Εκτύπωση

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών στο Διαδίκτυο

Προοίμιο

Η εταιρεία με την επωνυμία “ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ”, που εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής, οδός Αλέκου Παναγούλη αρ. 91 (ΑΦΜ 800863970), εφεξής καλούμενη για συντομία η «Πάροχος Εταιρεία» είναι αποκλειστική νόμιμη δικαιούχος της διαδικτυακής διεύθυνσης (domain name) υπό στοιχεία “www.skroutz.gr”, από την οποία λειτουργεί η ηλεκτρονική σελίδα της (web site) στο διαδίκτυο, μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα πληροφόρησης στους χρήστες για προϊόντα που εκτίθενται προς πώληση μέσα από τις λειτουργούσες στο διαδίκτυο ιστοσελίδες ηλεκτρονικών και μη καταστημάτων, δια της ταξινόμησης και παρουσίασης των προϊόντων αυτών ανά κατηγορία, με στόχο την ευχερέστερη πλοήγηση των Χρηστών, προκειμένου να έχουν αμεσότερη πρόσβαση στην κατηγορία προϊόντων που τους ενδιαφέρουν. Ειδικότερα, ο τρόπος προβολής των Προϊόντων στην Ιστοσελίδα καθορίζεται από ένα μεταβαλλόμενο αλγόριθμο κατάταξης που λαμβάνει υπόψη μεταξύ άλλων τα δεδομένα αλληλεπίδρασης Χρηστών, την τιμή και τη δημοτικότητα του Προϊόντος, το μέσο όρο αξιολογήσεων των Χρηστών για το εν λόγω Προϊόν, τυχόν νέα Προϊόντα ή Προϊόντα που βρίσκονται σε έκπτωση ή προσφορά, ενώ εκτός από τις παραπάνω παραμέτρους που επηρεάζουν τον αλγόριθμο κατάταξης των Προϊόντων, τυχόν φίλτρα που χρησιμοποιούν οι Χρήστες. όπως για παράδειγμα “Βαθμολογία”, “Αύξουσα Τιμή”, “Φθίνουσα Τιμή”, “Δημοτικότητα”, επηρεάζουν τη βασική ταξινόμηση και συνεπώς τον τρόπο και τη σειρά προβολής των Προϊόντων.

Η Πάροχος Εταιρεία, στα πλαίσια της εμπορικής της δραστηριότητας, συμφωνεί με τον αντισυμβαλλόμενο, εφεξής καλούμενο για συντομία «Αποδέκτης» να συμπεριλάβει στην κατά τα άνω ηλεκτρονική σελίδα που διατηρεί τις πληροφορίες που παρέχει ο Αποδέκτης μέσω της δικής του ηλεκτρονικής σελίδας για τα προϊόντα εμπορίας του υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

 1. Άρθρο 1

  1. Ο Αποδέκτης αναθέτει στην Πάροχο Εταιρεία και η τελευταία αναλαμβάνει την προβολή στον διαδικτυακό τόπο www.skroutz.gr του συνόλου ή μέρος των προϊόντων του Αποδέκτη που είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος που διατηρεί ο ίδιος στο διαδίκτυο και παρέχει μη αποκλειστική, διαρκή και απαλλαγμένη από καταβολή δικαιωμάτων άδεια εκμετάλλευσης των πληροφοριών και των φωτογραφιών που παρέχονται στην Πάροχο Εταιρεία για τα προβαλλόμενα προϊόντα που εμπορεύεται. Ο Αποδέκτης διατηρεί αυτούσια τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του. Παράλληλα, θα προβάλλονται σε ειδική ιστοσελίδα του προαναφερθέντος διαδικτυακού τόπου, το ονοματεπώνυμο ή η εταιρική του επωνυμία, η διεύθυνση, το σταθερό τηλέφωνο το οποίο έχει δηλωθεί από πλευράς του Αποδέκτη, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και το ΑΦΜ και ο αριθμός ΓΕΜΗ που διαθέτει ή ο αριθμός αντίστοιχου αλλοδαπού εμπορικού μητρώου, προς ενημέρωση των καταναλωτών. Η άρνηση προβολής αυτών των πληροφοριών ή η δήλωση λανθασμένων πληροφοριών θα σημαίνει και την άμεση αναστολή της υπηρεσίας.
  2. Προκειμένου να γίνεται δεκτή η προβολή των προϊόντων του Αποδέκτη στον διαδικτυακό τόπο της Παρόχου Εταιρείας κατά τα ανωτέρω, το ηλεκτρονικό κατάστημα του Αποδέκτη θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, σε αντίθετη δε περίπτωση η Πάροχος Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως την παρούσα Σύμβαση:
   1. να υφίσταται ηλεκτρονικό καλάθι αγορών και δυνατότητα υποβολής παραγγελιών μέσω διαδικτύου
   2. να υποστηρίζονται τουλάχιστον δύο διαφορετικοί τρόποι πληρωμής με πανελλαδική ισχύ, ένας εκ των οποίων να είναι απαραίτητα η χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης παραγγελίας (checkout) σε συνεργασία με ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα
   3. οποιοδήποτε πρόσθετο κόστος που επιβαρύνει την παραγγελία, ιδιαίτερα το κόστος των μεταφορικών, θα πρέπει να υπολογίζεται και να εμφανίζεται κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης παραγγελίας (checkout) και
   4. να ενσωματώσει την υπηρεσία Skroutz Analytics, εφ’όσον του ζητηθεί, μέσω της οποίας καταγράφονται οι παραγγελίες που πραγματοποιούνται από χρήστες στο κατάστημα όταν αυτοί ανακατευθύνονται μέσω της ιστοσελίδας της Παρόχου Εταιρείας. Η καταγραφή αυτή λαμβάνει χώρα για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης (Σκοπός Analytics), εφόσον οι χρήστες – μέλη ανακατευθύνονται μέσω της ιστοσελίδας της Παρόχου Εταιρείας εντός των τελευταίων δέκα πέντε (15) ημερών, έχουν συγκατατεθεί μέσω της ιστοσελίδας της Παρόχου Εταιρείας και -κατά τη διακριτική ευχέρεια του Αποδέκτη- έχουν επιπλέον συγκατατεθεί μέσω της ιστοσελίδας του Αποδέκτη, στην τοποθέτηση των σχετικών στατιστικών cookies στη συσκευή τους. Εφόσον ο Αποδέκτης έχει επιλέξει τεχνικά την κατά τα ανωτέρω ενεργοποίηση της απαίτησης επιπλέον συγκατάθεσης των χρηστών-μελών στην ιστοσελίδα του, αναφορικά με την Επεξεργασία για τον Σκοπό Analytics, όπως αυτός αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, τα σχετικά στατιστικά cookies θα τοποθετούνται τελικά μόνο στην περίπτωση που έχουν ταυτοχρόνως δοθεί και οι δύο σχετικές συγκαταθέσεις από τον εκάστοτε χρήστη-μέλος, δηλαδή τόσο στην ιστοσελίδα της Παρόχου Εταιρείας, όσο και στην ιστοσελίδα του Αποδέκτη. Παραλλήλως, καταγραφή μέσω της υπηρεσίας Skroutz Analytics λαμβάνει χώρα για σκοπούς οικονομικού υπολογισμού και εκκαθάρισης της προμήθειας CPS (Σκοπός Billing), εφόσον οι χρήστες – μέλη ανακατευθύνονται μέσω της ιστοσελίδας της Παρόχου Εταιρείας εντός των τελευταίων δέκα πέντε (15) ημερών.
  3. Εφ’ όσον λάβει χώρα η καταγραφή της υπό 1.2.4. ανωτέρω πληροφόρησης μέσω του Skroutz Analytics, ο Αποδέκτης και η Πάροχος Εταιρεία συμφωνούν με την παρούσα ότι λειτουργούν ως Από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Άρθρου 26 του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) και όπως αυτό περαιτέρω εξειδικεύεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, ως προς τυχόν προσωπικά δεδομένα χρηστών – μελών που υπόκεινται σε επεξεργασία, στο πλαίσιο λειτουργίας της υπηρεσίας Skroutz Analytics.
  4. Συμφωνείται ότι η παρεχόμενη υπηρεσία της Παρόχου Εταιρείας συνίσταται στην απλή αναμετάδοση των πληροφοριών που παρέχονται από τον Αποδέκτη. Η ως άνω αναμετάδοση πραγματοποιείται υπό την έννοια ότι η ιστοσελίδα της Παρόχου Εταιρείας δεν αποτελεί την αφετηρία μετάδοσης των εν λόγω πληροφοριών, αλλά το μέσο πρόσβασης σε αυτές με τη δημιουργία συνδέσμου (link) προς τον αντίστοιχο διαδικτυακό τόπο του Αποδέκτη.
  5. Η Πάροχος Εταιρεία εμφανίζει τους συνεργάτες της (μεταξύ των οποίων και ο Αποδέκτης) στον διαδικτυακό τόπο www.skroutz.gr κατατάσοντας τους ανάλογα με την τιμή που διαθέτουν το εκάστοτε καταναλωτικό αγαθό, από το φθηνότερο στο ακριβότερο. Οι επισκέπτες του ανωτέρω διαδικτυακού τόπου μπορούν να τροποποιήσουν την κατάταξη των εμφανιζόμενων επιλέγοντας περισσότερα κριτήρια (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρονται η τιμή πώλησης συμπεριλαμβανομένων μεταφορικών εξόδων, η διαθεσιμότητα κλπ).
  6. Ο Αποδέκτης αποδέχεται την ενσωμάτωση ηλεκτρονικού κώδικα στην ιστοσελίδα του, εφ’ όσον του ζητηθεί, μέσω του οποίου και σύμφωνα με τη διάκριση υπό το σημείο 1.2.4 ανωτέρω, θα μεταδίδεται πληροφόρηση της καταναλωτικής συμπεριφοράς και του συνόλου των παραγγελιών που ολοκληρώθηκαν σε σχέση με έναν χρήστη που ανακατευθύνθηκε από την ιστοσελίδα της Παρόχου Εταιρείας στην ιστοσελίδα του Αποδέκτη. Ο ηλεκτρονικός κώδικας παρέχεται από την Πάροχο Εταιρεία και η λειτουργικότητα του ηλεκτρονικού κώδικα θα ανανεώνεται από την Πάροχο Εταιρεία, ο δε Αποδέκτης δεσμεύεται για την ενσωμάτωσή του στην ηλεκτρονική υποδομή του καταστήματός του και την απρόσκοπτη και ορθή λειτουργία του. Ο Αποδέκτης συμφωνεί ότι δεν θα προβαίνει σε οποιαδήποτε παρέμβαση στο περιεχόμενο ή στη λειτουργία του ηλεκτρονικού κώδικα ούτε σε αντιγραφή ή αποσυμπίληση(reverse engineering) του ηλεκτρονικού κώδικα ούτε στην περαιτέρω διάθεσή του ούτε θα παρεμβαίνει στο περιεχόμενο της κατά τα ανωτέρω πληροφόρησης που αποστέλλεται στην Πάροχο Εταιρεία. Η κατά τα ανωτέρω πληροφόρηση θα είναι ορατή μόνο στους συμβαλλόμενους και σε καμία περίπτωση δεν θα κοινοποιείται σε τρίτους εκτός εάν κάτι τέτοιο επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές. Η Πάροχος Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα δημοσιοποίησης ανωνύμων στατιστικών στοιχείων τα οποία αφορούν συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων ή κατηγορίες προϊόντων για ενημερωτικούς και στατιστικούς λόγους χωρίς να εξειδικεύεται ή να ταυτοποιείται ο Αποδέκτης. Σε περίπτωση διακοπής εκ μέρους του Αποδέκτη, της μετάδοσης της κατά τα ανωτέρω πληροφόρησης, όπως αυτή εξειδικεύεται ανωτέρω, η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται να αναστείλει αζημίως την παροχή των υπηρεσιών της παρούσας Σύμβασης μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της μετάδοσης. Σε περίπτωση υπαίτιας εκ μέρους του Αποδέκτη διακοπής της κατά τα ανωτέρω πληροφόρησης, η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται να καταγγείλει αζημίως την παρούσα Σύμβαση.
  7. Η Πάροχος Εταιρεία θέτει στη διάθεση του Αποδέκτη ηλεκτρονικό Σύστημα Ενημέρωσης Πληροφοριών (εφεξής καλούμενο για συντομία “Σύστημα Skroutz Merchants”). Σε περίπτωση καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλαγής:
   1. βασικών στοιχείων του Αποδέκτη, ιδίως του ονοματεπώνυμου ή της εταιρικής επωνυμίας της διεύθυνσής του, του τηλεφωνικού αριθμού επικοινωνίας, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, των εταιρικών στοιχείων (ενδεικτικά: μετατροπή φυσικού προσώπου σε νομικό πρόσωπο, μετατροπή εταιρικής μορφής νομικού προσώπου, η μεταβολή μετοχικής σύνθεσης νομικού προσώπου, η μεταβολή νόμιμου εκπροσώπου νομικού προσώπου, ο αριθμός ΓΕΜΗ) ή των φορολογικών του στοιχείων (έδρα, ΑΦΜ) και
   2. στοιχείων που δύνανται να να παραπλανήσουν τον καταναλωτή υπό την έννοια της ουσιώδους στρέβλωσης της οικονομικής συμπεριφοράς του ιδίως σχετικά με τις δυνατότητες μεθόδων πληρωμής του Αποδέκτη, το ύψος εξόδων αποστολής προϊόντων, τη δυνατότητα εξόφλησης του Αποδέκτη με δόσεις καθώς και οποιαδήποτε άλλη χρέωση δύναται να επηρεάσει την τελική τιμή του προϊόντος ή της υπηρεσίας ο Αποδέκτης υποχρεούται να συνδεθεί με το Σύστημα Skroutz Merchants και να πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες διορθώσεις στην ειδική ιστοσελίδα της Παρόχου Εταιρείας που προβάλει τις παραπάνω πληροφορίες.

