς το σκοπό παροχής της Υπηρεσίας Marketplace, η Πάροχος Εταιρεία θέτει στη διάθεση του Αποδέκτη ηλεκτρονικό Ʃύστηµα Ενηµέρωσης Πληροφοριών (εφεξής καλούµενο για λόγους συντοµίας “Ʃύστηµα Skroutz Merchants”). Ο Αποδέκτης δεσµεύεται να παρακολουθεί µέσω του Ʃυστήµατος Skroutz Merchants το σύνολο των Παραγγελιών που λαµβάνει σε καθηµερινή βάση, να αποδέχεται ή να απορρίπτει αυτές και να προβαίνει σε τυχόν απαιτούµενες ενέργειες, όπως έχουν περιγραφεί ανωτέρω.
  2. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η Πάροχος Εταιρεία υποχρεούται να παραθέτει σε ειδικό τμήμα της Ιστοσελίδας τα βασικά στοιχεία του Αποδέκτη προς ενημέρωση των καταναλωτών, και ειδικότερα το ονοματεπώνυμο ή την εταιρική επωνυμία, τη διεύθυνση, το σταθερό τηλέφωνο το οποίο έχει δηλωθεί από πλευράς του Αποδέκτη, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το Α.Φ.Μ., τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. ή τον αριθμό αντίστοιχου αλλοδαπού εμπορικού μητρώου, καθώς και αυτοπιστοποίηση του Αποδέκτη με την οποία δεσμεύεται να προσφέρει μόνο προϊόντα ή υπηρεσίες που συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους κανόνες του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Αποδέκτης οφείλει να ενημερώνει την Πάροχο Εταιρεία μέσω του Συστήματος Skroutz Merchants αναφορικά με τα εταιρικά, φορολογικά και λοιπά αναφερόμενα ανωτέρω στοιχεία της επιχείρησής του. Η άρνηση προβολής αυτών των πληροφοριών ή η δήλωση λανθασμένων πληροφοριών σημαίνει και την άμεση αναστολή παροχής της Υπηρεσίας Marketplace.
  3. Ʃε περίπτωση καθʼ οιονδήποτε τρόπο αλλαγής είτε (α) βασικών στοιχείων του Αποδέκτη, ιδίως της διεύθυνσης της καταστατικής του έδρας ή τυχόν υποκαταστήματος, του τηλεφωνικού αριθµού επικοινωνίας, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του, των εταιρικών του στοιχείων (ενδεικτικά: µετατροπή φυσικού προσώπου σε νοµικό πρόσωπο, αλλαγή εταιρικής µορφής νοµικού προσώπου, µεταβολή µετοχικής ή εταιρικής σύνθεσης νοµικού προσώπου, μεταβίβαση επιχείρησης, µεταβολή νόµιµου εκπροσώπου νοµικού προσώπου) ή των φορολογικών του στοιχείων (Α.Φ.Μ.) είτε (β) εν γένει στοιχείων που δύνανται να επηρεάσουν την οικονοµική συµπεριφορά του Χρήστη, ο Αποδέκτης υποχρεούται να συνδεθεί µε το Ʃύστηµα Skroutz Merchants και να πραγµατοποιήσει τις απαιτούµενες διορθώσεις στην ειδική ιστοσελίδα της Παρόχου Εταιρείας που προβάλει τις παραπάνω πληροφορίες. Ʃε περίπτωση που ο Αποδέκτης αδυνατεί, για οποιονδήποτε λόγο, να προβεί στις απαραίτητες κατά τα ανωτέρω διορθώσεις στοιχείων µέσω του Ʃυστήµατος Skroutz Merchants, οφείλει να ειδοποιήσει άµεσα και με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο την Πάροχο Εταιρεία, παρέχοντάς της ταυτόχρονα τις απαραίτητες πληροφορίες προκειµένου η Πάροχος Εταιρεία να προχωρήσει στις απαραίτητες αλλαγές. Προς αποφυγή παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού, ο Αποδέκτης οφείλει να συνδεθεί µε το Ʃύστηµα Skroutz Merchants ή να ειδοποιήσει την Πάροχο Εταιρεία προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι ανωτέρω αλλαγές, το συντοµότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός 24 ωρών από τότε που περιήλθαν σε γνώση του τα νέα στοιχεία, τα οποία οφείλει να διορθώσει κατά τα ανωτέρω. Ʃε περίπτωση παράλειψης εκ µέρους του Αποδέκτη ενηµέρωσης των στοιχείων κατά τα ανωτέρω εντός του ως άνω προκαθορισμένου χρόνου ή παροχής ανακριβών στοιχείων, η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται να καταγγείλει αζηµίως την παρούσα Ʃύµβαση.
  4. Ο Αποδέκτης διατηρεί το δικαίωµα να υποδείξει πιθανά λάθη στην προβολή των Προϊόντων του, µέσω αιτήµατος διόρθωσης (Ticketing) στο Ʃύστηµα Skroutz Merchants. H Πάροχος Εταιρεία µετά την καταχώρηση του αιτήµατος διόρθωσης και αφού προβεί σε έλεγχο της ορθότητας της ειδοποίησης, θα πραγµατοποιεί τις αιτούµενες διορθώσεις εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος µε παράλληλη ενηµέρωση του Αποδέκτη για την ολοκλήρωση αυτών. Εφόσον το αίτηµα διόρθωσης του Αποδέκτη κριθεί ότι δεν συνάδει µε τις διαδικασίες της Παρόχου Εταιρείας, το αίτηµα θα απορρίπτεται και ο Αποδέκτης θα λαµβάνει ενηµέρωση για τους λόγους απόρριψής του. Αντίστοιχα, η Πάροχος Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της ορθότητας της πληροφορίας που παρέχεται από τον Αποδέκτη, με σκοπό τη σωστή πληροφόρηση των Χρηστών και την αποφυγή λαθών που ενδέχεται να παραπλανήσουν τον καταναλωτή υπό την έννοια της ουσιώδους στρέβλωσης της οικονομικής συμπεριφοράς του. Για τον σκοπό αυτό, η Πάροχος Εταιρεία ενημερώνει τον Αποδέκτη μέσω του Συστήματος Skroutz Merchants για τις διορθώσεις ή προσθήκες επί της παρεχόμενης από αυτόν πληροφορίας, με παράλληλη προσωρινή ή και οριστική απόκρυψη των Προϊόντων του Αποδέκτη έως την διόρθωση ή προσθήκη των απαιτούμενων πληροφοριών εκ μέρους του τελευταίου.
  5. Ο Αποδέκτης μπορεί να διαχειριστεί τις ενεργές συνδρομές του ανά κατάστημα από το Σύστημα Skroutz Merchants, και από την στιγμή ενεργοποίησης της Υπηρεσίας Marketplace και σε κάθε άλλη στιγμή μέχρι το πέρας της Περιόδου Συνδρομής ο Αποδέκτης έχει την δυνατότητα απενεργοποίησης της αυτόματης ανανέωσης της Υπηρεσίας Marketplace, χωρίς κάποια ειδοποίηση απέναντι στην Πάροχο Εταιρεία.
 3. Άρθρο 3 - Διάρκεια και Καταγγελία

  1. Η παρεχόµενη Υπηρεσία Marketplace από την Πάροχο Εταιρεία, όπως αυτή εξειδικεύεται στην παρούσα σύμβαση, συµφωνείται αορίστου διάρκειας υπό την προϋπόθεση καταβολής του Κόστους Συνδρομής ανά Περίοδο Συνδρομής.
  2. Η Πάροχος Εταιρεία δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση αζημίως και αναιτίως, κοινοποιώντας προς τούτο ειδοποίηση στον Αποδέκτη με κάθε πρόσφορο τρόπο. Η καταγγελία της Παρόχου Εταιρείας παράγει τα έννομα αποτελέσματά της μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική κοινοποίησή της στον Αποδέκτη. Στην περίπτωση αυτή, ο Αποδέκτης διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί τυχόν επιστροφή του καταβληθέντος Κόστους Συνδρομής που θα αναλογεί στην υπόλοιπη χρονική περίοδο της Περιόδου Συνδρομής για την οποία δεν θα κάνει χρήση της Υπηρεσίας Marketplace.
  3. Σε περίπτωση ύπαρξης σπουδαίου λόγου, η Πάροχος Εταιρεία δύναται να περιορίσει ή να αναστείλει προσωρινώς ή να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, κοινοποιώντας προς τούτο αιτιολόγηση στον Αποδέκτη με κάθε πρόσφορο μέσο. Η καταγγελία της Παρόχου Εταιρείας για σπουδαίο λόγο παράγει τα έννομα αποτελέσματά της αμέσως από τη σχετική κοινοποίησή της στον Αποδέκτη, ενώ σπουδαίος λόγος υφίσταται ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς στις εξής περιπτώσεις α) εφ’όσον επιβάλλεται από το νόμο ή από απόφαση δικαστηρίου ή κανονιστική διάταξη η διακοπή της παροχής Υπηρεσιών στον Αποδέκτη, β) σε περίπτωση εκ μέρους του Αποδέκτη υπαίτιας ή επανειλημμένης παραβίασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι συμφωνούνται στο σύνολο τους ουσιώδεις, γ) εάν ο Αποδέκτης κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε άλλη ισοδύναμη διαδικασία, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, δ) σε περίπτωση παράβασης εκ μέρους του Αποδέκτη του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που αφορά στη λειτουργία της επιχείρησής του και στη νόμιμη κυκλοφορία των προϊόντων του, ιδιαιτέρως δε της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο συμπεριλαμβανομένου του δικαίου περί προστασίας καταναλωτή, του Κανονισμού 2019/1150, καθώς και του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, ε) σε περίπτωση που ο Αποδέκτης προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις βλαπτικές προς την επιχειρηματική δραστηριότητα, τα οικονομικά συμφέροντα και τη φήμη της Παρόχου Εταιρείας ή σε πράξεις ή παραλείψεις που αντίκειται στην καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη εν γένει, στ) σε περίπτωση που ο Αποδέκτης απενεργοποιήσει την εμφάνιση του ηλεκτρονικού του καταστήματος στην Ιστοσελίδα για χρονικό διάστημα ανώτερο των εξήντα (60) ημερών, χωρίς πρότερη ενημέρωση της Παρόχου Εταιρείας, ζ) σε περίπτωση παράβασης εκ μέρους του Αποδέκτη οποιουδήποτε όρου της Πολιτικής Συνεργασίας της Υπηρεσίας Skroutz Marketplace, το περιεχόμενο της οποίας βρίσκεται αναρτημένο εδώ, η) σε περίπτωση που το Ίδρυμα Πληρωμών ενημερώσει την Πάροχο Εταιρεία ότι διαπίστωσε ή έχει σοβαρές υπόνοιες για τη μη συμμόρφωση του Αποδέκτη με την ισχύουσα νομοθεσία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή λόγω συμμετοχής του σε οποιεσδήποτε παράνομες δραστηριότητες ή μη συμμόρφωσής του με όρους που αφορούν στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει το Ίδρυμα Πληρωμών προς τον Αποδέκτη.
  4. O Αποδέκτης δύναται να καταγγείλει αναιτίως και αζημίως την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφη καταγγελία κοινοποιούμενη στην Πάροχο Εταιρεία. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την επομένη της κοινοποίησης της καταγγελίας στην Πάροχο Εταιρεία και υπό την προϋπόθεση ότι ο Αποδέκτης θα έχει εκπληρώσει το σύνολο των συμβατικών υποχρεώσεων του μέχρι την καταγγελία.
  5. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας σύμβασης από τον Αποδέκτη σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 3.4. ανωτέρω ή σε περίπτωση περιορισμού ή αναστολής ή οριστικής διακοπής της παροχής της Υπηρεσίας Marketplace για σπουδαίο λόγο από την Πάροχο Εταιρεία, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 3.3. ανωτέρω, ο Αποδέκτης δεν δικαιούται τυχόν επιστροφή του καταβληθέντος Κόστους Συνδρομής που θα αναλογεί στην υπόλοιπη χρονική περίοδο της Περιόδου Συνδρομής για την οποία δεν θα κάνει χρήση της Υπηρεσίας Marketplace.
  6. Σε περίπτωση που επέλθει τροποποίηση των παρόντων Όρων από την Πάροχο Εταιρεία που επιβαρύνει ουσιωδώς την θέση του Αποδέκτη και με τις οποίες δε συμφωνεί ο Αποδέκτης, τότε ο τελευταίος δικαιούται να καταγγείλει τη συμφωνία του με την Πάροχο Εταιρεία με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών και διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί τυχόν επιστροφή του καταβληθέντος Κόστους Συνδρομής που θα αναλογεί στην υπόλοιπη χρονική περίοδο της Περιόδου Συνδρομής για την οποία δεν θα κάνει χρήση της Υπηρεσίας Marketplace.
  7. Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της παρούσας τα Μέρη υποχρεούνται να εκκαθαρίσουν και να ικανοποιήσουν τις εκατέρωθεν απαιτήσεις εντός τριάντα (30) ημερών. Σε οποιαδήποτε περίπτωση λύσης της παρούσας σύμβασης, τα Μέρη ουδεμία απαίτηση μπορούν να έχουν, πλην των ήδη γεννηθεισών απαιτήσεων μέχρι και την ημερομηνία λύσης της σύμβασης, ή απαιτήσεων των οποίων η γενεσιουργός αιτία προέκυψε πριν από τη λύση της σύμβασης και επιβίωσε αυτής.
 4. Άρθρο 4 - Σύστημα Αξιολόγησης Επιχειρησιακής Απόδοσης