    Σε περίπτωση που ο Αποδέκτης αδυνατεί, για οποιονδήποτε λόγο, να προβεί στις απαραίτητες κατά τα ανωτέρω διορθώσεις στοιχείων μέσω του Συστήματος Skroutz Merchants, οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα την Πάροχο Εταιρεία, παρέχοντάς της ταυτόχρονα τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου η Πάροχος Εταιρεία να προχωρήσει στις απαραίτητες αλλαγές. Προς αποφυγή παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού, ο Αποδέκτης οφείλει να συνδεθεί με το Σύστημα Skroutz Merchants ή να ειδοποιήσει την Πάροχο Εταιρεία προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι ανωτέρω αλλαγές, το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός 24 ωρών από τότε που περιήλθαν σε γνώση του τα νέα στοιχεία τα οποία οφείλει να διορθώσει κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση παράλειψης εκ μέρους του Αποδέκτη ενημέρωσης των στοιχειών κατά τα ανωτέρω ή παροχής ανακριβώς στοιχείων, η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται να καταγγείλει αζημίως την παρούσα Σύμβαση.

  8. Η Πάροχος Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της ορθότητας της πληροφορίας που παρέχεται από τον Αποδέκτη, με σκοπό την σωστή πληροφόρηση των χρηστών της Παρόχου Εταιρείας και την αποφυγή λαθών που ενδέχεται να παραπλανήσουν τον καταναλωτή υπό την έννοια της ουσιώδους στρέβλωσης της οικονομικής συμπεριφοράς του. Για τον σκοπό αυτό, η Πάροχος Εταιρεία ενημερώνει τον Αποδέκτη μέσω του Συστήματος Skroutz Merchants για τις διορθώσεις ή προσθήκες επί της παρεχόμενης από αυτόν πληροφορίας, με παράλληλη προσωρινή ή και οριστική απόκρυψη των προϊόντων του Αποδέκτη έως την διόρθωση ή προσθήκη των απαιτούμενων πληροφοριών. Στα πλαίσια των κανόνων δέουσας επιμέλειας, η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει από τον Αποδέκτη έγγραφα για την πιστοποίηση και επαλήθευση ταυτότητας του Αποδέκτη, όπως αυτά καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η Πάροχος Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή οριστικά την παροχή της υπηρεσίας εάν ο Αποδέκτης δεν προβεί στην κοινοποίηση των εγγράφων ή παρέχει ελλιπή ή ανακριβή έγγραφα.
  9. Η Πάροχος Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει τα προβαλλόμενα στην ιστοσελίδα της προϊόντα από το σύνολο των προϊόντων που της αποστέλλει με ηλεκτρονικό τρόπο ο Αποδέκτης, διατηρώντας το δικαίωμα να αποκλείσει την εμφάνιση προϊόντων τα οποία, κατά την κρίση της, είναι απαρχαιωμένα, δεν παρουσιάζουν εμπορικό ενδιαφέρον, δεν συνάδουν με το είδος των προϊόντων που προβάλλονται στη σελίδα, δεν τηρούν τις εκ του νόμου προδιαγραφές για την εμφάνιση και διάθεσή τους μέσω της σελίδας, ή απαιτούν ιδιαίτερη εργασία για την ταξινόμησή τους και για τα οποία ο Αποδέκτης δεν χρεώνεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.6 κατωτέρω.
  10. Η Πάροχος Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Αποδέκτη την αποδοχή πρόσθετων όρων συνεργασίας για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων. Εφ’όσον ο Αποδέκτης επιθυμεί να προσθέσει επιπλέον προϊοντικές κατηγορίες από όσες είχε συμπεριλάβει στην αρχική αίτηση συμμετοχής του, η Πάροχος Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα είτε να μην προβάλει μέρος ή το σύνολο των προϊόντων που ανήκουν στις πρόσθετες αυτές κατηγορίες είτε να ζητήσει από τον Αποδέκτη την αποδοχή πρόσθετων όρων συνεργασίας για τις συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων.
  11. Η Πάροχος Εταιρεία ενδέχεται να προτείνει στον χρήστη της ιστοσελίδας σχετικά και παρεπόμενα προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία συμπληρώνουν το αρχικό προϊόν, κατά τη διαδικασία της ολοκλήρωσης της αγοράς από τον χρήστη. Τα παρεπόμενα προϊόντα και οι υπηρεσίες ενδέχεται να προσφέρονται είτε από τον Αποδέκτη είτε από άλλους συνεργάτες της Παρόχου Εταιρείας και κατόπιν επιλογής της Παρόχου Εταιρείας (όπως όλως ενδεικτικά ασφαλιστικά προϊόντα συμπληρωματικά του κυρίως προϊόντος ή υπηρεσίες απαραίτητες για την εγκατάσταση του κυρίως προϊόντος).
  12. Ο Αποδέκτης δικαιούται να υποδείξει πιθανά λάθη στην προβολή των προϊόντων του, μέσω αιτήματος διόρθωσης στο Σύστημα Skroutz Merchants (Ticketing). H Πάροχος Εταιρεία μετά την καταχώρηση του αιτήματος διόρθωσης και αφού προβεί σε έλεγχο της ορθότητας της ειδοποίησης, θα πραγματοποιεί τις απαιτούμενες διορθώσεις με παράλληλη ενημέρωση του Αποδέκτη για την ολοκλήρωση αυτών άλλως θα απορρίπτει το αίτημα και θα ενημερώνει τον Αποδέκτη για τους λόγους απόρριψής του.
  13. Μετά την για οποιονδήποτε λόγο λήξη της παρούσας, η Πάροχος Εταιρεία διατηρεί τα δεδομένα του Αποδέκτη που έχει στην κατοχή της εξαιτίας της παρούσας συμβατικής σχέσης για όσο καιρό επιβάλλεται από νομοθετική ή κανονιστική διάταξη και δεν τα κοινοποιεί σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Αποδέκτη εκτός εάν μια τέτοια κοινοποίηση επιβάλλεται από νομοθετική ή κανονιστική διάταξη.
  14. Η Πάροχος Εταιρεία αποσκοπώντας στη βέλτιστη παροχή της υπηρεσίας που αφορά η παρούσα σύμβαση, παρέχει στον Αποδέκτη ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και οργανώνει χωρίς επιπλέον κόστος εκπαιδευτικά προγράμματα αναφορικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας, τον τρόπο διαχείρισης του Συστήματος Skroutz Merchants καθώς και τις τυχόν νέες επιπρόσθετες διαθέσιμες υπηρεσίες, για τα οποία ο Αποδέκτης οφείλει να ενημερώνεται μέσω ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας.
  15. Η Πάροχος Εταιρεία, προς την προστασία των Χρηστών, εφόσον λάβει γνώση περί εικαζόμενου Παράνομου Περιεχομένου στην Ιστοσελίδα, λαμβάνει μια σειρά από μέτρα, όπως έλεγχος του εικαζόμενου Παράνομου Περιεχομένου και αν πράγματι διαπιστωθεί ότι πρόκειται για Παράνομο Περιεχόμενο, δικαιούται να αποσύρει το Παράνομο Περιεχόμενο και να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό ή/και να αναστείλει την παροχή των υπηρεσιών της ή να καταργήσει το λογαριασμό του Αποδέκτη, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο τελευταίος δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους και το ενωσιακό ή/και ελληνικό δίκαιο, παρέχοντας σχετική αιτιολόγηση της απόφασής της στον Αποδέκτη. Ο Αποδέκτης αποδέχεται ρητώς ότι η Πάροχος Εταιρεία μπορεί να διενεργήσει έρευνα αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν λήψης πληροφοριών από τρίτους για τη διαπίστωση συμμόρφωσης του Αποδέκτη με τα ανωτέρω, καθώς και εν γένει για την εύρεση/εξακρίβωση τέλεσης παράνομων και ανήθικων δραστηριοτήτων ή μετάδοσης Παράνομου Περιεχομένου από πλευράς του Αποδέκτη. Για τους σκοπούς του παρόντος όρου ως «Παράνομο Περιεχόμενο» ορίζεται κάθε πληροφορία, ανεξάρτητα από τη μορφή της, η οποία είτε από μόνη της είναι η ίδια παράνομη, είτε οι εφαρμοστέοι κανόνες την καθιστούν παράνομη λόγω του ότι αφορά σε παράνομη δραστηριότητα εφόσον δεν συμμορφώνεται με το ενωσιακό ή το ελληνικό δίκαιο και κατ’ επέκταση με τους παρόντες Όρους, όπως όλως ενδεικτικώς και ουδόλως περιοριστικώς η πώληση μη συμμορφούμενων προϊόντων ή προϊόντων παραποίησης/απομίμησης, η πώληση προϊόντων ή η παροχή υπηρεσιών κατά παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, ή η μη εξουσιοδοτημένη χρήση υλικού που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κλπ.
 2. Άρθρο 2

  1. Για την πρόσβαση στην υπηρεσία ο Αποδέκτης υποχρεούται να καταβάλλει στην Πάροχο Εταιρεία ετήσιο κόστος συνδρομής για κάθε κατάστημα που βρίσκεται υπό τη διαχείριση του, το ύψος του οποίου καθορίζεται εδώ (“Κόστος Συνδρομής”). Με την καταβολή του Κόστους Συνδρομής ο Αποδέκτης έχει δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της υπηρεσίας για χρονικό διάστημα 365 ημερών, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τυχόν διαστήματα προσωρινής διακοπής της υπηρεσίας από οποιοδήποτε Μέρος και για οποιοδήποτε λόγο (“Περίοδος Συνδρομής”). Η Περίοδος Συνδρομής αρχίζει την ημερομηνία καταβολής του Κόστους Συνδρομής και θα ανανεώνεται αυτόματα κάθε φορά κατά τη λήξη της, για αντίστοιχο χρονικό διάστημα, εκτός εάν ο Αποδέκτης δηλώσει, το αργότερο μέχρι την ημέρα κατά την οποία λήγει η πρόσβαση στην υπηρεσία, ότι δεν επιθυμεί την ανανέωσή της. Η καταβολή του Κόστους Συνδρομής πραγματοποιείται είτε με τη χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτας είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση πληρωμής του Κόστους Συνδρομής με τη χρήση κάρτας και κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας, ο Αποδέκτης παρέχει στην Πάροχο Εταιρεία το δικαίωμα χρέωσης της ίδιας κάρτας του Αποδέκτη με το πλήρες οφειλόμενο Κόστος Συνδρομής για κάθε ανανεούμενη περίοδο αυτής, χωρίς να απαιτείται ειδική προς τούτο εντολή ή εξουσιοδότηση. Σε περίπτωση μη πληρωμής του Κόστους Συνδρομής εκ μέρους του Αποδέκτη, η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται να αναστείλει την παροχή της υπηρεσίας προς τον Αποδέκτη μέχρι και την επιτυχή ολοκλήρωση της πληρωμής, άλλως να καταγγείλει οριστικώς την παρούσα σύμβαση.
  2. Ο Αποδέκτης μπορεί να διαχειριστεί τις ενεργές συνδρομές του ανά κατάστημα από το Σύστημα Skroutz Merchants, και από την στιγμή ενεργοποίησης της υπηρεσίας και σε κάθε άλλη στιγμή μέχρι το πέρας της Περιόδου Συνδρομής ο Αποδέκτης έχει την δυνατότητα απενεργοποίησης της αυτόματης ανανέωσης της υπηρεσίας χωρίς κάποια ειδοποίηση απέναντι στην Πάροχο Εταιρεία.
  3. Επιπλέον ο Αποδέκτης υποχρεούται να προκαταβάλει ελάχιστο εναρκτήριο απόθεμα για τις υπηρεσίες που παρέχει η Πάροχος Εταιρεία και περιγράφονται στη Σύμβαση και το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιστο αρχικό ποσό όπως αυτό αναγράφεται στον ισχύοντα τιμοκατάλογο.
  4. Το ποσό που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο θα συνιστά τηρούμενο από την Πάροχο λογαριασμό του Αποδέκτη, εκ του οποίου καθημερινά θα αφαιρείται το ποσό που αντιστοιχεί στις χρεώσεις κατά τα κατωτέρω από την επιλογή των χρηστών. Πριν ο λογαριασμός του Αποδέκτη καταστεί μηδενικός, η Πάροχος Εταιρεία θα ειδοποιεί τον Αποδέκτη με ηλεκτρονικό μήνυμα προκειμένου ο τελευταίος να προβεί στην ανανέωση του υπολοίπου του λογαριασμού του.
  5. Η μη ανανέωση του υπολοίπου του λογαριασμού από τον Αποδέκτη θα συνεπάγεται αυτοδίκαιη προσωρινή διακοπή της υπηρεσίας από την ιστοσελίδα της Παρόχου Εταιρείας.
  6. Οι επιλογές (κλικ) των χρηστών στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Αποδέκτη καταγράφονται σε αρχεία (logs) του διακομιστή (server) της Παρόχου Εταιρείας, στα οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία αναγνώρισης του χρήστη, ο χρόνος επιλογής (κλικ), το προϊόν που επιλέγεται και το ηλεκτρονικό κατάστημα.
  7. Για τα προϊόντα εμπορίας του Αποδέκτη που ανήκουν σε κατηγορία η οποία έχει οριστεί από την Πάροχο Εταιρεία ως “κατηγορία CPS”, η χρέωση του Αποδέκτη θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο:
   1. Μετά το πέρας κάθε ημερολογιακής ημέρας, η Πάροχος Εταιρεία συγκεντρώνει τις αναλυτικές παραγγελίες που έχουν υποβληθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Αποδέκτη, όπως αυτές καταγράφονται μέσω του εγκατεστημένου ηλεκτρονικού κώδικα κατά τα ανωτέρω και αφαιρεί την αμοιβή της από το διαθέσιμο απόθεμα του Αποδέκτη. Η αμοιβή της Παρόχου Εταιρείας ισούται με το γινόμενο της τιμής εκάστης μονάδας πωληθέντος προϊόντος, το οποίο ανήκει σε κατηγορία CPS (συμπεριλαμβανομένων τυχόν φόρων και τελών), επί την συμφωνηθείσα προμήθεια, όπως αυτή υπολογίζεται κατά την χρονική στιγμή της αποδοχής της παραγγελίας και το ύψος της ορίζεται στο Παράρτημα CPS χωρίς την προσθήκη μεταφορικών εξόδων ή τυχόν εξόδων διεκπεραίωσης της παραγγελίας (όπως όλως ενδεικτικά είναι τα έξοδα αντικαταβολής ή εγκατάστασης). Σε περίπτωση που δε μεταδοθούν με τον ενδεδειγμένο τρόπο τα αναλυτικά στοιχεία της παραγγελίας συμφωνείται ότι η Πάροχος Εταιρεία παρακρατεί πάγια προμήθεια επί του συνόλου της παραγγελίας όπως αυτή καταγράφεται κατά τα ανωτέρω. Οι παραγγελίες που καταγράφονται είναι όσες ολοκληρώθηκαν από χρήστη που ανακατευθύνθηκε από την ιστοσελίδα της Παρόχου Εταιρείας στην ιστοσελίδα του Αποδέκτη για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από την αρχική ανακατεύθυνση που πραγματοποιήθηκε από την ιστοσελίδα της Παρόχου Εταιρείας σε σύνδεσμο που οδηγεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
   2. Ο Αποδέκτης διατηρεί το δικαίωμα, εντός σαρανταπέντε (45) ημερών από τη μετάδοση κάθε παραγγελίας στην Πάροχο Εταιρεία να υποδείξει παραγγελίες που δεν ολοκληρώθηκαν και να ζητήσει την πίστωση της αφαιρεθείσας προμήθειας από το απόθεμα του Αποδέκτη. Οι παραγγελίες αυτές ελέγχονται από την Πάροχο Εταιρεία η οποία δικαιούται να αποδεχτεί ή να απορρίψει την υπόδειξη του Αποδέκτη κατά τα ανωτέρω. Η πίστωση θα γίνεται με την επιστροφή μονάδων – αποθέματος χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε λογιστική πράξη ή έκδοση παραστατικού. Σε περίπτωση που οι ακυρωθείσες παραγγελίες υπερβαίνουν ποσοστό 15% είτε επί της συνολικής αξίας είτε επί του συνολικού αριθμού των παραγγελιών που έχουν καταγραφεί σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών εντός των προηγούμενων ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία που η Πάροχος Εταιρεία διενεργεί τον έλεγχο, η Πάροχος Εταιρεία, κατά την απόλυτη και διακριτική της ευχέρεια, δικαιούται να διακόπτει αζημίως προσωρινά ή οριστικά την παροχή της υπηρεσίας. Σε περίπτωση διακοπής της παροχής της υπηρεσίας εκ μέρους της Παρόχου Εταιρείας, ο Αποδέκτης έχει τη δυνατότητα, κατά την απόλυτη και διακριτική του ευχέρεια, να αιτηθεί την ενεργοποίηση της υπηρεσίας Μarketplace για ισόποσο χρονικό διάστημα που η υπηρεσία θα παραμένει ανενεργή. Η Πάροχος Εταιρεία δύναται να αιτείται ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη και αναιτιολόγητη κρίση της, ανεξάρτητα από το ανωτέρω ποσοστό και με βάση την Πολιτική Απορρήτου της που αφορά στην επεξεργασία δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας, την προσκόμιση εκ μέρους του Αποδέκτη τυχόν δικαιολογητικών εγγράφων και στοιχείων που αποδεικνύουν τις ακυρωθείσες παραγγελίες που έχουν καταγραφεί. Σε περίπτωση που οι ακυρωθείσες παραγγελίες υπερβαίνουν το ποσοστό 15% είτε επί της συνολικής αξίας είτε επί του συνολικού αριθμού των παραγγελιών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται να χρεώνει την συμφωνηθείσα προμήθεια για τις ακυρωθείσες παραγγελίες που υπερβαίνουν το ως άνω ποσοστό, ανεξαρτήτως του λόγου ακύρωσης της σύμβασης πώλησης.
   3. Ο Αποδέκτης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την προβολή στην Ιστοσελίδα της Παρόχου Εταιρείας προϊόντων εμπορίας του τα οποία ανήκουν στο σύνολο των κατηγοριών οι οποίες έχουν οριστεί από την Πάροχο Εταιρεία ως “κατηγορίες CPS”.
   4. Εάν ο Αποδέκτης δεν αποδεχθεί την συμμετοχή του για προϊόντα εμπορίας του που ανήκουν σε κατηγορία η οποία έχει οριστεί από την Πάροχο Εταιρεία ως “κατηγορία CPS”, η Πάροχος Εταιρεία δεν θα προβάλει τα προϊόντα της συγκεκριμένης κατηγορίας του Αποδέκτη στην Ιστοσελίδα.
   5. Προϊόντα που ανήκαν σε κατηγορία η οποία οριστεί από την Πάροχο Εταιρεία ως “κατηγορία CPC” και τα οποία ο Αποδέκτης δεν αποστέλλει πλέον προς προβολή στην ιστοσελίδα της Παρόχου Εταιρείας, δεν χρεώνονται κατά τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο.
   6. Κατ’ εξαίρεση των όσων ορίζονται στην παράγραφο 2.6.1. αναφορικά με τη χρέωση του Αποδέκτη για τα προϊόντα εμπορίας του που ανήκουν σε “κατηγορία CPS”, και μόνο για τις περιπτώσεις που η Πάροχος Εταιρεία δεν μπορεί να εντοπίσει μέσω του εγκατεστημένου ηλεκτρονικού κώδικα τις παραγγελίες που έχουν υποβληθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Αποδέκτη, λόγω μη καταγεγραμμένης κίνησης των χρηστών (όπως ενδεικτικά σε περιπτώσεις εγκατάστασης εκ μέρους του χρήστη λογισμικών ή/και προγραμμάτων με σκοπό τον αποκλεισμό ή την τροποποίηση διαδικτυακών διαφημίσεων σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού), η χρέωση του Αποδέκτη θα υπολογίζεται με βάση τη συμφωνηθείσα προμήθεια, όπως αυτή ορίζεται βάσει του ειδικού τιμοκαταλόγου CPC στο αντίστοιχο Παράρτημα, και σύμφωνα με το μηχανισμό που περιγράφεται στις παραγράφους 2.7.1. και 2.7.2. Τα συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται ως αποδεικτικό τύπο για την απόδειξη του αριθμού των επιλογών (κλικ) των χρηστών, την αποτύπωση από την Πάροχο Εταιρεία με κάθε πρόσφορο τρόπο της καταγραφής των αρχείων από τον διακομιστή αυτής, όπως αυτός περιγράφεται παραπάνω.
   7. Ο Αποδέκτης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την χρέωση του για τις περιπτώσεις της μη καταγεγραμμένης κίνησης των χρηστών σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 2.6.6. Εάν ο Αποδέκτης δεν αποδεχθεί το μηχανισμό χρέωσης, όπως αναφέρεται ανωτέρω, η Πάροχος Εταιρεία δεν θα προβάλει στην ιστοσελίδα τα προϊόντα εμπορίας του Αποδέκτη που ανήκουν σε κατηγορία η οποία έχει οριστεί από την Πάροχο Εταιρεία ως “κατηγορία CPS”, μόνο σε περιπτώσεις που κατά την είσοδο των χρηστών στην ιστοσελίδα εντοπίζεται μη καταγεγραμμένη κίνηση.
  8. Για τα προϊόντα εμπορίας του Αποδέκτη που ανήκουν σε κατηγορία η οποία έχει οριστεί από την Πάροχο Εταιρεία ως “κατηγορία CPC”, η χρέωση του Αποδέκτη θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο:
   1. Κάθε χρέωση θα υπολογίζεται βάσει των χρεώσεων που αναφέρονται στο CPC και σύμφωνα με τον αριθμό των επιλογών (κλικ) των χρηστών σε προϊόντα τα οποία ανήκουν σε κατηγορία CPC της ιστοσελίδας της Παρόχου Εταιρείας προς το ηλεκτρονικό κατάστημα του Αποδέκτη.
   2. Ειδικώς συμφωνείται ότι (α) εκ των επιλογών των χρηστών (κλικ) χρεώνεται ένα κλικ το λεπτό, εφόσον τα εντός του ενός λεπτού μεταγενέστερα του ενός κλικ γίνονται από τον ίδιο χρήστη, στο ίδιο ηλεκτρονικό κατάστημα, (β) εκ των επιλογών των χρηστών (κλικ) χρεώνεται ένα κλικ τη μία ώρα, εφόσον τα εντός της μίας ώρας μεταγενέστερα του ενός κλικ γίνονται από τον ίδιο χρήστη, στο ίδιο προϊόν, εντός του ιδίου ηλεκτρονικού καταστήματος. Ως κλικ για τον υπολογισμό της αμοιβής της Παρόχου Εταιρείας θεωρούνται τα προερχόμενα αποκλειστικά από χρήστες, αποκλειομένων των κλικ από την Πάροχο Εταιρεία και λοιπών συμβαλλόμενων με αυτήν Αποδεκτών.
   3. Τα συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται ως αποδεικτικό τύπο για την απόδειξη του αριθμού των επιλογών (κλικ) των χρηστών και του ύψους της αντίστοιχης αμοιβής της Παρόχου βάσει του τιμοκαταλόγου CPC, την αποτύπωση από την Πάροχο Εταιρεία με κάθε πρόσφορο τρόπο της καταγραφής των αρχείων από τον διακομιστή αυτής, όπως αυτός περιγράφεται παραπάνω.
  9. Για ορισμένες όμως κατηγορίες προϊόντων ρητά οριζόμενες από την Πάροχο Εταιρεία, ο Αποδέκτης διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει να χρεώνεται στο σύνολο αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα για τα προϊόντα κατηγορίας CPC.
  10. Η Τιμολόγηση κατά τα ανωτέρω θα γίνεται από την Πάροχο Εταιρεία με την έκδοση και ηλεκτρονική αποστολή στον Αποδέκτη του σχετικού φορολογικού παραστατικού μετά την καταβολή του όποιου αντιτίμου.
 3. Άρθρο 3