  1. Εφ’όσον ο Αποδέκτης συμμετέχει στην Υπηρεσία Marketplace για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες, η Πάροχος Εταιρεία εφαρμόζει σύστημα αξιολόγησης επιχειρησιακής απόδοσης του Αποδέκτη. Ειδικότερα, η Πάροχος Εταιρεία εξετάζει την 1η ημέρα εκάστου ημερολογιακού μήνα (“Ημέρα Αξιολόγησης”) το Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών που διατηρεί ο Αποδέκτης κατά τον ημερολογιακό μήνα που προηγείται της Ημέρας Αξιολόγησης («Περίοδος Αξιολόγησης»), υπό την προυπόθεση ότι η Πάροχος Εταιρεία έχει προωθήσει στον Αποδέκτη τουλάχιστον δεκαπέντε (15) Παραγγελίες κατά την Περίοδο Αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι ως μη διεκπεραιωμένη Παραγγελία ορίζεται και η παραγγελία προϊόντος που φέρει τη σήμανση «Express Παράδοση», η οποία δεν παραδόθηκε από τον Αποδέκτη στη Μεταφορική Εταιρεία εντός του συγκεκριμένου χρόνου που ορίστηκε κατά τη διαβίβασή της στον Αποδέκτη. Δια της αποδοχής των όρων της παρούσας, ο Αποδέκτης αποδέχεται ρητώς την αξιολόγηση της απόδοσής του, σύμφωνα με τους όρους του Συστήματος Αξιολόγησης Επιχειρησιακής Απόδοσης, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν.
  2. Ο Αποδέκτης οφείλει να διατηρεί κατά την Περίοδο Αξιολόγησης Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών ίσο με ποσοστό ενενήντα εκατοστιαίων μονάδων (90%), υπό την προϋπόθεση ότι η Πάροχος Εταιρεία έχει προωθήσει στον Αποδέκτη τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) Παραγγελίες κατά την Περίοδο Αξιολόγησης. Σε περίπτωση που η Πάροχος Εταιρεία έχει προωθήσει στον Αποδέκτη κατά την Περίοδο Αξιολόγησης τουλάχιστον δεκαπέντε (15) και έως τριάντα πέντε (35) Παραγγελίες, τότε η Πάροχος Εταιρεία, κατ΄εξαίρεση των ανωτέρω, εξετάζει τον αριθμό των μη διεκπεραιωμένων Παραγγελιών κατά την Περίοδο Αξιολόγησης, ο οποίος δεν δύναται να υπερβαίνει τις επτά (7) μη διεκπεραιωμένες Παραγγελίες.
  3. Σε κάθε περίπτωση που το Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών του Αποδέκτη ανέρχεται κατά την Περίοδο Αξιολόγησης σε ποσοστό μικρότερο των ενενήντα εκατοστιαίων μονάδων (90%) ή σε περίπτωση που ο αριθμός των μη διεκπεραιωμένων Παραγγελιών υπερβαίνει τις επτά (7) μη διεκπεραιωμένες Παραγγελίες, ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση, η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται να διακόψει προσωρινά την παροχή των πρόσθετων Υπηρεσιών του όρου 7 ή/και την παροχή της Υπηρεσίας Marketplace που παρέχεται με την παρούσα σύμβαση. Σε περίπτωση που το Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών βρίσκεται επανειλημμένα μικρότερο του ως άνω αναφερόμενου ποσοστού ή σε περίπτωση που ο αριθμός των μη διεκπεραιωμένων Παραγγελιών υπερβαίνει επανειλημμένα τις επτά (7) μη διεκπεραιωμένες Παραγγελίες, η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται να καταγγείλει οριστικά τη σύμβαση.
  4. Σε περίπτωση που η Πάροχος Εταιρείας καταγγείλει την παρούσα σύμβαση δυνάμει του όρου 4.3., ο Αποδέκτης διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί τυχόν επιστροφή του καταβληθέντος Κόστους Συνδρομής που θα αναλογεί στην υπόλοιπη χρονική περίοδο της Περιόδου Συνδρομής για την οποία δεν θα κάνει χρήση της Υπηρεσίας Marketplace.
 5. Άρθρο 5 - Οικονομικοι Όροι