  1. Υπό την προϋπόθεση καταβολής του Κόστους Συνδρομής ανά Περίοδο Συνδρομής, η παρεχόμενη υπηρεσία από την Πάροχο Εταιρεία, όπως αυτή εξειδικεύεται στους παρόντες Όρους, συμφωνείται αορίστου διάρκειας σε αντάλλαγμα της οποίας ο Αποδέκτης υποχρεούται στην καταβολή αμοιβής όπως αυτή αναλύεται ανωτέρω και στις ηλεκτρονικές σελίδες (CPC – CPS), οι οποίες αποτελούν παράρτημα της παρούσας. Οποιαδήποτε τροποποίηση στο ύψος της εκάστοτε αμοιβής γνωστοποιείται στον Αποδέκτη τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ισχύ της, ο δε Αποδέκτης διατηρεί το δικαίωμα της αζήμιας καταγγελίας της σύμβασης, κατά το άρθρο 7 της παρούσας.
  2. Ο Αποδέκτης ρητά δηλώνει και αποδέχεται ότι δεν θα εκχωρήσει ούτε θα μεταβιβάσει για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, εν όλω ή εν μέρει, τις συμβατικές υποχρεώσεις του σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Παρόχου Εταιρείας.
 4. Άρθρο 4

  1. Ο Αποδέκτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι κατά τη διάρκεια παροχής προς αυτόν της προαναφερόμενης υπηρεσίας υποχρεούται όπως:
   1. Απέχει από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη πρόσφορη να οδηγήσει σε παραπλάνηση του καταναλωτή, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που προβάλλει, τη διαθεσιμότητα, τη νομιμότητα και την προσφερόμενη τιμή πώλησης αυτών. Ενδεικτικά, απαγορεύεται η εκ μέρους του Αποδέκτη αποστολή στην Πάροχο Εταιρεία για προβολή μέσω της ιστοσελίδας της, πληροφοριών για προϊόντα μεταχειρισμένα, προϊόντα bad stock, προϊόντα απομίμησης, προϊόντα μη αδειοδοτημένα, εφόσον για την κυκλοφορία τους απαιτείται προηγούμενη άδεια/γνωστοποίηση σε αρμόδιο φορέα, προϊόντα με άγνωστη διαθεσιμότητα, εξαντλημένα, ή/και απαρχαιωμένα.
   2. Απέχει από την παροχή πληροφοριών κατά τέτοιο περιεχόμενο και μορφή ώστε να δύναται προκληθεί κίνδυνος παραπλάνησης του καταναλωτή υπό την έννοια της ουσιώδους στρέβλωσης της οικονομικής συμπεριφοράς του.
   3. Απέχει από την εφαρμογή πρακτικών ικανών να προκαλέσουν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στην εμπορική δραστηριότητα της Παρόχου Εταιρείας και των υπολοίπων επιχειρηματικών χρηστών της παρεχόμενης υπηρεσίας από την Πάροχο Εταιρεία.
   4. Απέχει από τη διενέργεια γενικώς πράξεων που θα έχουν ως αποτέλεσμα την πρόκληση βλάβης ή δυσλειτουργίας στο δίκτυο (π.χ. μαζική αποστολή μηνυμάτων, spamming κλπ.) καθώς και από τη συλλογή και συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων που αφορούν τους χρήστες ή μέλη της ιστοσελίδας της Παρόχου Εταιρείας κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
   5. Απέχει από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ενδεικτικά δε από το ν. 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτή, το Π.Δ. 131/2003 και την ισχύουσα νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, για τα εμπορικά σήματα και για τα προσωπικά δεδομένα.
   6. Συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας αναφορικά με τη διαχείριση των αποβλήτων με σκοπό την πρόληψη, την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωσή τους, σε περίπτωση που ο Αποδέκτης είναι παραγωγός προϊόντων για τα οποία προβλέπεται η λειτουργία Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) και όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 11, παρ. 2 του Ν. 4819/2021 ως ισχύει. Ειδικότερα στην περίπτωση αυτή, ο Αποδέκτης υποχρεούται όπως εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 του Ν. 4819/2021, ως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες υποχρεούται μεταξύ άλλων να οργανώνει ατομικά συστήματα ή να συμμετέχει σε συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, να διαθέτει πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) και να αναγράφει τον αριθμό του Ε.Μ.ΠΑ. στα εκδιδόμενα φορολογικά παραστατικά πώλησης των σχετικών προϊόντων.
   7. Συμμορφώνεται με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει την κυκλοφορία, προβολή, προώθηση, διαφήμιση και πώληση κάθε Προϊόντος που διαθέτει.
   8. Απέχει από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη σε σχέση με τη συνεργασία του με την Πάροχο Εταιρεία ή/και τυχόν συναναστροφή του με το Χρήστη που θίγει την καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη.
  2. Σε περίπτωση που γίνει γνωστή στην Πάροχο Εταιρεία η παραβίαση οποιουδήποτε από τους παραπάνω όρους, συμφωνείται ότι η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται όπως άμεσα περιορίσει ή αναστείλει προσωρινώς την παρεχόμενη προς τον Αποδέκτη υπηρεσία με έγγραφη ειδοποίηση προς αυτόν που περιέχει τους λόγους για τους οποίους λαμβάνει χώρα η διακοπή, γνωστοποιούμενη με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, με ελάχιστη διάρκεια περιορισμού ή αναστολής το διάστημα των 24 ωρών και μέχρι τη συμμόρφωση του με τους όρους του παρόντος ή όπως καταγγείλει την παρούσα σύμβαση αζημίως και με άμεση ισχύ.
  3. Περαιτέρω, σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός ή/και η συνολική αξία των παραγγελιών του Αποδέκτη παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις ως προς τον συνολικό αριθμό ή/και τη συνολική αξία των παραγγελιών που παρουσιάζει ο Αποδέκτης κατά τη συνήθη επαγγελματική του δραστηριότητα καθ΄όλη τη διάρκεια λειτουργίας της παρεχόμενης υπηρεσίας, η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται να διακόπτει αζημίως προσωρινά την παρεχόμενη υπηρεσία προς τον Αποδέκτη με άμεση ισχύ, με έγγραφη ειδοποίηση προς αυτόν, η οποία θα του γνωστοποιείται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, μέχρι την επιβεβαίωση από την πλευρά της Παρόχου Εταιρείας αναφορικά με την διεκπεραίωση όλων των παραγγελιών που έλαβε και αποδέχθηκε ο Αποδέκτης μέσω της υπηρεσίας. Κατόπιν διενέργειας ελέγχου εκ μέρους της Παρόχου Εταιρείας και εφόσον διαπιστωθεί ότι οι παραγγελίες που έχει λάβει και αποδεχθεί ο Αποδέκτης δεν έχουν διεκπεραιωθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται να διακόψει οριστικά την παρεχόμενη υπηρεσία.
 5. Άρθρο 5

  1. O Αποδέκτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι στην ιστοσελίδα της Παρόχου Εταιρείας δύνανται να προβάλλονται αρνητικές ή θετικές αξιολογήσεις για προϊόντα ή υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας (ηλεκτρονικού καταστήματός) του, από οποιοδήποτε τρίτο συναλλασσόμενο με αυτόν και εγγεγραμμένο χρήστη – μέλος της Παρόχου εταιρείας.
  2. Οι τυχόν αρνητικές αξιολογήσεις θα προβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας της Παρόχου Εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι ο Αποδέκτης έχει λάβει γνώση του περιεχομένου τους προ τριών (3) ημερών από την προβολή τους. Ο Αποδέκτης δύναται να απαντάει επί των αρνητικών αξιολογήσεων, ώστε να προβάλλονται στην ιστοσελίδα της Παρόχου Εταιρείας και οι τυχόν παρατηρήσεις του επί αυτών. Ο Αποδέκτης αποδέχεται ότι η Πάροχος Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να διαγράψει τυχόν απάντηση του Αποδέκτη επί των αρνητικών αξιολογήσεων, είτε εξ ολοκλήρου είτε μέρος αυτής, εφόσον γίνεται αναφορά σε προσωπικά στοιχεία χρηστών ή υπαλλήλων εταιρείων εμπλεκόμενων στη συνολική διεκπεραίωση μιας παραγγελίας ή εφόσον χρησιμοποιούνται ποινικά κολάσιμοι ή απρεπείς χαρακτηρισμοί, συκοφαντίες και ύβρεις ή δεν τηρούνται οι άτυποι οροί καλής συμπεριφοράς του διαδικτύου ή οι στοιχειώδεις κανόνες ευγένειας και ευπρεπούς συμπεριφοράς, ενημερώνοντας παράλληλα τον Αποδέκτη για τη διαγραφή της, ή/και να επικοινωνήσει με τον Αποδέκτη προκειμένου ο τελευταίος να προβεί σε αλλαγή και αναδιαμόρφωση του κειμένου της απάντησης για την δημοσιοποίηση του, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, επισημαίνοντας παράλληλα τα επίμαχα σημεία του.
  3. Σε περίπτωση που η Πάροχος Εταιρεία γίνει κατ’ επανάληψη κοινωνός αρνητικών αξιολογήσεων για τον Αποδεκτή ως προς τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, τη συμβατότητα των τιμών ή οποιαδήποτε επαναλαμβανόμενη αστοχία ως προς την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τον Αποδέκτη και προβάλλονται στην ανωτέρω ιστοσελίδα της Παρόχου Εταιρείας, τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται το δικαίωμα της Παρόχου Εταιρείας να καταγγείλει αζημίως και μονομερώς την παρούσα Σύμβαση αρνούμενη προς τον Αποδέκτη τη συμφωνηθείσα με το παρόν υπηρεσία και περαιτέρω προβαίνοντας στην οριστική διαγραφή του από τη λίστα των προβαλλομένων, μέσω της ανωτέρω ιστοσελίδας της, καταστημάτων.
  4. Ο Αποδέκτης υποχρεούται να απέχει από κάθε πράξη ή παράλειψη που δύναται να χειραγωγήσει τις αξιολογήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Παρόχου Εταιρείας, από την παροχή οικονομικής ή άλλης ανταμοιβής για την δημοσίευση ή απόσυρση αξιολόγησης ιδίως δε να απέχει από τη δημοσίευση αξιολογήσεων από υπολογιστές εντός του φυσικού καταστήματός του καθώς και να μην επιτρέπει τη δημοσίευση αξιολογήσεων από υπαλλήλους του ή συνεργάτες του. Παράβαση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου παρέχει δικαίωμα της Παρόχου Εταιρείας να προχωρήσει στην προσωρινή διακοπή της παρεχόμενης προς τον Αποδέκτη υπηρεσίας ή να καταγγείλει αζημίως και μονομερώς την παρούσα Σύμβαση.
  5. Ρητά συμφωνείται ότι η δημοσίευση των τυχόν αρνητικών ή/και θετικών αξιολογήσεων και των τυχόν απαντήσεων – παρατηρήσεων του Αποδέκτη της Υπηρεσίας επί αυτών είναι δυνητική και εναπόκειται στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Παρόχου Εταιρείας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει κατά την απόλυτη κρίση της αξιολογήσεις που έχουν δημοσιευθεί εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος ή από συγκεκριμένο χρήστη.
 6. Άρθρο 6

  1. Συμφωνείται ότι η ολοκληρωμένη ενημέρωση των πληροφοριών του Αποδέκτη στη βάση δεδομένων της Παρόχου Εταιρείας θα πραγματοποιείται τουλάχιστον μία (1) φορά την ημέρα αυτόματα. Η Πάροχος Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για διαφορές στο περιεχόμενο που οφείλονται είτε σε τροποποιήσεις του Αποδέκτη που πραγματοποιήθηκαν μετά την ώρα της ενημέρωσης από την Πάροχο Εταιρεία είτε σε αδυναμία ενημέρωσης του περιεχομένου οφειλόμενη σε βλάβη της λειτουργίας του εξοπλισμού του Αποδέκτη.
  2. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας σύμβασης από τον Αποδέκτη σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 7.3. ή σε περίπτωση περιορισμού ή αναστολής ή οριστικής διακοπής της παροχής της υπηρεσίας από την Πάροχο Εταιρεία, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους όρους 7.2. και 7.5., ο Αποδέκτης δεν δικαιούται τυχόν επιστροφή του καταβληθέντος Κόστους Συνδρομής που θα αναλογεί στην υπόλοιπη χρονική περίοδο της Περιόδου Συνδρομής για την οποία δεν θα κάνει χρήση της υπηρεσίας.
  3. Η Πάροχος Εταιρεία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη συνεχή και άρτια συντήρηση του λογισμικού της, που θα εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της Ιστοσελίδας και της υπηρεσίας. Ο Αποδέκτης, ωστόσο, αναγνωρίζει ότι η διαθεσιμότητα των διαδικτυακών τόπων μπορεί να επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες (όπως ενδεικτικά τον εξοπλισμό των χρηστών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση, τη μη διαθεσιμότητα των servers κ.α.) λόγω της εγγενούς φύσης του διαδικτύου. Ο Αποδέκτης συμφωνεί ότι η Πάροχος Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τη διακοπή λειτουργίας ή τη μη ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας ή της υπηρεσίας ή του λειτουργικού της Παρόχου Εταιρείας. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή προσωρινής μη λειτουργίας των συστημάτων και του δικτύου της Παρόχου Εταιρείας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, συμφωνείται ρητά ότι η Πάροχος Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη ως προς την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν θετικής ή αποθετικής ζημίας υποστεί ο Αποδέκτης εξ αιτίας του λόγου αυτού, πλην της επιστροφής στον Αποδέκτη του Κόστους Συνδρομής που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της Περιόδου Συνδρομής κατά το οποίο ο Αποδέκτης δεν λάμβανε την υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση, ο Αποδέκτης δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση συνεργασίας σύμφωνα με τον όρο 7.3..
  4. Στην περίπτωση που η λειτουργία του δικτύου της Παρόχου Εταιρείας εμφανίσει δυσλειτουργία, οφειλόμενη σε βλάβη της λειτουργίας του εξοπλισμού του Αποδέκτη με αποτέλεσμα τη μη ορθή εμφάνιση των πληροφοριών στην ιστοσελίδα της Παρόχου Εταιρείας, συμφωνείται ότι η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται, προς αποφυγή του κινδύνου παραπλάνησης των χρηστών της να ειδοποιήσει εγγράφως τον Αποδέκτη και ταυτόχρονα να προχωρήσει στην αναστολή παροχής της παρεχόμενης προς αυτόν υπηρεσίας, μέχρι το χρόνο αποκατάστασης της βλάβης από τον Αποδέκτη. Στην περίπτωση αυτή, η Πάροχος Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την αποκατάσταση της τυχόν θετικής ή αποθετικής ζημίας του Αποδέκτη, αλλά ούτε και υποχρεούται στην επιστροφή του καταβληθέντος συμβατικού ως άνω τιμήματος για το σύνολο του χρονικού διαστήματος που ο Αποδέκτης δε χρησιμοποιεί την παρεχόμενη υπηρεσία για λόγους που ανάγονται στη σφαίρα της δικής του ευθύνης.
  5. Σε περίπτωση που επέλθει τροποποίηση των παρόντων Όρων από την Πάροχο Εταιρεία που επιβαρύνει ουσιωδώς την θέση του Αποδέκτη και με τις οποίες δε συμφωνεί ο Αποδέκτης, τότε ο τελευταίος δικαιούται να καταγγείλει τη συμφωνία του με την Πάροχο Εταιρεία με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών και διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί τυχόν επιστροφή του καταβληθέντος Κόστους Συνδρομής που θα αναλογεί στην υπόλοιπη χρονική περίοδο της Περιόδου Συνδρομής για την οποία δεν θα κάνει χρήση της Υπηρεσίας.
 7. Άρθρο 7

  1. Η Πάροχος Εταιρεία δύναται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφη καταγγελία κοινοποιούμενη στον Αποδέκτη με κάθε πρόσφορο μέσο. Η καταγγελία παράγει τα έννομα αποτελέσματά της εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της κοινοποίησής της στον Αποδέκτη. Στην περίπτωση αυτή, ο Αποδέκτης διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί τυχόν επιστροφή του καταβληθέντος Κόστους Συνδρομής που θα αναλογεί στην υπόλοιπη χρονική περίοδο της Περιόδου Συνδρομής για την οποία δεν θα κάνει χρήση της υπηρεσίας.
  2. Η καταγγελία της Παρόχου Εταιρείας παράγει τα έννομα αποτελέσματά της από την επομένη της κοινοποίησής της στον Αποδέκτη είτε: α) εφ’όσον επιβάλλεται από το νόμο ή από απόφαση δικαστηρίου ή κανονιστική διάταξη είτε β) σε περίπτωση επανειλημμένης εκ μέρους του Αποδέκτη παραβίασης των όρων της παρούσας Σύμβασης.
  3. O Αποδέκτης δύναται να καταγγείλει αναιτίως και αζημίως την παρούσα Σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφη καταγγελία κοινοποιούμενη στην Πάροχο Εταιρεία με κάθε πρόσφορο μέσο. Η καταγγελία παράγει τα έννομα αποτελέσματά της από την επομένη της κοινοποίησης της καταγγελίας στην Πάροχο Εταιρεία.
  4. Η καταγγελία της Σύμβασης δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών που έχουν δημιουργηθεί μέχρι την ημερομηνία επέλευσης των αποτελεσμάτων της καταγγελίας.
  5. Η Πάροχος Εταιρεία δύναται να διακόψει οριστικά την παροχή της υπηρεσίας, εφ' όσον παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών και είτε α) έχει απενεργοποιηθεί η εμφάνιση του ηλεκτρονικού του καταστήματος στην Ιστοσελίδα με πρωτοβουλία του Αποδέκτη ή με πρωτοβουλία της Παρόχου Εταιρείας για παραβίαση των όρων της παρούσας είτε β) ο Αποδέκτης δεν έχει ανανεώσει το υπόλοιπο λογαριασμό του, είτε γ) ο Αποδέκτης δεν κρατάει ενήμερη την Πάροχο Εταιρεία για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα.
 8. Άρθρο 8

  1. Η Πάροχος Εταιρεία θέτει στη διάθεση του Αποδέκτη, μέσω του Συστήματος Skroutz Merchants, σύστημα διαχείρισης καταγγελιών για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα ζητήματα: α) την εικαζόμενη μη συμμόρφωση της με υποχρεώσεις που καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, η οποία επηρεάζει τον Αποδέκτη, β) τεχνολογικά ζητήματα που συνδέονται άμεσα με την παροχή των υπηρεσιών της Παρόχου Εταιρείας και τα οποία επηρεάζουν τον Αποδέκτη, γ) μέτρα που λαμβάνει η Πάροχος Εταιρεία ή συμπεριφορά της Παρόχου Εταιρείας που συνδέονται άμεσα με την παροχή των υπηρεσιών και τα οποία επηρεάζουν τον Αποδέκτη και δ) απόφαση της Παρόχου Εταιρείας να διακόψει την προβολή προϊόντος ή την παροχή της υπηρεσίας στον Αποδέκτη με την αιτιολογία ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από τον Αποδέκτη αποτελούν παράνομο περιεχόμενο.
  2. Στο πλαίσιο του εσωτερικού συστήματος διεκπεραίωσης καταγγελιών, η Πάροχος Εταιρεία α) εξετάζει δεόντως τις καταγγελίες που υποβάλλονται κατά τα ανωτέρω και τη συνέχεια που ενδεχομένως χρειαστεί να δοθεί στην καταγγελία, ώστε να αντιμετωπίζεται επαρκώς το ζήτημα που τέθηκε, β) επεξεργάζεται τις καταγγελίες ταχέως και αποτελεσματικά, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία και την πολυπλοκότητα του ζητήματος που τέθηκε και γ) γνωστοποιεί στον Αποδέκτη την έκβαση της εσωτερικής διαδικασίας διεκπεραίωσης παραπόνων με εξατομικευμένο τρόπο και με απλή και κατανοητή διατύπωση.
  3. Μέσω ειδικώς σχεδιασμένου πεδίου του Συστήματος Skroutz Merchants, ο Αποδέκτης δύναται να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα της Παρόχου Εταιρείας για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα άπτεται της συνεργασίας μεταξύ των μερών, της παροχής εκ μέρους της Παρόχου Εταιρείας της Υπηρεσίας Marketplace, καθώς και της νομοθεσίας που διέπει τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης.
 9. Άρθρο 9

  1. Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της και της παροχής των υπηρεσιών της, η Πάροχος Εταιρεία έχει πρόσβαση σε εμπορικά και οικονομικά δεδομένα, τα οποία αφενός παρέχουν οι επιχειρηματικοί χρήστες κατά την χρήση της υπηρεσίας και των λοιπών πρόσθετων υπηρεσιών, αφετέρου παράγονται κατά την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών στον Αποδέκτη και τους Χρήστες στο πλαίσιο της χρήσης της Ιστοσελίδας για αναζήτηση προϊόντων και σύγκριση τιμών (εφεξής καλούμενα ως “Δεδομένα”).
  2. Τα ως άνω Δεδομένα αφορούν διαθέσιμα εμπορικά και οικονομικά στοιχεία αναφορικά με συγκεκριμένες προϊοντικές κατηγορίες ή επιμέρους προϊόντα που προβάλλονται μέσω της Ιστοσελίδας, όπως ενδεικτικώς πληροφορίες σχετικά με την οικονομική απόδοση συγκεκριμένων κωδικών προϊόντων ή συγκεκριμένων προϊοντικών κατηγοριών κατά ορισμένη περίοδο αναφοράς, την κατανομή των πωλήσεων των προϊόντων ανά εύρος τιμών, τις αξιολογήσεις των προϊόντων, τη συμμετοχή του Προϊόντος στις συνολικές πωλήσεις συγκεκριμένων προϊοντικών κατηγοριών κ.α.
  3. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι τα Δεδομένα παράγονται κατά την παροχή των υπηρεσιών εκ μέρους της Παρόχου Εταιρείας, η τελευταία καθίσταται νόμιμη κάτοχος αυτών, και ως εκ τούτου διατηρεί το δικαίωμα να τα διαβιβάζει έναντι αμοιβής ή και δωρεάν σε τρίτα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εφεξής ο «Λήπτης»). Τα ως άνω δεδομένα αποστέλλονται σε κρυπτογραφημένη και μη επεξεργάσιμη μορφή, χωρίς να παρέχονται στοιχεία για την ταυτότητα των Αποδεκτών ή/και τυχόν προσωπικά δεδομένα Χρηστών, ενώ ο Λήπτης δεσμεύεται δυνάμει έγγραφης συμφωνίας με την Πάροχο Εταιρεία ότι θα χρησιμοποιεί αυτά ως εμπιστευτικές πληροφορίες με απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα και αποκλειστικά για τις ενδοεπιχειρησιακές του ανάγκες, ότι δεν θα τα προωθεί ή διακινεί με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτα πρόσωπα, ότι δεν θα προβαίνει σε αντιγραφή, τροποποίηση, προσαρμογή ή/και αλλοίωση ή στην καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημιουργία παράγωγων έργων που σχετίζονται με αυτά, ότι θα διασφαλίζει την προστασία των παρεχόμενων σε αυτόν Δεδομένων από τυχαία και αθέμιτη πρόσβαση τρίτων και από οποιαδήποτε απαγορευμένη διάδοση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας και ότι θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά, νομικά και οργανωτικά μέτρα εντός της επιχείρησής του, ώστε η πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία να είναι δυνατή σε περιορισμένο και απολύτως αναγκαίο αριθμό και ειδικά εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων και στελεχών του.
  4. Με την αποδοχή της παρούσας σύμβασης, ο Αποδέκτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα το διαμοιρασμό σε τρίτους των Δεδομένων που παράγονται στο πλαίσιο λήψης από τον Αποδέκτη της υπηρεσίας και αφορούν στα προϊόντα και στις πωλήσεις του τελευταίου. Σε περίπτωση που ο Αποδέκτης δεν επιθυμεί το διαμοιρασμό των δεδομένων που αφορούν στον ίδιο, μπορεί να ζητήσει την εξαίρεσή τους οποιαδήποτε στιγμή με αποστολή μηνύματος μέσω ειδικώς σχεδιασμένου πεδίου του Συστήματος Skroutz Merchants.
 10. Άρθρο 10