  1. Καταβολή Κόστους Συνδρομής, Προμήθειας και Διαχειριστικού Κόστους ανά Παραγγελία
   1. Για την πρόσβαση στην Υπηρεσία Marketplace ο Αποδέκτης υποχρεούται να καταβάλλει στην Πάροχο Εταιρεία ετήσιο Κόστος Συνδρομής που αντιστοιχεί σε μία Περίοδο Συνδρομής, ήτοι σε διάστημα 365 ημερών, για κάθε κατάστημα που βρίσκεται υπό τη διαχείριση του. Η καταβολή του Κόστους Συνδρομής πραγματοποιείται ετησίως είτε με τη χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτας είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση πληρωμής του Κόστους Συνδρομής με τη χρήση κάρτας και κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας, ο Αποδέκτης παρέχει στην Πάροχο Εταιρεία το δικαίωμα χρέωσης της ίδιας κάρτας του Αποδέκτη με το πλήρες οφειλόμενο Κόστος Συνδρομής για κάθε ανανεούμενη περίοδο αυτής, χωρίς να απαιτείται ειδική προς τούτο εντολή ή εξουσιοδότηση. Σε περίπτωση μη πληρωμής του Κόστους Συνδρομής εκ μέρους του Αποδέκτη, η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται να αναστείλει την παροχή της υπηρεσίας Marketplace προς τον Αποδέκτη μέχρι και την επιτυχή ολοκλήρωση της πληρωμής, αλλά και να καταγγείλει οριστικώς την παρούσα σύμβαση.
   2. Περαιτέρω, για κάθε Παραγγελία Προϊόντος που πραγματοποιείται μέσω της Ιστοσελίδας, ο Αποδέκτης οφείλει να καταβάλλει αµοιβή για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες προβολής και προώθησης του Προϊόντος, η οποία ισούται µε το γινόµενο της τιµής εκάστης µονάδας πωληθέντος προϊόντος επί την συµφωνηθείσα Προµήθεια (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν φόρων και τελών) χωρίς να συνυπολογίζονται τυχόν µεταφορικά έξοδα ή και τυχόν λοιπά έξοδα της Παραγγελίας. Η Προμήθεια είναι ένα ποσοστό που εξαρτάται από την κατηγορία Προϊόντων της Παραγγελίας και υπολογίζεται ανά Προϊόν έκαστης Παραγγελίας. Η συµφωνηθείσα Προµήθεια υπολογίζεται µε βάση την ισχύουσα κατά την χρονική στιγµή της αποδοχής της Παραγγελίας Προµήθεια και το ύψος της ανά κατηγορία προϊόντων αναγράφεται σε αυτόν τον πίνακα .
   3. Πέραν των ανωτέρω, ο Αποδέκτης υποχρεούται να καταβάλλει για κάθε Παραγγελία Διαχειριστικό Κόστος ανάλογα με την τελική αξία της Παραγγελίας όπως αυτό ορίζεται εδώ, ανεξαρτήτως αριθμού και είδους Προϊόντος. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, ο Αποδέκτης δεν υποχρεούται να καταβάλλει Διαχειριστικό Κόστος για Παραγγελίες (α) που δεν παραδόθηκαν στη Μεταφορική Εταιρεία, (β) που παραδόθηκαν μεν στη Μεταφορική Εταιρεία αλλά δεν παραλήφθηκαν από το Χρήστη, (γ) που παραδίδονται χωρίς τη διαμεσολάβηση Μεταφορικής Εταιρείας λόγω της χρήσης της Υπηρεσίας Παραλαβής Store Pick-up, ή/και (δ) που διεκπεραιώθηκαν με τη χρήση της Υπηρεσίας FBS.
   4. Για την παροχή της Υπηρεσίας Marketplace όπως αυτή περιγράφεται στο παρόν, καθώς και για την παροχή όσων εκ των πρόσθετων υπηρεσιών του όρου 7 παρέχονται από την Πάροχο Εταιρεία έναντι αμοιβής, η Πάροχος Εταιρεία εκδίδει σχετικό φορολογικό παραστατικό μέσω συστήματος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα στο όνομα του Αποδέκτη για το σύνολο των αμοιβών που αφορούν στο μήνα που πέρασε.
   5. Δια της παρούσας συμφωνείται ρητώς μεταξύ των μερών το δικαίωμα της Παρόχου Εταιρείας να εκδίδει φορολογικά παραστατικά εξ ονόματος και για λογαριασμό του Αποδέκτη προς το σκοπό της ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης και ικανοποίησης τυχόν οικονομικών αξιώσεων του Αποδέκτη έναντι της Παρόχου Εταιρείας σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 5 του Ν. 4308/2014 & στην Α.1138/2020, όπως ενδεικτικώς σε περίπτωση καταβολής εκ μέρους της Παρόχου Εταιρείας μερικής ή ολικής αποζημίωσης του Αποδέκτη για κακή χρήση του Προιόντος από το Χρήστη ή/και από τη συνεργαζόμενη Μεταφορική Εταιρεία καθώς και για προϊόντα που απωλέσθηκαν από την τελευταία κατά την μεταφορά τους. Πιο συγκεκριμένα, στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα η Πάροχος Εταιρεία θα εκδίδει αυτοτιμολόγιο προς ικανοποίηση των οικονομικών αξιώσεων του Αποδέκτη έναντι της Παρόχου Εταιρείας και θα διαβιβάζει σύνοψη και χαρακτηρισμό εξόδων μέσω παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ο δε Αποδέκτης θα διαβιβάζει μόνο χαρακτηρισμό εσόδων είτε μέσω προγραμμάτων ERP είτε μέσω ειδικής φόρμας καταχώρησης μετά την σύνδεση του εκάστοτε παραστατικού που έχει εκδώσει η Πάροχος Eταιρεία.
  2. Προγράμματα Επιβράβευσης
   1. Επί της συμφωνηθείσας Προμήθειας για την παροχή της Υπηρεσίας Marketplace από την Πάροχο Εταιρεία, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω υπό 5.1.2., η Πάροχος Εταιρεία εφαρμόζει από ελευθεριότητα ειδικά εκπτωτικά προγράμματα (“Προγράμματα Επιβράβευσης”), τα οποία διαμορφώνονται κατά τη διακριτική της ευχέρεια και περιγράφονται εδώ εδώ και τα οποία δύναται να ανακαλεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Δια της αποδοχής των όρων της παρούσας, ο Αποδέκτης αποδέχεται ρητώς τη συμμετοχή του στα Προγράμματα Επιβράβευσης, σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στον παραπάνω υπερσύνδεσμο, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν.
   2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης από τον Αποδέκτη, η Πάροχος Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή και οριστικά την παροχή των εκπτώσεων που προβλέπονται στο παρόν στο σύνολο των καταστημάτων του Αποδέκτη.
  3. Καταβολή Τιμήματος Παραγγελιών
   1. Για την αποδοχή και λήψη υπηρεσιών πληρωμής αναφορικά με τις από απόσταση συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω Ιστοσελίδας με κάρτα πληρωμής, με αντικαταβολή ή /και μέσω των προγραμμάτων “Δόσεις για Όλους”, με τη χρήση ψηφιακού/ηλεκτρονικού πορτοφολιού “Skroutz Wallet”, και αφορούν πώληση ή διάθεση των Προϊόντων του Αποδέκτη, ο τελευταίος αποδέχεται και συµφωνεί στη δέσµευση και συµµόρφωση του µε τους Όρους Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών του Ιδρύματος Πληρωμών, όπως οι όροι αυτοί είναι αναρτηµένοι στο www.everypay.gr/terms-and-conditions/ και περιλαµβάνουν αναλυτικά όλα τα εκ του νόµου απαιτούµενα για την ενηµέρωση του Αποδέκτη, κατά τα άρθρα 50 έως και 58 του Ν. 4537/2018 και είναι διαθέσιµοι για αποθήκευση σε σταθερό µέσο κατά το άρθρο 53. Με αποκλειστικό σκοπό την παροχή της Υπηρεσίας Marketplace, ο Αποδέκτης δια της παρούσης εξουσιοδοτεί την Πάροχο Εταιρεία ή/και το συνεργαζόμενο με την Πάροχο Εταιρεία νομίμως αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών να πραγματοποιεί εισπράξεις χρημάτων από τον Χρήστη για λογαριασμό του Αποδέκτη. Πέρα από τα ανωτέρω, ο Αποδέκτης αποδέχεται ότι, στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών πληρωµών η Πάροχος Εταιρεία και το Ίδρυμα Πληρωμών ενδέχεται να ανταλλάξουν προσωπικά δεδοµένα του Αποδέκτη, µε σκοπό τη διεκπεραίωση και εκκαθάριση των συναλλαγών αυτού. Ο χειρισµός των προσωπικών δεδοµένων από το Ίδρυμα Πληρωμών γίνεται µε ασφάλεια και µε βάση την Πολιτική Απορρήτου και δήλωση προστασίας προσωπικών δεδοµένων του Ιδρύματος Πληρωμών www.everypay.gr/privacy/. Η τιµολόγηση του Αποδέκτη για την χρήση των υπηρεσιών πληρωµών εξαρτάται από την συµφωνία µεταξύ της Παρόχου Εταιρείας και του Αποδέκτη. Οι χρεώσεις του Ιδρύματος Πληρωμών για την παροχή των υπηρεσιών της είναι αναρτηµένες στη ιστοσελίδα της (www.everypay.gr).
   2. Περαιτέρω, για την αποδοχή και λήψη υπηρεσιών αντικαταβολής αναφορικά με τις από απόσταση συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω Ιστοσελίδας και αφορούν πώληση ή διάθεση των Προϊόντων του Αποδέκτη, ο τελευταίος εξουσιοδοτεί με την παρούσα την Πάροχο Εταιρεία όπως ενεργεί για λογαριασμό του και συμβληθεί με οποιαδήποτε Μεταφορική Εταιρεία της απόλυτης επιλογής της Παρόχου Εταιρείας δυνάμει των ειδικών συμβατικών όρων που θα συμφωνηθούν, θα αποφασιστούν κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Παρόχου Εταιρείας και θα συμπεριληφθούν σε σχετική σύμβαση.
   3. Η Πάροχος Εταιρεία καταβάλλει στον Αποδέκτη, εξαιρουμένων τραπεζικών αργιών ή καταστάσεων ανωτέρας βίας, την αμοιβή του για το σύνολο των Παραγγελιών που έχουν παραδοθεί στο Χρήστη (i) έως και το τέλος κάθε εβδομάδας που έπεται της ολοκλήρωσης κάθε Παραγγελίας, σε περίπτωση εξόφλησης μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτας, μέσω άλλων υπηρεσιών πληρωμών, όπως ApplePay, GooglePay, ή/και με τη χρήση του ψηφιακού/ηλεκτρονικού πορτοφολιού “Skroutz Wallet”, (ii) έως και το τέλος κάθε εβδομάδας που έπεται της καταβολής στην Πάροχο Εταιρεία του αντιτίμου των Παραγγελιών από τη Μεταφορική Εταιρεία, σε περίπτωση εξόφλησης κατά την παράδοση της Παραγγελίας (αντικαταβολή), (iii) έως και το τέλος κάθε εβδομάδας που ακολουθεί μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της Παραγγελίας από το Χρήστη, σε περίπτωση που ο Χρήστης έχει επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την καταβολή έως και 3 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας ή τη λήψη χρηματοδότησης μέσω συνεργαζόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων που διατίθεται μέσω της Ιστοσελίδας από την Πάροχο Εταιρεία για την εξόφληση της παραγγελίας καθώς και σε περίπτωση που ο Χρήστης έχει επιλέξει την καταβολή από 4 έως 12 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας κατόπιν ενεργοποίησης από τον Αποδέκτη της “Υπηρεσίας 4-12 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας”.
   4. Το καταβαλλόμενο ποσό διαμορφώνεται από την τελική τιμή του κάθε Προϊόντος συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., χωρίς να υπολογίζεται οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση, αφαιρουμένης της Προμήθειας της Παρόχου Εταιρείας για την Υπηρεσία Marketplace, του Διαχειριστικού Κόστους ανά Παραγγελία καθώς και τυχόν επιπρόσθετης αμοιβής της Παρόχου Εταιρείας για την παροχή των πρόσθετων Υπηρεσιών του όρου 7 της παρούσας. Η αμοιβή για τις επιμέρους Παραγγελίες που αποτελούν υποσύνολα κύριας Παραγγελίας καταβάλλεται στον Αποδέκτη μετά την εξόφληση του συνόλου των επιμέρους Παραγγελιών της κύριας Παραγγελίας.
   5. Προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι καταβολές στον Αποδέκτη, θα πρέπει να έχουν κοινοποιηθεί στην Πάροχο Εταιρεία µέσω του Ʃυστήµατος Skroutz Merchants, στα πλαίσια των κανόνων δέουσας επιµέλειας, έγγραφα για την πιστοποίηση και επαλήθευση ταυτότητας του Αποδέκτη, όπως αυτά καθορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία για την πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες. Η Πάροχος Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να αναστείλει προσωρινά ή διακόψει οριστικά την παροχή της Υπηρεσίας Marketplace εάν ο Αποδέκτης δεν προβεί στην κοινοποίηση των εγγράφων ή παρέχει ελλιπή ή ανακριβή έγγραφα.
   6. Όλες οι καταβολές από την Πάροχο Εταιρεία στον Αποδέκτη που αναφέρονται στο παρόν γίνονται µέσω Τραπεζικού Ιδρύµατος ή Ιδρύµατος Πληρωµών µε το οποίο συνεργάζεται η Πάροχος Εταιρεία. Εάν ο Αποδέκτης διατηρεί τραπεζικό λογαριασµό σε τραπεζικό ίδρυµα άλλο πλην των α) Alpha Bank A.E., β) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E., γ) Eurobank Α.Ε. και δ) Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., οι καταβολές που αναφέρονται στο παρόν θα λαµβάνουν χώρα κάθε φορά που το χρεωστικό υπόλοιπο του Αποδέκτη υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ. Κατ' εξαίρεση των όσων ορίζονται στο άρθρο 5.3.3., σε περίπτωση που ο Αποδέκτης διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό σε τραπεζικό ίδρυμα που εδρεύει στην αλλοδαπή, οι καταβολές που αναφέρονται στο παρόν θα λαμβάνουν χώρα κάθε 1η και 15η ημέρα εκάστου ημερολογιακού μήνα και μόνο εφόσον το χρεωστικό υπόλοιπο του Αποδέκτη υπερβαίνει το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ.
   7. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, συμφωνείται μεταξύ των μερών ότι σε περίπτωση προσωρινής αναστολής ή/και οριστικής διακοπής της Υπηρεσίας Marketplace λόγω παραβίασης των όρων της παρούσας σύμβασης εκ μέρους του Αποδέκτη ή λόγω επιβολής από οποιαδήποτε κανονιστική ή/και νομοθετική διάταξη, ή από δικαστική απόφαση ή/και από απόφαση οποιασδήποτε αρμόδιας δημόσιας αρχής, το Ίδρυμα Πληρωμών δύναται κατά την απόλυτη κρίση του να αναστείλει την καταβολή προς τον Αποδέκτη των πληρωμών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους χρήσης των υπηρεσιών πληρωμών.
  4. Χρέωση προμήθειας προϊόντων λόγω μη διεκπεραιωμένης Παραγγελίας
   • Προς το σκοπό της εξασφάλισης της βέλτιστης δυνατής αγοραστικής εμπειρίας για τους Χρήστες και προς ικανοποίηση τυχόν αιτημάτων αποζημίωσης αυτών έναντι της Παρόχου Εταιρείας ή/και για την κάλυψη τυχόν εξόδων που προκύπτουν από τη διαφορά της τιμής του Προϊόντος της Παραγγελίας λόγω ανακατεύθυνσης αυτής σε έτερο επιχειρηματικό χρήστη, σε περίπτωση μη αποδοχής εκ μέρους του Αποδέκτη της Παραγγελίας ή σε περίπτωση αποτυχίας του Αποδέκτη να διεκπεραιώσει την Παραγγελία εντός του εκτιμώμενου χρόνου λόγω μη γνωστοποιηθείσας στην Πάροχο Εταιρεία έλλειψης διαθεσιμότητας του αντίστοιχου προϊόντος, η Πάροχος Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει στον Αποδέκτη χρέωση που ισούται με το 50% της οφειλόμενης από τον Αποδέκτη Προμήθειας για το συγκεκριμένο Προϊόν.
 6. Άρθρο 6 - Υποχρεώσεις και Ευθύνη Μερών

  1. Ο Αποδέκτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συλλογή και συσκευασία της κάθε Παραγγελίας και στη συνέχεια την ειδοποίηση της Παρόχου Εταιρείας, µέσω του Ʃυστήµατος Skroutz Merchants, ότι η Παραγγελία είναι έτοιµη για αποστολή, με εξαίρεση τις Παραγγελίες που αφορούν προϊόντα για τα οποία ο Αποδέκτης συμμετέχει στην Υπηρεσία FBS, όπου αποκλειστικά υπεύθυνες για την διαχείριση και προετοιμασία της παραγγελίας ορίζονται οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών Εφοδιαστικής (Third Party Logistics 3PL) . Ο Αποδέκτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Χρήστη για την εκπλήρωση της Παραγγελίας, πλην της αποστολής και μεταφοράς της Παραγγελίας που γίνεται με ευθύνη της Παρόχου Εταιρείας.
  2. Ο Αποδέκτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εκτέλεση της Παραγγελίας, όπως ενδεικτικά για ελαττωματικά ή ελλιπή Προϊόντα, εσφαλμένα στοιχεία παράδοσης, αδυναμία παράδοσης ή μη έγκαιρη παράδοση στη Μεταφορική Εταιρεία, λάθος στο Προϊόν ή την τιμή, απώλεια ή καταστροφή Προϊόντος πριν την προγραμματισμένη παράδοση στη Μεταφορική Εταιρεία. Η Πάροχος Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι του Χρήστη ή υποχρέωση για αποζημίωση αυτού, λόγω ακύρωσης ή απόρριψης ή μη αποδοχής Παραγγελιών από πλευράς Αποδέκτη. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η Πάροχος Εταιρεία διαµεσολαβεί µεταξύ του Αποδέκτη και του Χρήστη, σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει µεταξύ Αποδέκτη και Χρήστη, ο Αποδέκτης καθιστά αζήµια και απαλλάσσει την Πάροχο Εταιρεία από κάθε και οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη, βάρος, ζηµία, αξίωση, δαπάνη, έξοδα, συµπεριλαµβανοµένων δικαστικών εξόδων ή/και κόστος που προκύπτει ή/και συνδέεται ή/και σχετίζεται άµεσα ή έµµεσα µε τα Προϊόντα ή/και µε το επιτυχές αποτέλεσµα και την έκβαση της αποστολής της Παρόχου Εταιρείας ήτοι την διαµεσολάβηση µεταξύ του Αποδέκτη και του Χρήστη για να καταρτιστεί η σύµβαση της πώλησης.
  3. Η Πάροχος Εταιρεία αποσκοπώντας στη βέλτιστη παροχή της Υπηρεσίας Marketplace, παρέχει στον Αποδέκτη ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και οργανώνει χωρίς επιπλέον κόστος εκπαιδευτικά προγράμματα αναφορικά με τη λειτουργία της Ιστοσελίδας, τον τρόπο διαχείρισης του Συστήματος Skroutz Merchants καθώς και τις τυχόν νέες επιπρόσθετες διαθέσιμες υπηρεσίες, για τα οποία ο Αποδέκτης οφείλει να ενημερώνεται μέσω ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας.
  4. Ο Αποδέκτης υποχρεούται να συµµορφώνεται µε την Πολιτική Συνεργασίας της Υπηρεσίας Skroutz Marketplace και του επιμέρους περιεχομένου της, όπως αυτή αποτυπώνεται σε αυτή τη σελίδα (σε αυτή τη σελίδα)
  5. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από την πλευρά του Χρήστη εντός προθεσμίας δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της Παραγγελίας ή σε περίπτωση επιστροφής Προϊόντων στον Αποδέκτη λόγω ελαττωματικού ή λάθους Προϊόντος , η Πάροχος Εταιρεία αναλαμβάνει την παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων από τον Χρήστη και την αποστολή τους στον Αποδέκτη.
  6. Εάν η υπαναχώρηση ή επιστροφή Προϊόντος οφείλεται σε λανθασμένη εκτέλεση της Παραγγελίας από πλευράς του Αποδέκτη, ο τελευταίος χρεώνεται με το κόστος της αντικατάστασης του Προϊόντος, των μεταφορικών εξόδων αποστολής του Προϊόντος από τον Αποδέκτη προς το Χρήστη, καθώς και τυχόν εξόδων για την περισυλλογή του Προϊόντος από τη διεύθυνση του Χρήστη μέχρι και την παράδοση του στον Αποδέκτη. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων λανθασμένων εκτελέσεων Παραγγελιών από πλευράς του Αποδέκτη και κατόπιν διενέργειας ελέγχου εκ μέρους της Παρόχου Εταιρείας αναφορικά με το λόγο επιστροφής του Προϊόντος η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται, κατά την απόλυτη και διακριτική της ευχέρεια, να αναστείλει αζημίως προσωρινά ή και να διακόψει οριστικά την παροχή της Υπηρεσίας Marketplace που παρέχεται με την παρούσα σύμβαση.
  7. Η Πάροχος Εταιρεία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη συνεχή και άρτια συντήρηση του λογισμικού της, που θα εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της Ιστοσελίδας και της Υπηρεσίας Marketplace. Ο Αποδέκτης, ωστόσο, αναγνωρίζει ότι η διαθεσιμότητα των διαδικτυακών τόπων μπορεί να επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες (όπως ενδεικτικά τον εξοπλισμό των χρηστών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση, τη μη διαθεσιμότητα των servers κ.α.) λόγω της εγγενούς φύσης του διαδικτύου. Ο Αποδέκτης συμφωνεί ότι η Πάροχος Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τη διακοπή λειτουργίας ή τη μη ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας ή της Υπηρεσίας Marketplace ή του λειτουργικού της Παρόχου Εταιρείας. Ʃε περίπτωση δυσλειτουργίας ή προσωρινής µη λειτουργίας της Ιστοσελίδας, των συστηµάτων και του δικτύου της Παρόχου Εταιρείας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, συµφωνείται ρητώς ότι ουδεµία ευθύνη θα φέρει η Πάροχος Εταιρεία ως προς την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν θετικής ή αποθετικής ζηµίας υποστεί ο Αποδέκτης εκ του λόγου αυτού, πλην της επιστροφής στον Αποδέκτη του Κόστους Συνδρομής που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της Περιόδου Συνδρομής κατά το οποίο ο Αποδέκτης δεν λάμβανε την Υπηρεσία Marketplace. Σε κάθε περίπτωση, ο Αποδέκτης δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση συνεργασίας σύμφωνα με τον όρο 3.4. ανωτέρω.
  8. Ʃτην περίπτωση που η λειτουργία του δικτύου της Παρόχου Εταιρείας εµφανίσει δυσλειτουργία που θα έχει ως αποτέλεσµα τη µη ορθή εµφάνιση των πληροφοριών του Αποδέκτη στην Ιστοσελίδα, συµφωνείται ότι η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται, προς αποφυγή του κινδύνου παραπλάνησης των χρηστών της να ειδοποιήσει εγγράφως τον Αποδέκτη και ταυτόχρονα να προχωρήσει στην προσωρινή αναστολή παροχής της παρεχόµενης προς αυτόν Υπηρεσίας Marketplace, µέχρι το χρόνο αποκατάστασης της βλάβης. Ʃτην προκειµένη περίπτωση η Πάροχος Εταιρεία ουδεµία ευθύνη φέρει για την αποκατάσταση της τυχόν θετικής ή αποθετικής ζηµίας του Αποδέκτη, για το σύνολο του χρονικού διαστήµατος που δεν παρέχεται η Υπηρεσία Marketplace.
  9. Ο Αποδέκτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια και μυστικότητα σε σχέση με όλες τις εμπιστευτικές πληροφορίες της Παρόχου Εταιρείας. Ειδικότερα δεσμεύεται, υποχρεούται και εγγυάται να τηρεί αυστηρά οποιεσδήποτε εμπιστευτικές πληροφορίες λαμβάνει ή πληροφορείται στα πλαίσια ή εξ αφορμής της συνεργασίας του με την Πάροχο Εταιρεία, καθώς επίσης να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε ανακοίνωση ή δημοσίευση προς τρίτους οποιουδήποτε στοιχείου περιέρχεται στην αντίληψή του σε σχέση με την παρούσα συνεργασία, καθώς και γενικότερα στοιχείων που αφορούν ιδίως σε εμπορικά μυστικά, τεχνογνωσία, τιμολογιακή πολιτική, ποσοστά προμήθειας, οικονομικές και λοιπές δραστηριότητες ή οργάνωση της Παρόχου Εταιρείας και αναλαμβάνει να επιβάλλει την ως άνω υποχρέωση εμπιστευτικότητας και στους υπαλλήλους, συνεργάτες, ή/και προστηθέντες του.
  10. Η Πάροχος Εταιρεία, προς την προστασία των Χρηστών, εφόσον λάβει γνώση περί εικαζόμενου Παράνομου Περιεχομένου στην Ιστοσελίδα, λαμβάνει μια σειρά από μέτρα, όπως έλεγχος του εικαζόμενου Παράνομου Περιεχομένου και αν πράγματι διαπιστωθεί ότι πρόκειται για Παράνομο Περιεχόμενο, δικαιούται να αποσύρει το Παράνομο Περιεχόμενο και να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό ή/και να αναστείλει την παροχή των υπηρεσιών της ή να καταργήσει το λογαριασμό του Αποδέκτη, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο τελευταίος δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους και το ενωσιακό ή/και ελληνικό δίκαιο, παρέχοντας σχετική αιτιολόγηση της απόφασής της στον Αποδέκτη. Ο Αποδέκτης αποδέχεται ρητώς ότι η Πάροχος Εταιρεία μπορεί να διενεργήσει έρευνα αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν λήψης πληροφοριών από τρίτους για τη διαπίστωση συμμόρφωσης του Αποδέκτη με τα ανωτέρω, καθώς και εν γένει για την εύρεση/εξακρίβωση τέλεσης παράνομων και ανήθικων δραστηριοτήτων ή μετάδοσης Παράνομου Περιεχομένου από πλευράς του Αποδέκτη.
 7. Άρθρο 7 - Πρόσθετες Παροχές και Υπηρεσίες