  1. Η παρούσα και τα Παραρτήματά της αποτελούν την πλήρη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και αντικαθιστούν οποιαδήποτε μεταξύ τους προφορική ή έγγραφη συμφωνία. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων αυτής θα γνωστοποιείται στον Αποδέκτη με οποιοδήποτε πρόσφορο σταθερό μέσο και θα ισχύει δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες μετά την γνωστοποίηση.Εάν η τροποποίηση των όρων απαιτεί τεχνικές ή εμπορικές προσαρμογές εκ μέρους του Αποδέκτη, αυτή θα ισχύει τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μετά την γνωστοποίηση. Οι ως άνω προθεσμίες ειδοποίησης δεν εφαρμόζονται όταν η άμεση ισχύς των τροποποιημένων όρων υπαγορεύεται από νομική ή κανονιστική υποχρέωση της Παρόχου Εταιρείας ή όταν υφίσταται επικείμενος κίνδυνος κυβερνοασφάλειας, απάτης, παραβίασης δεδομένων κ.ο.κ.
  2. Για διαφορές που τυχόν προκύψουν από την παρούσα, η Πάροχος Εταιρεία ορίζει (α) τον κ. Χάρη Π. Μεϊδάνη, δικηγόρο Αθηνών και διαπιστευμένο διαμεσολαβητή (τηλ. 2103604445), και (β) την κ. Ελένη Πλέσσα, δικηγόρο Αθηνών και διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια (τηλ. 2103616493), ως κατάλληλους υπό την έννοια του άρθρου 12 του Κανονισμού 2019/1150 διαμεσολαβητές για να επιδιώξουν ενεργώντας ατομικά με την ως άνω ιδιότητα, την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της Παρόχου Εταιρείας και του Αποδέκτη σχετικά με την εξωδικαστική επίλυση τυχόν διαφορών οι οποίες προκύπτουν σε σχέση με την παροχή των υπηρεσιών που περιγράφονται στην παρούσα. Σε κάθε περίπτωση, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας.
  3. Ο Αποδέκτης που έχει συνάψει εμπορική σχέση με την Πάροχο Εταιρεία μετά την 4η Μαΐου 2020, χρεώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.6.

Παράρτημα Ι - Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Μηχανισμού Skroutz Analytics

 1. Εισαγωγή

  1. Σε συμπλήρωση όσων συμφωνήθηκαν μεταξύ της Παρόχου Εταιρείας και του Αποδέκτη, (εφεξής «τα Μέρη» ή «οι από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας» και ο καθένας «το Μέρος») στη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών στο Διαδίκτυο, με το μεικτό μοντέλο χρέωσης CPC/CPS (εφεξής η «Σύμβαση Συνεργασίας»), τα Μέρη εξειδικεύουν με το παρόν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη λειτουργία της υπηρεσίας Skroutz Analytics, όπως αυτή περιγράφεται στη Σύμβαση Συνεργασίας (εφεξής η «Υπηρεσία») και ειδικότερα από τη συλλογή, χρήση, οργάνωση, ανάλυση, ανωνυμοποίηση ή άλλου είδους Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πλοήγησης και αγορών των χρηστών – μελών της Παρόχου Εταιρείας, στην ιστοσελίδα του Αποδέκτη (εφεξής τα «Προσωπικά Δεδομένα»). Η τεχνική υλοποίηση αλλά και οι πληροφορίες που απαιτούνται για την διαχείριση της Υπηρεσίας Skroutz Analytics βρίσκονται εδώ.
  2. Τα Μέρη συμφωνούν ότι στο πλαίσιο της λειτουργίας της Υπηρεσίας, λειτουργούν ως από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 26 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (εφεξής ο «ΓΚΠΔ»), καθορίζοντας από κοινού τους σκοπούς και τα μέσα των σχετικών δραστηριοτήτων Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των μελών – χρηστών της Παρόχου Εταιρείας (εφεξής οι «Skroutz Χρήστες»).
  3. Σε κάθε περίπτωση και προς αποφυγή σύγχυσης, για τους σκοπούς του παρόντος, οι όροι Υποκείμενο Δεδομένων, από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, Επεξεργασία, Εποπτική Αρχή, Εκτελών την Επεξεργασία, ερμηνεύονται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και την εκάστοτε ισχύουσα εθνική νομοθεσία για την προστασία των φυσικών προσώπων από την Επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.
 2. Πεδίο Εφαρμογής

  1. Τα προβλεπόμενα στο παρόν εφαρμόζονται σε όλα τα Προσωπικά Δεδομένα που υπόκεινται σε Επεξεργασία από τα Μέρη στο πλαίσιο λειτουργίας της Υπηρεσίας και μόνο σε αυτά.
  2. Τα προβλεπόμενα στο παρόν υπερισχύουν έναντι οποιασδήποτε άλλης αντίθετης συμβατικής ή μη πρόβλεψης που έχει ήδη συμφωνηθεί μεταξύ των Μερών, σε σχέση με την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Σύμβασης Συνεργασίας.
 3. Σκοποί Επεξεργασίας

  1. Τα Μέρη επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα των Skroutz Χρηστών, όπως αυτά συλλέγονται μέσω των cookies στα οποία βασίζεται η Υπηρεσία για τη λειτουργία της, για δύο διακριτούς και μερικώς ανεξάρτητους σκοπούς.
  2. Τα Μέρη επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα των Skroutz Χρηστών για τον σκοπό ανάλυσης, στατιστικής ομαδοποίησης και εξαγωγής επιχειρηματικών συμπερασμάτων (εφεξής «Σκοπός Analytics») καταρχάς σχετικά με την απόδοση του ηλεκτρονικού καταστήματος του Αποδέκτη και συγκεκριμένα ως προς τη γενική επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας του, αλλά και το ειδικότερο ενδιαφέρον ανά προϊόν ή κατηγορία προϊόντων. Ο Αποδέκτης έχει άμεση πρόσβαση στον διαδικτυακό χώρο συνεργατών (εφεξής «Σύστημα Skroutz Merchants»), όπου μπορεί ανά πάσα στιγμή να επισκοπεί τα σχετικά συγκεντρωτικά δεδομένα που αφορούν στη χρήση της ιστοσελίδας του από Skroutz Χρήστες.
  3. Παράλληλα, σε συγκεντρωτική μορφή ως προς πλείονες Αποδέκτες, η Πάροχος Εταιρεία επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα για τον ίδιο Σκοπό Analytics ως προς το γενικό πλήθος των πραγματοποιούμενων μεταβάσεων των Skroutz Χρηστών, τη δημοφιλία συγκεκριμένων προϊόντων ή κατηγοριών προϊόντων, τον εντοπισμό και αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τις εν λόγω μεταβάσεις.
  4. Η Επεξεργασία για τον προαναφερόμενο Σκοπό Analytics ενεργοποιείται εφόσον ο εκάστοτε Skroutz Χρήστης έχει διέλθει από την ιστοσελίδα της Παρόχου Εταιρείας εντός των τελευταίων δέκα πέντε (15) ημερών, έχει δώσει ειδική συγκατάθεση μέσω της ιστοσελίδας της Παρόχου Εταιρείας και -κατά τη διακριτική ευχέρεια του Αποδέκτη- έχει επιπλέον συγκατατεθεί μέσω της ιστοσελίδας του Αποδέκτη, για την τοποθέτηση cookies «Επίδοσης» στη συσκευή του.
  5. Τα Μέρη επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα των Skroutz Χρηστών για το σκοπό της υποστήριξης του μεικτού μοντέλου χρέωσης CPC/CPS (εφεξής «Σκοπός Billing») και συγκεκριμένα για την επιβεβαίωση, εκσφαλμάτωση, υπολογισμό και οικονομική εκκαθάριση των διενεργούμενων αγορών στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Αποδέκτη, κατόπιν παραπομπής των Skroutz Χρηστών από την ιστοσελίδα της Παρόχου Εταιρείας.
  6. Η Επεξεργασία για τον προαναφερόμενο Σκοπό Billing ενεργοποιείται εφόσον ο εκάστοτε Skroutz Χρήστης έχει διέλθει από την ιστοσελίδα της Παρόχου Εταιρείας εντός των τελευταίων δέκα πέντε (15) ημερών. Καθώς η Επεξεργασία αυτή είναι απολύτως απαραίτητη για την τιμολόγηση και παροχή των υπηρεσιών οργάνωσης, ταξινόμησης, σύγκρισης και λοιπής παρουσίασης προϊόντων από την Πάροχο Εταιρεία, τις οποίες ζητά ο εκάστοτε Skroutz Χρήστης με την εκκίνηση των ηλεκτρονικών του αγορών από την ιστοσελίδα της Παρόχου Εταιρείας, δεν απαιτείται η συγκατάθεση των Skroutz Χρηστών, ούτε μέσω της ιστοσελίδας της Παρόχου Εταιρείας, ούτε μέσω της ιστοσελίδας του Αποδέκτη, σύμφωνα με τη διάταξη του Άρθρου 4§5 του Ν. 3471/2006, όπως ισχύει.
  7. Ο Σκοπός Billing λειτουργεί παράλληλα και μερικώς ανεξάρτητα από τον Σκοπό Analytics. Συγκεκριμένα, η Επεξεργασία για τον Σκοπό Billing δύναται να λαμβάνει χώρα δίχως τη συνύπαρξη Επεξεργασίας για τον Σκοπό Analytics. Αντιθέτως, σε κάθε περίπτωση που λαμβάνει χώρα –κατά τα ανωτέρω- Επεξεργασία για τον Σκοπό Analytics, πάντοτε θα συντρέχει Επεξεργασία και για τον Σκοπό Billing. Στην τελευταία περίπτωση και μόνο, οι δύο Επεξεργασίες δύνανται να λαμβάνουν χώρα μέσω κοινού συστήματος καταγραφής Προσωπικών Δεδομένων, δηλαδή μέσω των ίδιων cookies που θα επιτελούν διπλό σκοπό.
  8. Τα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην προβαίνουν σε Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέραν των όσων περιοριστικά προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
 4. Περιγραφή Δεδομένων