  1. Η Πάροχος Εταιρεία δύναται να παρέχει στον Αποδέκτη πρόσθετες Υπηρεσίες, \συμπληρωματικές της Υπηρεσίας Marketplace, οι οποίες διαμορφώνονται κατά τη διακριτική ευχέρειά της και αποσκοπούν στην προώθηση της επιχειρηματικής απόδοσης του Αποδέκτη και παρέχονται στον Αποδέκτη μόνον κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τελευταίου, είτε δωρεάν είτε έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, ανάλογα με τη φύση της εκάστοτε Υπηρεσίας. Εφόσον ο Αποδέκτης διατηρεί Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών μικρότερο του εκάστοτε τιθέμενου από την Πάροχο Εταιρεία κατώτατου ποσοστού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 4 της παρούσας, η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται να αναστείλει ή να διακόψει οριστικώς την παροχή των πρόσθετων Υπηρεσιών στον Αποδέκτη. Οι ως άνω πρόσθετες Υπηρεσίες απαριθμούνται ενδεικτικά κατωτέρω και η Πάροχος Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει επιπλέον Υπηρεσίες ή να τροποποιεί ή να καταργεί τις ήδη υπάρχουσες, σε συμμόρφωση με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την εκάστοτε Υπηρεσία:
   (α) «Παραλαβή Store Pick-up» ορίζεται η δυνατότητα παραλαβής της Παραγγελίας εκ μέρους του Χρήστη από το κατάστημα του Αποδέκτη.
   (β) «Express Παράδοση» ορίζεται η υπηρεσία της Παρόχου Εταιρείας, η οποία παρέχεται στους Χρήστες για συγκεκριµένες Παραγγελίες προϊόντων που εµφανίζονται στην Ιστοσελίδα και φέρουν σχετική ειδική σήµανση και η οποία εγγυάται την παράδοση της Παραγγελίας στον Χρήστη το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την λήψη της Παραγγελίας. Η παραγγελία προϊόντος που φέρει τη σχετική σήμανση περί express παράδοσης θα πρέπει να παραδοθεί από τον Αποδέκτη στη Μεταφορική Εταιρεία εντός του χρόνου που ορίζεται κατά τη διαβίβασή της στον Αποδέκτη, άλλως θεωρείται ως μη διεκπεραιωμένη.
   (γ) «Υπηρεσία Διαφήμισης Συνεργατών» ορίζεται η υπηρεσία της Παρόχου Εταιρείας η οποία αφορά συγκεκριµένες προϊοντικές κατηγορίες της απόλυτης επιλογής της Παρόχου Εταιρείας που εµφανίζονται στην Ιστοσελίδα, δυνάμει της οποίας παρέχεται στον Αποδέκτη η δυνατότητα εμφάνισης συγκεκριμένων Προϊόντων του με ιδιαίτερη διακριτή ένδειξη χωρίς να λαμβάνονται υπ' όψιν οι λοιπές παράμετροι κατάταξης, κατόπιν καταβολής εκ μέρους του Αποδέκτη επιπλέον τιμήματος. Οι όροι και προϋποθέσεις λήψης της Υπηρεσίας Διαφήμισης Συνεργατών βρίσκονται διαρκώς αναρτημένοι στο Σύστημα Skroutz Merchants και ο Αποδέκτης μπορεί να λάβει γνώση τους μετά την επιτυχή σύνδεσή του στο ως άνω Σύστημα.
   (δ) «Υπηρεσία Plus Deals» ορίζεται η υπηρεσία της Παρόχου Εταιρείας η οποία αφορά συγκεκριµένες προϊοντικές κατηγορίες της απόλυτης επιλογής της Παρόχου Εταιρείας που εµφανίζονται στην Ιστοσελίδα, δυνάμει της οποίας παρέχεται στον Αποδέκτη η δυνατότητα να προσφέρει κατά τη διακριτική του ευχέρεια ειδικότερες εκπτώσεις επί των Προϊόντων του τις οποίες θα επωφελούνται αποκλειστικά τα εγγεγραμμένα μέλη της υπηρεσίας “Skroutz Plus”. Οι όροι και προϋποθέσεις λήψης της Υπηρεσίας Plus Deals βρίσκονται διαρκώς αναρτημένοι στο Σύστημα Skroutz Merchants και ο Αποδέκτης μπορεί να λάβει γνώση τους μετά την επιτυχή σύνδεσή του στο ως άνω Σύστημα.
   (ε) «Υπηρεσία Fulfilled by Skroutz (Υπηρεσία FBS)» ορίζεται η υπηρεσία της Παρόχου Εταιρείας κατόπιν καταβολής εκ μέρους του Αποδέκτη επιπλέον τιμήματος, δυνάμει της οποίας παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης συγκεκριμένων Προϊόντων του Αποδέκτη σε κατάλληλα στεγασμένους αποθηκευτικούς χώρους συνεργαζόμενων με την Πάροχο Εταιρεία επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής (Third Party Logistics 3PL) καθώς και η δυνατότητα προετοιμασίας και διανομής παραγγελιών από αυτές με σκοπό την αμεσότερη διαχείριση της παραγγελίας. Οι όροι και προϋποθέσεις λήψης της Υπηρεσίας FBS βρίσκονται διαρκώς αναρτημένοι στο Σύστημα Skroutz Merchants και ο Αποδέκτης μπορεί να λάβει γνώση τους μετά την επιτυχή σύνδεσή του στο ως άνω Σύστημα.
   (στ) «Υπηρεσία Price Optimizer» ορίζεται η υπηρεσία της Παρόχου Εταιρείας, σύμφωνα με την οποία ο Αποδέκτης έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει την τιμολογιακή πολιτική του κατά τη διακριτική του ευχέρεια και ειδικότερα έχει τη δυνατότητα να θέτει το ανώτατο και κατώτατο όριο τιμής, στο οποίο είναι διατεθειμένος να διαθέσει το εκάστοτε προϊόν του μέσω της Υπηρεσίας Marketplace, δυνάμει δε του μηχανισμού της Υπηρεσίας Price Optimizer η τιμή του προϊόντος αναπροσαρμόζεται αυτόματα σύμφωνα με τα τιθέμενα ως άνω επιτρεπτά όρια προκειμένου να προβληθεί ο Αποδέκτης στη θέση “Προτεινόμενη επιλογή (Buy Box)” υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται και οι υπόλοιπες παράμετροι, πέραν της τιμής, για την προβολή του Αποδέκτη στην “Προτεινόμενη επιλογή (Buy Box)”. Οι όροι και προϋποθέσεις λήψης της Υπηρεσίας Price Optimizer βρίσκονται διαρκώς αναρτημένοι στο Σύστημα Skroutz Merchants και ο Αποδέκτης μπορεί να λάβει γνώση τους μετά την επιτυχή σύνδεσή του στο ως άνω Σύστημα.
   (η) «Υπηρεσία Partners Coupons» ορίζεται η υπηρεσία της Παρόχου Εταιρείας, σύμφωνα με την οποία o Αποδέκτης δύναται να παρέχει κατά τη διακριτική του ευχέρεια για περιορισμένο χρονικό διάστημα εκπτωτικά κουπόνια ανά Παραγγελία ή/και ανά Προιόν, τα οποία θα εφαρμόζονται από τους Χρήστες κατά την διενέργεια παραγγελίας μέσω της Υπηρεσίας «Καλάθι του Skroutz» που διεκπεραιώνει ο Αποδέκτης. Οι όροι και προϋποθέσεις λήψης της Υπηρεσίας Partners Coupons βρίσκονται διαρκώς αναρτημένοι στο Σύστημα Skroutz Merchants και ο Αποδέκτης μπορεί να λάβει γνώση τους μετά την επιτυχή σύνδεσή του στο ως άνω Σύστημα.
   (ζ) «Υπηρεσία Skroutz Coins» ορίζεται η υπηρεσία επιβράβευσης που προσφέρει η Πάροχος Εταιρεία προς τα εγγεγραμμένα μέλη της υπηρεσίας “Skroutz Plus” κατά την οποία οι Χρήστες αποκτούν τη δυνατότητα να συλλέγουν Πόντους (εφεξής τα «Skroutz Coins») προβαίνοντας μέσω της υπηρεσίας «Καλάθι του Σκρουτζ» σε αγορά συγκεκριμένων αγαθών που φέρουν σχετική ένδειξη και στη συνέχεια να μετατρέπουν τα Skroutz Coins σε εκπτωτικά κουπόνια, στην οποία υπηρεσία ο Αποδέκτης δύναται να συμμετέχει κατά την ελεύθερη επιλογή του, καθορίζοντας τον αριθμό Skroutz Coins που επιθυμεί να αποδώσει ανά Προϊόν καθώς και το μέγιστο αριθμό τεμαχίων ανά Προϊόν που επιθυμεί να διαθέσει, επιβαρυνόμενος ο ίδιος με την αξία των Skroutz Coins που συλλέγονται από το Χρήστη. Οι όροι και προϋποθέσεις λήψης της Υπηρεσίας Skroutz Coins βρίσκονται διαρκώς αναρτημένοι στο Σύστημα Skroutz Merchants και ο Αποδέκτης μπορεί να λάβει γνώση τους μετά την επιτυχή σύνδεσή του στο ως άνω Σύστημα.
   (θ) «Υπηρεσία 4-12 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας» ορίζεται η υπηρεσία που προσφέρεται από την Πάροχο Εταιρεία μέσω των συνεργαζόμενων με την τελευταία πιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με την οποία ο Αποδέκτης, κατόπιν καταβολής του κόστους προεξόφλησης, δύναται να παρέχει στους Χρήστες την επιλογή τμηματικής καταβολής του τιμήματος της Παραγγελίας αξίας άνω των διακοσίων πενήντα ευρώ (250) με την χρήση άτοκων δόσεων, επιλέγοντας ως ελάχιστο αριθμό δόσεων τις τέσσερις (4) δόσεις και ως μέγιστο αριθμό δόσεων τις δώδεκα (12).
  2. Πέραν των ως άνω αναφερόμενων πρόσθετων Υπηρεσιών, η Πάροχος Εταιρεία δίνει τη δυνατότητα στον Αποδέκτη να φέρει την επισήµανση “Pro Seller” στην Ιστοσελίδα, εφόσον ο Αποδέκτης διατηρεί κατά την Περίοδο Αξιολόγησης Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών ίσο με ποσοστό ενενήντα εννέα εκατοστιαίων μονάδων (99%) και πληρούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις, οι οποίες αναφέρονται στον σύνδεσµο Κριτήρια Pro Seller. Η επισήµανση αυτή δεν επηρεάζει την κατάταξη των συνεργατών της Παρόχου Εταιρείας (µεταξύ των οποίων και ο Αποδέκτης) στην Ιστοσελίδα. Η σήμανση Pro Seller θα διαρκεί για το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών που έπονται της Ημέρας Αξιολόγησης (“Περίοδος Επιβράβευσης”) και σε κάθε περίπτωση μέχρι την επόμενη Ημέρα Αξιολόγησης. Σε περίπτωση που κατά την Περίοδο Επιβράβευσης ο Αποδέκτης επανειλημμένως παραβιάσει τους παρόντες όρους, τους όρους της Σύμβασης Συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων και των όρων της Πολιτικής Συνεργασίας της Υπηρεσίας Skroutz Marketplace, η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται οποτεδήποτε και κατά την διακριτική της ευχέρεια να διακόψει την δυνατότητα του Αποδέκτη να φέρει την ως άνω ένδειξη.
 8. Άρθρο 8 - Δηλώσεις και Εγγυήσεις Αποδέκτη

  1. Ο Αποδέκτης εγγυάται και δηλώνει ότι είναι νόμιμος κάτοχος ή άλλως έχει νομίμως το δικαίωμα εκμετάλλευσης και χρήσης κάθε σήματος, λογοτύπου, περιεχομένου, τίτλου και κάθε γενικά διακριτικού γνωρίσματος και στοιχείου των Προϊόντων περιλαμβανομένων των φωτογραφιών και των εμπορικών σημάτων των Προϊόντων καθώς και των σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων του ίδιου του Αποδέκτη, και οφείλει να αποζημιώσει την Πάροχο Εταιρεία έναντι οποιουδήποτε τρίτου τυχόν στραφεί κατά της τελευταίας σχετικά με αυτά. Με την παρούσα παραχωρείται από τον Αποδέκτη το δικαίωμα δωρεάν χρήσης τους στην Πάροχο Εταιρεία αποκλειστικά και μόνον για την παροχή της Υπηρεσίας Marketplace. Περαιτέρω, ο Αποδέκτης παρέχει μη αποκλειστική, διαρκή και απαλλαγμένη από καταβολή δικαιωμάτων άδεια εκμετάλλευσης των πληροφοριών και των φωτογραφιών που παρέχονται στην Πάροχο Εταιρεία για τα προβαλλόμενα Προϊόντα που ο Αποδέκτης εμπορεύεται, ενώ ο Αποδέκτης εξακολουθεί να διατηρεί αυτούσια τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του.
  2. Ο Αποδέκτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι κατά τη διάρκεια παροχής προς αυτόν της προαναφερόµενης Υπηρεσίας Marketplace υποχρεούται όπως ενδεικτικώς και ουδόλως περιοριστικώς:
   1. Απέχει από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη πρόσφορη να οδηγήσει σε παραπλάνηση του Χρήστη, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των Προϊόντων που προβάλλει, τη νομιμότητα, τη διαθεσιµότητα και την προσφερόµενη τιµή πώλησης αυτών. Ενδεικτικά, απαγορεύεται η εκ µέρους του Αποδέκτη αποστολή στην Πάροχο Εταιρεία για προβολή µέσω της Ιστοσελίδας, πληροφοριών για προϊόντα µεταχειρισµένα, προϊόντα bad stock, προϊόντα αποµίµησης, προϊόντα μη αδειοδοτημένα, εφόσον για την κυκλοφορία τους απαιτείται προηγούμενη άδεια/γνωστοποίηση σε αρμόδιο φορέα, προϊόντα µε άγνωστη διαθεσιµότητα, εξαντληµένα, ή/και απαρχαιωµένα.
   2. Απέχει από την παροχή πληροφοριών κατά τέτοιο περιεχόµενο και µορφή ώστε να δύναται προκληθεί κίνδυνος παραπλάνησης του Χρήστη υπό την έννοια του επηρεασµού της οικονοµικής συµπεριφοράς του.
   3. Απέχει από την εφαρµογή πρακτικών ικανών να προκαλέσουν συνθήκες αθέµιτου ανταγωνισµού στην εµπορική δραστηριότητα της Παρόχου Εταιρείας καθώς των υπολοίπων επιχειρηματικών χρηστών της παρεχόµενης Υπηρεσίας Marketplace από την Πάροχο Εταιρεία.
   4. Απέχει από τη διενέργεια γενικώς πράξεων που θα έχουν ως αποτέλεσµα την πρόκληση βλάβης ή δυσλειτουργίας στο δίκτυο (π.χ. µαζική αποστολή µηνυµάτων, spamming κλπ.) καθώς και από τη συλλογή και συγκέντρωση προσωπικών δεδοµένων που αφορούν τους Χρήστες ή µέλη της Ιστοσελίδας κατά παράβαση της ισχύουσας νοµοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων.
   5. Απέχει από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που απαγορεύεται από την ισχύουσα νοµοθεσία, ενδεικτικά δε από τον Ν. 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτή, το Π.Δ. 131/2003 και την ισχύουσα νοµοθεσία για το ηλεκτρονικό εµπόριο και για τα εµπορικά σήµατα.
   6. Συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας αναφορικά με τη διαχείριση των αποβλήτων με σκοπό την πρόληψη, την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωσή τους, σε περίπτωση που ο Αποδέκτης είναι παραγωγός προϊόντων για τα οποία προβλέπεται η λειτουργία Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) και όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 11, παρ. 2 του Ν. 4819/2021 ως ισχύει. Ειδικότερα στην περίπτωση αυτή, ο Αποδέκτης υποχρεούται όπως εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 του Ν. 4819/2021, ως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες υποχρεούται μεταξύ άλλων να οργανώνει ατομικά συστήματα ή να συμμετέχει σε συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, να διαθέτει πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) και να αναγράφει τον αριθμό του Ε.Μ.ΠΑ. στα εκδιδόμενα φορολογικά παραστατικά πώλησης των σχετικών προϊόντων.
   7. Συμμορφώνεται με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει την κυκλοφορία, προβολή, προώθηση, διαφήμιση και πώληση κάθε Προϊόντος που διαθέτει.
   8. Απέχει από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη σε σχέση με τη συνεργασία του με την Πάροχο Εταιρεία ή/και τυχόν συναναστροφή του με το Χρήστη που θίγει την καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη.
  3. Ο Αποδέκτης ρητώς δηλώνει και αποδέχεται ότι δεν θα εκχωρήσει ούτε θα µεταβιβάσει για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, εν όλω ή εν µέρει, τις συµβατικές υποχρεώσεις του σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της Παρόχου Εταιρείας.
  4. Ʃε περίπτωση που γίνει γνωστή στην Πάροχο Εταιρεία η παραβίαση οποιουδήποτε από τους όρους τους παρόντος άρθρου, συµφωνείται ότι η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται όπως άμεσα περιορίσει ή αναστείλει προσωρινώς την παρεχόµενη προς τον Αποδέκτη Υπηρεσία Marketplace µε έγγραφη ειδοποίηση προς αυτόν, γνωστοποιούµενη µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, µε ελάχιστη διάρκεια περιορισμού ή αναστολής το διάστηµα των 24 ωρών και µέχρι την συµµόρφωση του µε τους όρους του παρόντος , ή όπως καταγγείλει την παρούσα σύμβαση αζημίως και με άμεση ισχύ.
 9. Άρθρο 9 - Σύστημα Αξιολογήσεων

  1. Η Πάροχος Εταιρεία διατηρεί στην Ιστοσελίδα σύστημα αξιολόγησης. Ως εκ τούτου, O Αποδέκτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι στην Ιστοσελίδα δύνανται να προβάλλονται αρνητικές ή/και θετικές αξιολογήσεις για προϊόντα ή υπηρεσίες παρεχόμενες από τον Αποδέκτη από οποιοδήποτε εγγεγραµµένο χρήστη – µέλος της Ιστοσελίδας της Παρόχου Εταιρείας.
  2. Οι τυχόν αρνητικές αξιολογήσεις θα προβάλλονται µέσω της Ιστοσελίδας, µε την προϋπόθεση ότι ο Αποδέκτης έχει λάβει γνώση του περιεχοµένου τους προ τριών (3) ηµερών από την προβολή τους. Ο Αποδέκτης δύναται να απαντάει επί των αρνητικών αξιολογήσεων, ώστε να προβάλλονται στην Ιστοσελίδα και οι τυχόν παρατηρήσεις του επί αυτών. Ο Αποδέκτης αποδέχεται ότι η Πάροχος Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να διαγράψει τυχόν απάντηση του Αποδέκτη επί των αρνητικών αξιολογήσεων, είτε εξ ολοκλήρου είτε μέρος αυτής, εφόσον γίνεται αναφορά σε προσωπικά στοιχεία χρηστών ή υπαλλήλων εταιρείων εμπλεκόμενων στη συνολική διεκπεραίωση μιας παραγγελίας ή εφόσον χρησιμοποιούνται ποινικά κολάσιμοι ή απρεπείς χαρακτηρισμοί, συκοφαντίες και ύβρεις ή δεν τηρούνται οι άτυποι οροί καλής συμπεριφοράς του διαδικτύου ή οι στοιχειώδεις κανόνες ευγένειας και ευπρεπούς συμπεριφοράς, ενημερώνοντας παράλληλα τον Αποδέκτη για τη διαγραφή της, ή/και να επικοινωνήσει με τον Αποδέκτη προκειμένου ο τελευταίος να προβεί σε αλλαγή και αναδιαμόρφωση του κειμένου της απάντησης για την δημοσιοποίηση του, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, επισημαίνοντας παράλληλα τα επίμαχα σημεία του.
  3. Ʃε περίπτωση που η Πάροχος Εταιρεία γίνει κατʼ επανάληψη κοινωνός αρνητικών αξιολογήσεων για τον Αποδεκτή ως προς την διαθεσιµότητα των Προϊόντων, τη συµβατότητα των τιµών ή οποιαδήποτε επαναλαµβανόµενη αστοχία ως προς την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τον Αποδέκτη και προβάλλονται στην Ιστοσελίδα, τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται δικαίωµα της Παρόχου Εταιρείας να καταγγείλει αζηµίως και µονοµερώς την παρούσα σύµβαση αρνούµενη προς τον Αποδέκτη την συµφωνηθείσα µε το παρόν Υπηρεσία Marketplace και περαιτέρω προβαίνοντας στην οριστική διαγραφή του από τη λίστα των προβαλλοµένων, µέσω της Ιστοσελίδας, καταστηµάτων.
  4. Ο Αποδέκτης υποχρεούται να απέχει από κάθε πράξη ή παράλειψη που δύναται να χειραγωγήσει τις αξιολογήσεις που δηµοσιεύονται στην Ιστοσελίδα – ενδεικτικά αναφέρονται η απευθείας επικοινωνία του Αποδέκτη µε τον Χρήστη που υποβάλλει την αξιολόγηση και η παροχή κινήτρου για την συγγραφή αξιολογήσεων - ιδίως δε να απέχει από τη δηµοσίευση αξιολογήσεων από υπολογιστές εντός του φυσικού καταστήµατός του καθώς και να µην επιτρέπει τη δηµοσίευση αξιολογήσεων από υπαλλήλους του ή συνεργάτες του. Παράβαση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου παρέχει δικαίωµα της Παρόχου Εταιρείας να προχωρήσει στην προσωρινή διακοπή της παρεχόµενης προς τον Αποδέκτη υπηρεσίας ή να καταγγείλει αζηµίως και µονοµερώς την παρούσα σύµβαση.
  5. Ρητώς συµφωνείται ότι η δηµοσίευση των τυχόν αρνητικών ή/και θετικών αξιολογήσεων και των τυχόν απαντήσεων – παρατηρήσεων του Αποδέκτη της Υπηρεσίας Marketplace επί αυτών είναι δυνητική και εναπόκειται στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Παρόχου Εταιρεία, η οποία διατηρεί το δικαίωµα να διαγράψει κατά την απόλυτη κρίση της αξιολογήσεις που έχουν δηµοσιευθεί εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος ή από συγκεκριµένο χρήστη.
 10. Άρθρο 10 - Σύστημα Διαχείρισης Καταγγελιών - Σημείο Επαφής

  1. Η Πάροχος Εταιρεία θέτει στη διάθεση του Αποδέκτη, μέσω του Συστήματος Skroutz Merchants, σύστημα διαχείρισης καταγγελιών για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα ζητήματα: α) την εικαζόμενη μη συμμόρφωση της με υποχρεώσεις που καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, η οποία επηρεάζει τον Αποδέκτη, β) τεχνολογικά ζητήματα που συνδέονται άμεσα με την παροχή των υπηρεσιών της Παρόχου Εταιρείας και τα οποία επηρεάζουν τον Αποδέκτη, γ) μέτρα που λαμβάνει η Πάροχος Εταιρεία ή συμπεριφορά της Παρόχου Εταιρείας που συνδέονται άμεσα με την παροχή των υπηρεσιών και τα οποία επηρεάζουν τον Αποδέκτη και δ) απόφαση της Παρόχου Εταιρείας να διακόψει την προβολή προϊόντος ή την παροχή της Υπηρεσίας Marketplace στον Αποδέκτη με την αιτιολογία ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από τον Αποδέκτη αποτελούν παράνομο περιεχόμενο.
  2. Στο πλαίσιο του εσωτερικού συστήματος διεκπεραίωσης καταγγελιών, η Πάροχος Εταιρεία α) εξετάζει δεόντως τις καταγγελίες που υποβάλλονται κατά τα ανωτέρω και τη συνέχεια που ενδεχομένως χρειαστεί να δοθεί στην καταγγελία, ώστε να αντιμετωπίζεται επαρκώς το ζήτημα που τέθηκε, β) επεξεργάζεται τις καταγγελίες ταχέως και αποτελεσματικά, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία και την πολυπλοκότητα του ζητήματος που τέθηκε και γ) γνωστοποιεί στον Αποδέκτη την έκβαση της εσωτερικής διαδικασίας διεκπεραίωσης παραπόνων με εξατομικευμένο τρόπο και με απλή και κατανοητή διατύπωση.
  3. Μέσω ειδικώς σχεδιασμένου πεδίου του Συστήματος Skroutz Merchants, ο Αποδέκτης δύναται να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα της Παρόχου Εταιρείας για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα άπτεται της συνεργασίας μεταξύ των μερών, της παροχής εκ μέρους της Παρόχου Εταιρείας της Υπηρεσίας Marketplace, καθώς και της νομοθεσίας που διέπει τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης.
 11. Άρθρο 11 - Διαμοιρασμός Δεδομένων