  1. Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται από τα Μέρη, κοινοποιούνται μεταξύ των Μερών μέσω τεχνολογικών λύσεων ή που άλλως γίνονται αντικείμενο περαιτέρω Επεξεργασίας στο πλαίσιο της Υπηρεσίας ως προς τον Σκοπό Analytics, είναι τα εξής:
   1. Γεγονότα περιήγησης Skroutz Χρηστών, όπως μετάβαση από την ιστοσελίδα της Παρόχου Εταιρείας στην ιστοσελίδα του Αποδέκτη˙ επισκέψεις σε συγκεκριμένες σελίδες της ιστοσελίδας του Αποδέκτη˙ η αγορά συγκεκριμένων προϊόντων και αναλυτικά στοιχεία αυτής (αριθμός παραγγελίας, ποσό, προϊόντα, τρόπος πληρωμής, μεταφορικά)˙ η χρονική στιγμή της περιήγησης˙ η διεύθυνση IP του χρήστη˙ στοιχεία που αφορούν στην εκάστοτε συσκευή (έκδοση του λειτουργικού συστήματος, σύνδεση μέσω app ή web, έκδοση του προγράμματος περιήγησης)˙ αναγνωριστικά βελτίωσης της Υπηρεσίας (metatags)˙ τυχόν όνομα (username) Skroutz Χρήστη, εφόσον επιλεγεί αποθήκευση παραγγελίας.
   2. Τα πρωτογενή δεδομένα ανωνυμοποιούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα (το πολύ σε 30 ημέρες) και παραμένουν ως στατιστικά στοιχεία, με εξαίρεση τις τυχόν αποθηκευμένες παραγγελίες Skroutz Χρηστών, οι οποίες διατηρούνται μέχρι τη διαγραφή τους από τον αντίστοιχο λογαριασμό Skroutz.
  2. Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται από τα Μέρη, κοινοποιούνται μεταξύ των Μερών μέσω τεχνολογικών λύσεων ή που άλλως γίνονται αντικείμενο περαιτέρω Επεξεργασίας στο πλαίσιο της Υπηρεσίας ως προς τον Σκοπό Billing, είναι τα εξής:
   1. Γεγονότα περιήγησης Skroutz Χρηστών, όπως μετάβαση από την ιστοσελίδα της Παρόχου Εταιρείας στην ιστοσελίδα του Αποδέκτη˙ επισκέψεις σε συγκεκριμένες σελίδες της ιστοσελίδας του Αποδέκτη˙ η αγορά συγκεκριμένων προϊόντων και αναλυτικά στοιχεία αυτής (αριθμός παραγγελίας, ποσό, προϊόντα, τρόπος πληρωμής)˙ η χρονική στιγμή της περιήγησης˙ η διεύθυνση IP του χρήστη˙ στοιχεία που αφορούν στην εκάστοτε συσκευή (έκδοση του λειτουργικού συστήματος, σύνδεση μέσω app ή web, έκδοση του προγράμματος περιήγησης)˙ δεδομένα που αφορούν σε κάποια συγκεκριμένη αμφισβήτηση συναλλαγής ή/και υπολογισμού προμήθειας.
   2. Τα δεδομένα αυτά ενέχουν συμβατική φύση, καθώς δύνανται να αποδείξουν συναλλαγή και να στηρίξουν τυχόν νόμιμες αξιώσεις των Μερών. Για το λόγο αυτό, τα δεδομένα αυτά διατηρούνται για πέντε (5) το πολύ έτη στα συστήματα της Παρόχου Εταιρείας. Κατόπιν, τα δεδομένα αυτά διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται πλήρως.
 5. Καθορισμός Ρόλων

  1. Η Πάροχος Εταιρεία, η οποία έχει αναπτύξει την Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογικής υποδομής αυτής, αναλαμβάνει τη βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη του μηχανισμού συλλογής Προσωπικών Δεδομένων, μέσω τοποθέτησης και ανάγνωσης συγκεκριμένων cookies, τόσο για τον Σκοπό Analytics, όσο και για τον Σκοπό Billing.
  2. Η Πάροχος Εταιρεία, αναλαμβάνει τη συντήρηση, βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη του Συστήματος Skroutz Merchants, μέσω τακτικών ελέγχων για την ορθή παρουσίαση των Προσωπικών Δεδομένων, σε συγκεντρωτική μορφή.
  3. Ο Αποδέκτης αναλαμβάνει την τοποθέτηση και παραμετροποίηση του μηχανισμού συλλογής Προσωπικών Δεδομένων στην ιστοσελίδα του, σύμφωνα με τις οδηγίες της Παρόχου Εταιρείας.
  4. Τα Μέρη αναλαμβάνουν από κοινού τον εντοπισμό και διόρθωση τυχόν τεχνικών σφαλμάτων που αφορούν σε ελλιπή καταγραφή Προσωπικών Δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, η Πάροχος Εταιρεία θα βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Αποδέκτη, μέχρι εξεύρεσης λύσεως.
  5. Η Πάροχος Εταιρεία, που έχει τη στενότερη σχέση με τους Skroutz Χρήστες, αναλαμβάνει τη λήψη ειδικής, ελεύθερης, σαφούς, ενεργής συγκατάθεσης των Skroutz Χρηστών, με δυνατότητα άμεσης κι εύκολης ανάκλησης αυτής, μέσω της ιστοσελίδας της, αναφορικά με την Επεξεργασία για τον Σκοπό Analytics, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του Άρθρου 4§5 του Ν. 3471/2006, όπως ισχύει, αλλά και στο Άρθρο 7 του ΓΚΠΔ.
  6. Ο Αποδέκτης, εφόσον έχει επιλέξει -κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1.2.4 της Σύμβασης Συνεργασίας- την ενεργοποίηση της απαίτησης επιπλέον συγκατάθεσης των Χρηστών Skroutz στην ιστοσελίδα του, αναφορικά με την Επεξεργασία για τον Σκοπό Analytics, αναλαμβάνει την υποχρέωση η συγκατάθεση αυτή να είναι ομοίως σύμφωνη με τα οριζόμενα στη διάταξη του Άρθρου 4§5 του Ν. 3471/2006, όπως ισχύει, αλλά και στο Άρθρο 7 του ΓΚΠΔ.
  7. Η Πάροχος Εταιρεία, που έχει τη στενότερη σχέση με τους Skroutz Χρήστες, αναλαμβάνει την αναλυτική ενημέρωση των Skroutz Χρηστών, ως προς τη χρήση των cookies της Υπηρεσίας, τόσο για τον Σκοπό Analytics, όσο και για τον Σκοπό Billing, μέσω τριών επιπέδων διαβαθμισμένης λεπτομέρειας, συμπεριλαμβανομένων ονομάτων, σκοπών, διάρκειας, πρόσβασης τρίτων μερών, επεξήγησης ως προς τα είδη και τις συνέπειες των επιλογών των Skroutz Χρηστών. Επιπλέον, η Πάροχος Εταιρεία αναλαμβάνει την ενημέρωση των Skroutz Χρηστών και ως προς την Επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων στο πλαίσιο της Υπηρεσίας, τόσο για τον Σκοπό Analytics, όσο και για τον Σκοπό Billing. Η Πάροχος Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναθεωρεί το περιεχόμενο των εν λόγω ενημερώσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
  8. Ο Αποδέκτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους Skroutz Χρήστες για τη λειτουργία των cookies της Υπηρεσίας και να παρέχει σχετική πληροφόρηση ως προς την Επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων στο πλαίσιο της Υπηρεσίας, τόσο για τον Σκοπό Analytics, όσο και για τον Σκοπό Billing. Αποκλειομένης ρητώς οποιασδήποτε ευθύνης ή υποχρέωσης της Παρόχου Εταιρείας εξ’ αυτού, η τελευταία δύναται να παράσχει γενικές προτάσεις στον Αποδέκτη σχετικά με το περιεχόμενο της εν λόγω ενημέρωσης.
  9. Η Πάροχος Εταιρεία αναλαμβάνει τη διαχείριση αιτημάτων Υποκειμένων που σχετίζονται άμεσα με την προστασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο λειτουργίας της Υπηρεσίας. Ο Αποδέκτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει τη συνδρομή του ως προς τη διαχείριση αυτή αμέσως και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη σχετικού αιτήματος συνδρομής από την Πάροχο Εταιρεία. Στην περίπτωση που κάποιο Υποκείμενο απευθύνει αίτημα στον Αποδέκτη που σχετίζεται άμεσα με την προστασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο λειτουργίας της Υπηρεσίας, ο Αποδέκτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει το αίτημα αυτό στην Πάροχο Εταιρεία αμέσως και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη του. Τα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνεργαστούν πλήρως και χωρίς καθυστέρηση για την υλοποίηση του αιτήματος ενός Υποκειμένου, εφόσον αυτό γίνει δεκτό, και ιδίως για την τυχόν τροποποίηση, διόρθωση, περιορισμό ή διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων που πρέπει να λάβει χώρα ώστε να ικανοποιηθεί το εγκριθέν αίτημα.
 6. Ποιότητα των Δεδομένων

  1. Έκαστο εκ των Μερών φέρει την ευθύνη ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που διαβιβάζονται προς το έτερο Μέρος είναι ακριβή, επικαιροποιημένα, κατάλληλα και όχι περισσότερα απ’ όσα απαιτούνται για τον σκοπό που επιδιώκεται με τη διαβίβαση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
  2. Σε περίπτωση που κάποιο από τα Μέρη αντιληφθεί την ύπαρξη ανακριβών, ακατάλληλων και μη επικαιροποιημένων Προσωπικών Δεδομένων αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει έγκαιρα και χωρίς καθυστέρηση το έτερο Μέρος. Εάν το έτερο Μέρος υποστεί ζημία που οφείλεται στη διαβίβαση των κατά τα ανωτέρω ανακριβών, ακατάλληλων και μη επικαιροποιημένων Προσωπικών Δεδομένων, δύναται να απαιτήσει το ποσό αυτό από το άλλο μέρος ή να συμψηφίσει αυτό με τις τυχόν οφειλόμενες προμήθειες.
  3. Τα Προσωπικά Δεδομένα που πρόκειται να διαβιβαστούν μεταξύ των Μερών ή να συλλεγούν, απαγορεύεται να είναι περισσότερα από τα προβλεπόμενα στο παρόν.
 7. Εμπιστευτικότητα

  1. Τα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να επιλέγουν για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων υπαλλήλους τους που διαθέτουν τα αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα και που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου.
  2. Τα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία έχουν αναθέσει την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων (υπάλληλοι, συνεργάτες, εργολάβοι, αντιπρόσωποι) και οι οποίοι ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό του ενός Μέρους ή τυχόν και των δύο Μερών από κοινού, τηρούν τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων και ότι οι πληροφορίες που τους διαβιβάζονται από τα Μέρη δεν κοινοποιούνται σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους. Τα Μέρη αναλαμβάνουν ιδίως την υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι τα ανωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα, τηρούν όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, δεσμεύονται συμβατικά ή νομοθετικά από υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας που συνάδουν με την ιδιότητά τους ως υπαλλήλων, Εκτελούντων την Επεξεργασία ή ανεξάρτητων Υπεύθυνων Επεξεργασίας και που είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με τις προβλεπόμενες στο παρόν, λαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση και συμμορφώνονται έμπρακτα με τις λοιπές υποχρεώσεις που περιγράφονται στο παρόν. Έκαστο εκ των Μερών είναι υπεύθυνο για κάθε μη εξουσιοδοτημένη διαρροή, κοινοποίηση ή άλλου είδους ανάρμοστη Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από τα κατά τα ανωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως αν η μη εξουσιοδοτημένη διαρροή, κοινοποίηση ή άλλου είδους ανάρμοστη Επεξεργασία είχε γίνει από το ίδιο το ενδιαφερόμενο Μέρος.
 8. Υποχρεώσεις των Μερών