  1. Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της και της παροχής των υπηρεσιών της, η Πάροχος Εταιρεία έχει πρόσβαση σε εμπορικά και οικονομικά δεδομένα, τα οποία αφενός παρέχουν οι επιχειρηματικοί χρήστες κατά την χρήση της Υπηρεσίας Marketplace και των λοιπών Πρόσθετων Υπηρεσιών, αφετέρου παράγονται κατά την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών στον Αποδέκτη και τους Χρήστες τόσο στο πλαίσιο της χρήσης της Ιστοσελίδας για αναζήτηση προϊόντων και σύγκριση τιμών, καθώς και κατά την υποβολή Παραγγελιών μέσω της Υπηρεσίας Marketplace (εφεξής καλούμενα ως “Δεδομένα”).
  2. Τα ως άνω Δεδομένα αφορούν διαθέσιμα εμπορικά και οικονομικά στοιχεία αναφορικά με συγκεκριμένες προϊοντικές κατηγορίες ή επιμέρους προϊόντα που προβάλλονται μέσω της Ιστοσελίδας, όπως ενδεικτικώς πληροφορίες σχετικά με την οικονομική απόδοση συγκεκριμένων κωδικών προϊόντων ή συγκεκριμένων προϊοντικών κατηγοριών κατά ορισμένη περίοδο αναφοράς, την κατανομή των πωλήσεων των προϊόντων ανά εύρος τιμών, τις αξιολογήσεις των προϊόντων, τη συμμετοχή του Προϊόντος στις συνολικές πωλήσεις συγκεκριμένων προϊοντικών κατηγοριών κ.α.
  3. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι τα Δεδομένα παράγονται κατά την παροχή των υπηρεσιών εκ μέρους της Παρόχου Εταιρείας, η τελευταία καθίσταται νόμιμη κάτοχος αυτών, και ως εκ τούτου διατηρεί το δικαίωμα να τα διαβιβάζει έναντι αμοιβής ή και δωρεάν σε τρίτα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εφεξής ο «Λήπτης»). Τα ως άνω δεδομένα αποστέλλονται σε κρυπτογραφημένη και μη επεξεργάσιμη μορφή, χωρίς να παρέχονται στοιχεία για την ταυτότητα των Αποδεκτών ή/και τυχόν προσωπικά δεδομένα Χρηστών, ενώ ο Λήπτης δεσμεύεται δυνάμει έγγραφης συμφωνίας με την Πάροχο Εταιρεία ότι θα χρησιμοποιεί αυτά ως εμπιστευτικές πληροφορίες με απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα και αποκλειστικά για τις ενδοεπιχειρησιακές του ανάγκες, ότι δεν θα τα προωθεί ή διακινεί με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτα πρόσωπα, ότι δεν θα προβαίνει σε αντιγραφή, τροποποίηση, προσαρμογή ή/και αλλοίωση ή στην καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημιουργία παράγωγων έργων που σχετίζονται με αυτά, ότι θα διασφαλίζει την προστασία των παρεχόμενων σε αυτόν Δεδομένων από τυχαία και αθέμιτη πρόσβαση τρίτων και από οποιαδήποτε απαγορευμένη διάδοση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας και ότι θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά, νομικά και οργανωτικά μέτρα εντός της επιχείρησής του, ώστε η πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία να είναι δυνατή σε περιορισμένο και απολύτως αναγκαίο αριθμό και ειδικά εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων και στελεχών του.
  4. Με την αποδοχή της παρούσας σύμβασης, ο Αποδέκτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα το διαμοιρασμό σε τρίτους των Δεδομένων που παράγονται στο πλαίσιο λήψης από τον Αποδέκτη της Υπηρεσίας Marketplace και αφορούν στα προϊόντα και στις πωλήσεις του τελευταίου. Σε περίπτωση που ο Αποδέκτης δεν επιθυμεί το διαμοιρασμό των δεδομένων που αφορούν στον ίδιο, μπορεί να ζητήσει την εξαίρεσή τους οποιαδήποτε στιγμή με αποστολή μηνύματος μέσω ειδικώς σχεδιασμένου πεδίου του Συστήματος Skroutz Merchants.
 12. Άρθρο 12 - Τελικές Διατάξεις

  1. Οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας κριθεί αντίθετη προς το νόµο ή ακυρωθεί, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καµία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών διατάξεων.
  2. Η παρούσα αποτελεί την πλήρη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και αντικαθιστούν οποιαδήποτε μεταξύ τους προφορική ή έγγραφη συμφωνία. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων αυτής θα γνωστοποιείται στον Αποδέκτη με οποιοδήποτε πρόσφορο σταθερό μέσο και θα ισχύει δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες μετά την γνωστοποίηση. Εάν η τροποποίηση των όρων απαιτεί τεχνικές ή εμπορικές προσαρμογές εκ μέρους του Αποδέκτη, αυτή θα ισχύει τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μετά την γνωστοποίηση. Οι ως άνω προθεσμίες ειδοποίησης δεν εφαρμόζονται όταν η άμεση ισχύς των τροποποιημένων όρων υπαγορεύεται από νομική ή κανονιστική υποχρέωση της Παρόχου Εταιρείας ή όταν υφίσταται επικείμενος κίνδυνος κυβερνοασφάλειας, απάτης, παραβίασης δεδομένων κ.ο.κ.
  3. Για διαφορές που τυχόν προκύψουν από την παρούσα, η Πάροχος Εταιρεία ορίζει (α) τον κ. Χάρη Π. Μεϊδάνη, δικηγόρο Αθηνών και διαπιστευμένο διαμεσολαβητή (τηλ. 2103604445), και (β) την κ. Ελένη Πλέσσα, δικηγόρο Αθηνών και διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια (τηλ. 2103616493), ως κατάλληλους υπό την έννοια του άρθρου 12 του Κανονισμού 2019/1150 διαμεσολαβητές για να επιδιώξουν ενεργώντας ατομικά με την ως άνω ιδιότητα, την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της Παρόχου Εταιρείας και του Αποδέκτη σχετικά με την εξωδικαστική επίλυση τυχόν διαφορών οι οποίες προκύπτουν σε σχέση με την παροχή των υπηρεσιών που περιγράφονται στην παρούσα.
  4. Σε κάθε περίπτωση, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Παράρτημα I - Επεξεργασία Προσωπικών Δεδοµένων Χρηστών Skroutz Marketplace

 1. Εισαγωγή

  Ʃε συµπλήρωση όσων συµφωνήθηκαν µεταξύ της Παρόχου Εταιρείας, και του Αποδέκτη (εφεξής τα «Μέρη») στην παρούσα Ʃύµβαση Παροχής Υπηρεσιών στο Διαδίκτυο, σχετικά µε την παροχή της Υπηρεσίας Marketplace (εφεξής η «Ʃύµβαση Ʃυνεργασίας»), προστίθεται το παρόν ως παράρτηµα, στο πλαίσιο της συµµόρφωσης µε τις υποχρεώσεις που τίθενται από τη νοµοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδοµένων.

 2. Ορισμοί

  1. Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήµατος, οι όροι Προσωπικά Δεδοµένα, Υποκείµενο Δεδοµένων, Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδοµένων, Εκτελών την Επεξεργασία, Επεξεργασία, Εποπτεύουσα Αρχή, Τρίτα Μέρη και Αποδέκτες ερµηνεύονται σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή (Κανονισµός 2016/679, εφεξής “ΓΚΠΔ”) και την εθνική (Ν.4624/2019 και Ν. 2472/1997) νοµοθεσία για τα την προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδοµένων.
  2. Οι ορισµοί που τίθενται στο Προοίµιο της Ʃύµβαση Ʃυνεργασίας, ισχύουν και στο παρόν παράρτηµα.
 3. Ρόλοι των Μερών

  1. Ως προς την επεξεργασία των δεδοµένων των Χρηστών, τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι η Πάροχος Εταιρεία λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και ο Αποδέκτης λειτουργεί ως Εκτελών την Επεξεργασία της Παρόχου Εταιρείας, σχετικά µε την τοποθέτηση, εν γένει εξυπηρέτηση, υποστήριξη, παράδοση και επιστροφή ηλεκτρονικών παραγγελιών που διεκπεραιώνονται απευθείας µέσω της Ιστοσελίδας. Οι λεπτοµέρειες που αφορούν στις εν λόγω Επεξεργασίες, αποτυπώνονται στον Πίνακα Α του παρόντος.
  2. Τα προβλεπόµενα στο παρόν υπερισχύουν έναντι οποιασδήποτε άλλης αντίθετης συµβατικής ή µη πρόβλεψης που έχει ήδη συµφωνηθεί µεταξύ των Μερών, σε σχέση µε την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδοµένων, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Ʃύµβασης Ʃυνεργασίας.
 4. Πλαίσιο Ʃυνεργασίας

  1. Ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαµβάνει δια του παρόντος την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, για λογαριασµό και σύµφωνα µε τις καταγεγραµµένες εντολές του Υπευθύνου Επεξεργασίας.
  2. Η συνδροµή του Εκτελούντος την Επεξεργασία στη λειτουργία της Υπηρεσία Marketplace, απαιτεί τη συλλογή, χρήση και περαιτέρω επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων για λογαριασµό του Υπευθύνου Επεξεργασίας. Οι δραστηριότητες επεξεργασίας περιγράφονται στον Πίνακα A του παρόντος.
  3. Για την εκτέλεση των Εργασιών Επεξεργασίας, ο Εκτελών την Επεξεργασία θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδοµένα των προσώπων στα οποία αφορούν αυτά. Ʃτον Πίνακα Α του παρόντος αναφέρονται οι κατηγορίες των προσώπων στα οποία αφορούν τα δεδοµένα που τυγχάνουν επεξεργασίας, καθώς και το είδος των δεδοµένων, τα οποία επεξεργάζεται και στα οποία έχει πρόσβαση ο Εκτελών την Επεξεργασία. Τα προσωπικά δεδοµένα θα υποστούν επεξεργασία αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται επίσης στον Πίνακα Α του παρόντος.
  4. Ʃε περίπτωση που ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας επιθυµεί να αναθέσει νέα επεξεργασία στον Εκτελούντα την Επεξεργασία, το παρόν θα παραµένει σε πλήρη ισχύ και θα επικαιροποιείται εκ νέου ο Πίνακας Α.
  5. Ανεξάρτητα από την υποχρέωση του Εκτελούντος την Επεξεργασία να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και να προστατεύει τα δικαιώµατα των Υποκειµένων Δεδοµένων, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, αναγνωρίζει ότι παραµένει άµεσα υπεύθυνος αναφορικά µε την συµµόρφωσή του µε τη νοµοθεσία για την Προστασία Προσωπικών Δεδοµένων και την επίδειξη της εν λόγω συµµόρφωσης.
  6. Η Επεξεργασία θα λαµβάνει χώρα αποκλειστικά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ʃε περίπτωση τυχόν ανάθεσης υπεργολαβίας από τον Εκτελούντα την Επεξεργασία που να συµπεριλαµβάνει διαβίβαση των Προσωπικών Δεδοµένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαµβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδοµένων αυτών, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η συµµόρφωσή του προς τις προβλέψεις του παρόντος.
 5. Επεξεργασίας Ʃύµφωνα µε τις Οδηγίες

  1. Ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαµβάνει την υποχρέωση να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδοµένα µόνο κατόπιν γραπτών οδηγιών από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, συµπεριλαµβανοµένου του παρόντος και µόνο για τους σκοπούς παροχής υπηρεσιών που έχουν συµφωνηθεί ή που έχουν ειδικά καθοριστεί στις εν λόγω οδηγίες.
  2. Ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαµβάνει την υποχρέωση να ενηµερώνει άµεσα τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, εάν κατά τη γνώµη του, κάποια οδηγία του παραβιάζει τη νοµοθεσία για την Προστασία Προσωπικών Δεδοµένων ή άλλη εφαρµοστέα νοµοθεσία.
  3. Αναγνωρίζεται ρητώς από τον Αποδέκτη ότι, σε οποιαδήποτε περίπτωση προβαίνει σε επεξεργασία των Προσωπικών Δεδοµένων, µε τρόπο ή για σκοπούς που υπερβαίνουν τα οριζόµενα στο παρόν ή τις κατά περίπτωση ειδικές γραπτές οδηγίες της Παρόχου Εταιρείας, ο Αποδέκτης θα λειτουργεί ως αποκλειστικός υπεύθυνος επεξεργασίας και όχι ως εκτελών την επεξεργασία και συνεπώς, καµία περαιτέρω ευθύνη ως προς την µη εξουσιοδοτηµένη αυτή επεξεργασία δεν θα φέρει η Πάροχος Εταιρεία.
 6. Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα

  1. Ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαµβάνει την υποχρέωση να υιοθετεί και να εφαρµόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα ώστε να διασφαλίζει ένα επίπεδο προστασίας ανάλογο µε τους κινδύνους που συνεπάγεται η Επεξεργασία καθώς επίσης και τη συνεχή εµπιστευτικότητα, ακεραιότητα, διαθεσιµότητα και ανθεκτικότητα των συστηµάτων Επεξεργασίας και των υπηρεσιών που εµπλέκονται στην επεξεργασία. Τα εν λόγω µέτρα θα πρέπει να προστατεύουν τα Προσωπικά Δεδοµένα ενάντια στην τυχαία ή παράνοµη καταστροφή ή τυχαία απώλεια, ζηµία, µεταβολή, µη εξουσιοδοτηµένη διάθεση ή πρόσβαση και ενάντια σε κάθε άλλη παράνοµη µορφή Επεξεργασίας.
  2. Ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαµβάνει την υποχρέωση να συµµορφώνεται µε τη νοµοθεσία για την Προστασία Προσωπικών Δεδοµένων, µέσω της εφαρµογής σαφών και αυστηρών διαδικασιών και πολιτικών.
 7. Πρόσβαση σε Πληροφοριακά Ʃυστήµατα

  1. Ʃτην περίπτωση που χορηγείται στον Εκτελούντα την Επεξεργασία, σύµφωνα µε τη Ʃύµβαση Ʃυνεργασίας, πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήµατα του Υπευθύνου Επεξεργασίας (συµπεριλαµβανοµένης της ηλεκτρονικής πλατφόρµας παραγγελιοληψίας, αλλά και λοιπών δικτύων, εξυπηρετητών, συστηµάτων διαλόγων, βάσεων δεδοµένων κλπ.), ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαµβάνει την υποχρέωση να χρησιµοποιεί τους πόρους αυτούς µε τη µεγαλύτερη δυνατή επιµέλεια και µόνο σε αυστηρή συµµόρφωση προς οποιεσδήποτε τυποποιηµένες διαδικασίες λειτουργίας που τυχόν υποδεικνύει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας.
  2. Ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαµβάνει ειδικότερα την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι άδεια πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδοµένα µέσω των παραπάνω πληροφοριακών συστηµάτων δίνεται µόνο στα µέλη του προσωπικού του που όντως χρειάζεται να έχουν πρόσβαση σε αυτά και µόνο σε σχέση µε το αντικείµενο και τους σκοπούς της Ʃύµβασης Ʃυνεργασίας, αλλά και όσους εξειδικεύονται στο παρόν ή σε τυχόν ειδικότερες οδηγίες του Υπευθύνου Επεξεργασίας.
 8. Ενηµέρωση, Γνωστοποίηση και Ʃυνδροµή

  1. Ο Εκτελών αναλαµβάνει την υποχρέωση να ενηµερώνει άµεσα και σε κάθε περίπτωση εντός σαράντα-οκτώ (48) ωρών τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, σε περίπτωση διαπίστωσης περιστατικού ασφαλείας που σχετίζεται µε Προσωπικά Δεδοµένα.
  2. Επιπροσθέτως, ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαµβάνει την υποχρέωση να ενηµερώνει τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, σε περίπτωση άσκησης από Υποκείµενο Δεδοµένων αιτήµατος, αναφορικά µε τις υποχρεώσεις του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία για την Προστασία Προσωπικών Δεδοµένων εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από τη λήψη του σχετικού αιτήµατος.
  3. Ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει συνδροµή στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, µέσω κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών µέτρων, ώστε να διασφαλίζεται η συµµόρφωση του τελευταίου µε τις υποχρεώσεις από τη νοµοθεσία για την Προστασία Προσωπικών Δεδοµένων, όπως για παράδειγµα να συνδράµει µε:
   1. την ασφάλεια της Επεξεργασίας, σύµφωνα µε το Άρθρο 32 ΓΚΠΔ,
   2. τη γνωστοποίηση Περιστατικού Παραβίασης Προσωπικών Δεδοµένων στην Εποπτεύουσα Αρχή, σύµφωνα µε το Άρθρο 33 ΓΚΠΔ και την ενηµέρωση των Υποκειµένων Δεδοµένων σχετικά µε Περιστατικό Παραβίασης Προσωπικών Δεδοµένων, σύµφωνα µε το Άρθρο 34 ΓΚΠΔ.
   3. την τυχόν διενέργεια Μελέτης Εκτίµησης Αντικτύπου για την Προστασία Προσωπικών Δεδοµένων, σύµφωνα µε το Άρθρο 35 ΓΚΠΔ, αναφορικά µε τις προβλεπόµενες Επεξεργασίες και
   4. την πιθανή διαβούλευση µε την Εποπτεύουσα Αρχή σχετικά µε την εν λόγω τυχόν Μελέτη Εκτίµηση Αντικτύπου, σύµφωνα µε το Άρθρο 36 ΓΚΠΔ, όπως επίσης και την εφαρµογή µέτρων µετριασµού του κινδύνου για τα προσωπικά δεδοµένα, από κοινού µε τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.
 9. Πρόσβαση και Γνωστοποίηση

  1. Ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαµβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι άδεια πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδοµένα δίνεται µόνο στο προσωπικό που πρέπει απαραίτητα να έχει πρόσβαση, σε σχέση µε τους σκοπούς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν παράρτηµα και τις Επεξεργασίες που περιγράφονται στον Πίνακα Α.
  2. Το προσωπικό του Εκτελούντος την επεξεργασία που έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδοµένα θα πρέπει να δεσµεύεται από ρήτρα εµπιστευτικότητας, συµβατική ή εκ του νόµου, θα πρέπει να λαµβάνει την κατάλληλη εκπαίδευση και θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στο παρόν.
 10. Χρήση Περαιτέρω Υπεργολάβων

  Δεν επιτρέπεται στον Εκτελούντα να διορίσει υπεργολάβους (Υπο-Εκτελούντες την Επεξεργασία), χωρίς προηγούµενη έγγραφη άδεια του Υπευθύνου Επεξεργασίας, στην οποία απαραιτήτως θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του περαιτέρω υπεργολάβου, ο σκοπός της υπεργολαβίας, τα εφαρµοζόµενα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, καθώς και συµβατικές δεσµεύσεις που να καλύπτουν τις απαιτήσεις των διατάξεων του Άρθρου 28 ΓΚΠΔ και να είναι τουλάχιστον ισοδύναµης προστασίας για τα Υποκείµενα Δεδοµένων, σε σχέση µε τις προβλέψεις του παρόντος.

 11. Δικαίωµα Ελέγχου

  Ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαµβάνει την υποχρέωση να θέτει στη διάθεση του Υπευθύνου Επεξεργασίας, κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συµµόρφωσης προς τις υποχρεώσεις του και να επιτρέπει και διευκολύνει ελέγχους, περιλαµβανοµένων επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλµένο από αυτόν.

 12. Λύση της Ʃύµβασης

  1. Ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαµβάνει την υποχρέωση να επιστρέφει ή διαγράφει τα Προσωπικά Δεδοµένα µετά τη λήξη των Επεξεργασιών που περιγράφονται στον Πίνακα Α ή/και της Ʃύµβασης Ʃυνεργασίας, σύµφωνα µε την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, εκτός εάν απαιτείται η κατʼ εξαίρεση αποθήκευση συγκεκριµένων, εντελώς απαραίτητων δεδοµένων, από το κείµενο νοµοθετικό πλαίσιο στο οποίο υπάγεται ο Εκτελών την Επεξεργασία.
  2. Ως προς την ανωτέρω περιγραφόµενη κατʼ εξαίρεση επεξεργασία, ο Αποδέκτης αναγνωρίζει ότι θα λειτουργεί ως αποκλειστικός υπεύθυνος επεξεργασίας και όχι ως εκτελών την επεξεργασία και συνεπώς, καµία περαιτέρω ευθύνη ως προς την επεξεργασία αυτή δεν θα φέρει η Πάροχος Εταιρεία.
 13. Ευθύνη

  Ʃε περίπτωση που, τόσο κατά τη διάρκεια της Ʃύµβασης Ʃυνεργασίας, όσο και µετά τη λήξη αυτής, προκληθεί ζηµία οποιασδήποτε µορφής στα Υποκείµενα των Δεδοµένων ή εγερθεί οποιαδήποτε αξίωση από Υποκείµενα Δεδοµένων ή/και τρίτους εξαιτίας οποιασδήποτε παραβίασης που οφείλεται σε πρόθεση ή αµέλεια του Εκτελούντος την Επεξεργασία κατά την επεξεργασία Προσωπικών Δεδοµένων των Υποκειµένων Δεδοµένων από αυτόν, καθώς και σε περίπτωση επιβολής προστίµου από την αρµόδια Εποπτική Αρχή στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, εξʼ αιτίας σχετικών πράξεων ή παραλείψεων που αφορούν στη διενεργούµενη Επεξεργασία ή παραβιάσεων των σχετικών νοµικών ή/και συµβατικών υποχρεώσεων τόσο εκ µέρους του Εκτελούντος την Επεξεργασία, όσο και εκ µέρους των τυχόν περαιτέρω υπεργολάβων αυτού, ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαµβάνει να αποζηµιώσει τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, για κάθε ποσό το οποίο ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατέβαλε ή καλείται να καταβάλει για τους πιο πάνω λόγους.

 14. Ειδικό Δικαίωµα Καταγγελίας

  Η Πάροχος Εταιρεία έχει το δικαίωµα να καταγγείλει εν όλω ή εν µέρει τη Ʃύµβαση Ʃυνεργασίας για σπουδαίο λόγο και µε άµεση εφαρµογή, στην περίπτωση που ο Αποδέκτης δεν συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το παρόν.

Πίνακας Α – Λεπτοµέρειες της Επεξεργασίας