  1. Έκαστο εκ των Μερών αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμορφώνεται πλήρως, ανεξάρτητα και αυτοδύναμα, με δικές του δαπάνες και έξοδα, ως προς όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας, καθώς και τις σχετικές οδηγίες, κατευθύνσεις και αποφάσεις των αρμόδιων Εποπτικών Αρχών.
  2. Έκαστο εκ των Μερών αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη διαβιβάζει, κοινοποιεί ή άλλως καθιστά γνωστά σε τρίτους αποδέκτες τα Προσωπικά Δεδομένα, για σκοπούς άλλων πλην του Σκοπού Analytics και του Σκοπού Billing, εκτός εάν υποχρεούται προς τούτο από την κείμενη νομοθεσία ή κάποια δικαστική απόφαση.
  3. Έκαστο εκ των Μερών αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη διαβιβάζει τα Προσωπικά Δεδομένα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση που η διαβίβαση των Προσωπικών Δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ένα Μέρος, απαιτείται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από την εθνική νομοθεσία της Ελλάδας, το ενδιαφερόμενο Μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση των Μερών προς τις προβλέψεις του παρόντος και την κείμενη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας.
  4. Έκαστο εκ των Μερών αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιεί στο έτερο Μέρος, οποιαδήποτε (υποψιαζόμενη) παραβίαση αφορά τα Προσωπικά Δεδομένα στο πλαίσιο της Υπηρεσίας, όπως και οποιαδήποτε άλλη ουσιώδη παρέκκλιση από την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας ή του παρόντος, άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη δημιουργία υποψίας ή τη γνώση περιστατικού παραβίασης. Τα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνεργαστούν πλήρως και χωρίς καθυστέρηση για τη γνωστοποίηση επελθόντος περιστατικού παραβίασης των Προσωπικών Δεδομένων στο πλαίσιο της Υπηρεσίας στην αρμόδια Εποπτική Αρχή ή και στα Υποκείμενα των δεδομένων, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.
  5. Η Πάροχος Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση συντονισμού της επικοινωνίας με τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές, ως προς κάθε ζήτημα που αφορά στη λειτουργία της Υπηρεσίας.
  6. Η Πάροχος Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση διενέργειας μελέτης εκτίμησης αντικτύπου της λειτουργίας της Υπηρεσίας ως προς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Υποκειμένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 35 ΓΚΠΔ, καθώς και σχετικής διαβούλευσης με τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές, εφόσον αυτό απαιτείται. Τα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνεργαστούν πλήρως αναφορικά με την υιοθέτηση και εφαρμογή τυχόν μέτρων άμβλυνσης του κατά τα ανωτέρω τυχόν υψηλού κινδύνου της Επεξεργασίας, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της σχετικής μελέτης εκτίμησης αντικτύπου.
  7. Έκαστο εκ των Μερών αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνεργάζεται με την αρμόδια Εποπτική Αρχή, κατόπιν αιτήματός της, για την άσκηση των εξουσιών της τελευταίας, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας ελέγχου, έρευνας και της επιβολής συστάσεων, κυρώσεων ή προστίμων αναφορικά με δραστηριότητες Επεξεργασίας που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη λειτουργία της Υπηρεσίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Αποδέκτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει στην Πάροχο Εταιρεία τυχόν διενεργούμενο έλεγχο, έρευνα, σύσταση, κύρωση ή πρόστιμο από αρμόδια Εποπτική Αρχή, ο οποίος αφορά (και) στη λειτουργία της Υπηρεσίας, αμέσως και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. Συγκεκριμένα, ο Αποδέκτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει την Πάροχο Εταιρεία για το γεγονός αυτό, για το αντικείμενο της έρευνας, καθώς και ειδικότερα για τυχόν ευρήματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στη λειτουργία της Υπηρεσίας. Έκαστο εκ των Μερών αναλαμβάνει την υποχρέωση να διορθώνει αμέσως και χωρίς καθυστέρηση οποιεσδήποτε ελλείψεις ή παραλείψεις εντοπίστηκαν κατόπιν διενέργειας σχετικών ελέγχων, επιθεωρήσεων ή ερευνών οποιουδήποτε είδους σε αυτό ή το έτερο Μέρος, από αρμόδιες Εποπτικές Αρχές.
 9. Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα

  1. Έκαστο εκ των Μερών αναλαμβάνει την υποχρέωση να υιοθετεί και να εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως περιορισμοί προσβάσεων με βάση το ρόλο χρήστη, μέθοδοι ασφαλούς διαβίβασης, κρυπτογραφημένα back-ups, αυθεντικοποίηση πρόσβασης με δημόσιο κλειδί κλπ., ώστε να εξασφαλίζει ότι το επίπεδο προστασίας είναι ανάλογο των συνεπαγόμενων κινδύνων και των τεχνικών χαρακτηριστικών των τεχνολογικών λύσεων που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια της Επεξεργασίας. Τα εν λόγω μέτρα πρέπει να προστατεύουν τα Προσωπικά Δεδομένα απέναντι σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, τυχαία απώλεια, ζημία, μεταβολή, μη εξουσιοδοτημένη διάθεση ή πρόσβαση και σε κάθε άλλη παράνομη μορφή Επεξεργασίας.
  2. Εάν ένα Μέρος διαπιστώσει κατόπιν ελέγχου, ότι τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα του έτερου Μέρους είναι αναποτελεσματικά, μπορεί να προτείνει τη λήψη επιπλέον μέτρων, για το σκοπό εξασφάλισης της συμμόρφωσης προς το παρόν ή/και την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας. Η ανωτέρω δυνατότητα δεν απαλλάσσει έκαστο εκ των Μερών από τη δική του κύρια υποχρέωση να προβαίνει σε ανεξάρτητη αξιολόγηση του κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας που πρέπει το ίδιο να τηρεί και να εφαρμόζει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.
 10. Χρήση Εργολάβων

  1. Έκαστο εκ των Μερών αναλαμβάνει καταρχήν την υποχρέωση να μη διορίζει Εκτελούντες την Επεξεργασία, στο πλαίσιο λειτουργίας της Υπηρεσίας. Στην έννοια του Εκτελούντος την Επεξεργασία συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά και οι ανεξάρτητα απασχολούμενοι συνεργάτες εκάστου εκ των Μερών ή άλλου είδους συνεργάτες που σχετίζονται λ.χ. με τη συντήρηση των συστημάτων που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια της Επεξεργασίας.
  2. Σε κάθε περίπτωση και μόνο εφόσον η ανάθεση σε Εκτελούντα την Επεξεργασία κρίνεται εντελώς απαραίτητη στο πλαίσιο λειτουργίας της Υπηρεσίας, έκαστο εκ των Μερών αναλαμβάνει την υποχρέωση να:
   1. επιβάλλει γραπτώς στον Εκτελούντα στον οποίο αναθέτει την Επεξεργασία, υποχρεώσεις που να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις των διατάξεων του Άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Σε περίπτωση που πραγματοποιείται Επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης) σε τρίτες χώρες, το ενδιαφερόμενο Μέρος υποχρεώνει τον Εκτελούντα την Επεξεργασία να εφαρμόσει συμβατικές ρήτρες για μεταφορά δεδομένων σε τρίτες χώρες.
   2. γνωστοποιεί στο έτερο Μέρος τα στοιχεία του Εκτελούντα / των Εκτελούντων την Επεξεργασία, καθώς και το περιεχόμενο της υπό (i) ανωτέρω μεταξύ τους έγγραφης συμφωνίας, κατόπιν έγγραφου αιτήματος του έτερου Μέρους.
  3. Το εκάστοτε ενδιαφερόμενο Μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να λαμβάνει ιδιαίτερα μέτρα επιμέλειας σχετικά με την επιλογή των Εκτελούντων την Επεξεργασία και να ελέγχει επαρκώς και καταλλήλως ότι οι τελευταίοι συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ, καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας.
  4. Το εκάστοτε ενδιαφερόμενο Μέρος αναλαμβάνει ρητώς την πλήρη ευθύνη του ιδίου ως προς τη συμμόρφωση του δικού του Εκτελούντος την Επεξεργασία προς τις υποχρεώσεις του. Σε κάθε περίπτωση, το ενδιαφερόμενο Μέρος αναλαμβάνει επίσης ρητώς την πλήρη ευθύνη του ιδίου απέναντι στο έτερο Μέρος για κάθε πράξη ή παράλειψη του δικού του Εκτελούντος την Επεξεργασία ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους που διορίστηκε από το ενδιαφερόμενο Μέρος, ωσάν αυτές να ήταν πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου, ανεξάρτητα αν ο τελευταίος συμμορφωνόταν προς τις δικές του κύριες υποχρεώσεις.
 11. Σημείο Επικοινωνίας

  1. Ως σημείο επικοινωνίας για την Πάροχο Εταιρεία, αναφορικά με οποιοδήποτε ζήτημα άπτεται της προστασίας προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της λειτουργίας της Υπηρεσίας, ορίζεται ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της, με τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: [email protected]. Το προσωπικό της Παρόχου Εταιρείας που απασχολείται με την εν γένει υποστήριξη του Αποδέκτη, δύναται να λειτουργεί ως ενδιάμεσο σημείο επικοινωνίας.
  2. Ως σημείο επικοινωνίας για τον Αποδέκτη, λογίζονται τα γενικά ή ειδικά στοιχεία επικοινωνίας που έχει γνωστοποιήσει ο Αποδέκτης στην Πάροχο Εταιρεία.
 12. Ειδικό Δικαίωμα Καταγγελίας

  1. Έκαστο εκ των Μερών έχει το δικαίωμα να καταγγείλει εν όλω ή εν μέρει τη Σύμβαση Συνεργασίας, για σπουδαίο λόγο και με άμεση εφαρμογή, στην περίπτωση που το έτερο Μέρος δε συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το παρόν.
  2. Στην περίπτωση μη ουσιωδών παρεκκλίσεων ή παραβιάσεων, έκαστο εκ των Μερών αναλαμβάνει την υποχρέωση να θέτει πρώτα στο Μέρος που δε συμμορφώνεται μια εύλογη προθεσμία, εντός της οποίας το τελευταίο πρέπει να επανορθώσει την παρέκκλιση ή παραβίαση.
 13. Ευθύνη

  1. Τα Μέρη ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι των Υποκειμένων αναφορικά με αξιώσεις τους που ενδέχεται να προκύψουν σχετικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων στο πλαίσιο της λειτουργίας της Υπηρεσίας.
  2. Ως προς τις σχέσεις μεταξύ των Μερών, έκαστο εκ των Μερών αναλαμβάνει την υποχρέωση, τόσο κατά τη διάρκεια της Σύμβασης Συνεργασίας, όσο και μετά τη λήξη αυτής, να αποζημιώσει το έτερο Μέρος για κάθε απώλεια, ζημία, δαπάνη, έξοδο, ή άλλου είδους ευθύνη που προήλθε άμεσα ή έμμεσα από παραβίαση των υποχρεώσεων του Μέρους που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων ή/και το παρόν. Το ζημιώσαν Μέρος αναλαμβάνει ιδίως την υποχρέωση να αποζημιώσει το έτερο Μέρος σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων εκ μέρους Υποκειμένων δεδομένων ή άλλων τρίτων που θίγονται από τη διενέργεια της Επεξεργασίας, καθώς και σε περίπτωση επιβολής προστίμου από την αρμόδια Εποπτική Αρχή εξ’ αιτίας σχετικών πράξεων ή παραλείψεων που αφορούν την Επεξεργασία ή παραβιάσεων των νομικών ή/και συμβατικών υποχρεώσεων, τόσο από το ίδιο το ζημιώσαν Μέρος, όσο και από τυχόν Εκτελούντες την Επεξεργασία αυτού.
 14. Διατήρηση Δεδομένων

  1. Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο τερματιστεί η συνεργασία των Μερών στο πλαίσιο λειτουργίας της Υπηρεσίας, τα Μέρη συμφωνούν ρητά ότι, αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα που είχαν ήδη συλλεγεί προ του τερματισμού, ο Αποδέκτης δύναται -κατόπιν αιτήματός του- να έχει πρόσβαση στα παραγόμενα συγκεντρωτικά δεδομένα ή/και σε συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα και μόνο για τον Σκοπό Billing, ενώ η πρόσβαση στο Σύστημα Skroutz Merchants θα διακόπτεται σε κάθε περίπτωση. Ως προς τα δεδομένα αυτά, ουδεμία αλλαγή θα επέλθει ως προς τους ρόλους και τις υποχρεώσεις των Μερών, τα οποία παραμένουν από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας για τα δεδομένα αυτά, εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί κατά τον τερματισμό της συνεργασίας.
 15. Τελικές Διατάξεις

  1. Έκαστο εκ των Μερών απαγορεύεται να αναθέσει, ανανεώσει ή μεταφέρει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το παρόν, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συμφωνία του έτερου Μέρους.
  2. Οποιαδήποτε τροποποίηση θέλει επέλθει στο παρόν, γίνεται υποχρεωτικά εγγράφως και μόνο κατόπιν έγγραφης δήλωσης της από κοινού συμφωνίας των Μερών.
  3. Στην περίπτωση που μία ή περισσότερες εκ των διατάξεων που προβλέπονται στο παρόν είναι ή καταστεί άκυρη ή ατελής εν όλω ή εν μέρει, συμφωνείται ρητά από τα Μέρη ότι αυτό δεν επηρεάζει την ισχύ και εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων.